Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program własny zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla gimnazjum.

Data dodania: 2006-05-20 12:40:00
Nauczanie fizyki w gimnazjum jest obecnie nie lada wyzwaniem. Z jednej strony ilość godzin wynosi jedynie cztery w cyklu kształcenia. Z drugiej, od nauczyciela wymaga się rzetelnego przygotowania ucznia do egzaminu gimnazjalnego oraz nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Moją propozycją są zajęcia pozalekcyjne... 
PROGRAM WŁASNY

zajęć pozalekcyjnych z fizyki realizowany w Zespole Szkół w Korszach

AUTOR I REALIZATOR PROGRAMU
Jarosław Duryło


WSTĘP
Program powstał w oparciu o podstawę programową nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum, program nauczania – Zam Kor DKW – 4014 – 105/99.
Program przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum, którzy pragną rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z fizyki, planują udział w konkursie fizycznym oraz chcą przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej.
Program zawiera materiał nauczania zawarty w wymaganiach egzaminacyjnych dla gimnazjum, wymaganiach konkursowych oraz materiał, którego opanowanie sprawia uczniom szczególny kłopot.
 TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2004/2005, 2005/2006 i następne.
CZAS I FORMA REALIZACJI:
1 godzina zegarowa zajęć pozalekcyjnych w tygodniu, zajęcia prowadzone społecznie.
CELE OGÓLNE:
 1. Zachęcenie uczniów do rozwoju intelektualnego.
 2. Pobudzenie do twórczego myślenia.
 3. Pogłębienie zainteresowania metodami poznawania prawidłowości w przyrodzie.
 4. Poszerzenie wiedzy ucznia w zakresie fizyki i astronomii.
 5. Nabywanie umiejętności docierania do źródeł informacji i ćwiczenie krytycznej selekcji informacji.
 6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania wniosków i wyrażania opinii w oparciu o dostarczone informacje i posiadaną wiedzę.
 7. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań złożonych, niestandardowych, wymagających zbudowania planu działania.
 8. Zdobycie przez ucznia umiejętności, umożliwiających spełnienie standardów wymagań egzaminacyjnych.
 9. Przygotowanie uczniów do kolejnych etapów konkursu fizycznego.
 10. Podniesienie jakości pracy Szkoły.
 CELE SZCZEGÓŁOWE:
 1. Usystematyzowanie wiedzy z trzech lat nauki fizyki w gimnazjum.
 2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji i analizy ich wyników.
 4. Kształcenie umiejętności obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.
 5. Rozpoznawanie związków przyczynowo – skutkowych w obserwowanych zjawiskach.
 6. Rzetelne rozwiązywanie zadań fizycznych z wykorzystaniem aparatu matematycznego oraz symboli i jednostek fizycznych.
 7. Wdrażanie do odpowiedzialnej pracy intelektualnej.
 8. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych i konkursowych.
 9. Ukazanie decydującej roli matematyki w budowaniu modeli opisujących zjawiska fizyczne oraz rozwiązywaniu problemów..
 METODY PRACY Z UCZNIAMI:
 1. Wykład informacyjny.
 2. Pokaz z objaśnieniem.
 3. Eksperyment fizyczny.
 4. Dyskusja dydaktyczna.
 5. Pogadanka.
 FORMY PRACY Z UCZNIAMI
 1. Praca w grupie.
 2. Praca indywidualna.
 3. Praca w zespołach 2 lub 3 osobowych.
 MATERIAŁ NAUCZANIA
WYKAZ PLANOWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Uczeń:
Ruch jednostajny prostoliniowy
- potrafi rozwiązać zadanie dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego uwzględniając odpowiednie symbole i jednostki
- rozpoznaje i umie przeanalizować wykresy zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego

Ruch jednostajnie przyspieszony
- potrafi rozwiązać zadanie dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego uwzględniając odpowiednie symbole i jednostki
- rozpoznaje i umie przeanalizować wykresy zależności drogi od czasu oraz prędkości od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego
- rozwiązuje zadania dotyczące spadku swobodnego, zna wartość i rozumie sens przyspieszenia ziemskiego
Zasady dynamiki
- zna trzy zasady dynamiki Newtona
- potrafi rozpoznać, którą zasadę należy zastosować w określonym przypadku
- rozumie i potrafi zastosować w praktyce pojęcia zrównoważenia sił oraz siły wypadkowej
- zna i potrafi stosować wzór opisujący przyspieszenie wynikający z drugiej zasady dynamiki
- rozumie zasadę akcji i reakcji
Astronomia
- zna i rozróżnia podstawowe ciała niebieskie (gwiazda, planeta, satelita, kometa)
- wie co to jest Układ Słoneczny i potrafi go opisać
- potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach dotyczące astronomii
Praca, moc energia
- zna i rozumie definicje pracy mocy i energii
- zna wzory opisujące te wielkości, ich symbole i jednostki
- potrafi rozwiązywać zadania wymagające ułożenia równania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !