Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy V

Data dodania: 2006-06-06 10:07:03
Program nauczania matematyki dla klasy V szkoły podstawowej zawierawiele nowych pojęć. Podstawą ich poznania jest znajomość działań naliczbach całkowitych i ułamkach. Niektórzy uczniowie nie opanowaliwiadomości o ułamkach w stopniu, który pozwoliłby im poznawanie nowychpojęć. Wynikła więc konieczność stworzenia zespołu wyrównawczego.Program zajęć zawiera treści objęte programem nauczania matematyki wklasie V.


PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
DLA KLASY V
2005/2006-06-04


1. Wstęp:
Program nauczania matematyki dla klasy V szkoły podstawowej zawiera wiele nowych pojęć. Podstawą ich poznania jest znajomość działań na liczbach całkowitych i ułamkach. Niektórzy uczniowie nie opanowali wiadomości o ułamkach w stopniu, który pozwoliłby im poznawanie nowych pojęć. Wynikła więc konieczność stworzenia zespołu wyrównawczego. Program zajęć zawiera treści objęte programem nauczania matematyki w klasie V.

2. Cele ogólne.
- wyrównywanie braków edukacyjnych zakresie realizowanych treści programowych,
- kształcenie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie poczucia własnej wartości,
- uświadomienie potrzeby znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych.
3. Cele dla nauczyciela.
- kształcenie umiejętności stosowania wiedzy programowej w sytuacjach typowych,
- pozytywne wzmacnianie ucznia,
- motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku umysłowego,
4. Cele dla ucznia.
- umiejętność posługiwania się wiedzą programową w praktycznym działaniu,
- dostrzeganie własnych możliwości, budowanie właściwej samooceny,
- świadome podejmowanie wysiłku umysłowego,
- świadomość potrzeby znajomości wiedzy matematycznej w codziennymżyciu.
5. Treści ( w ujęciu modułowym ) zgodne z celami ogólnymi.
- Działania pamięciowe.

- Działania pisemne.

- Działania na ułamkach zwykłych.

- Działania na ułamkach dziesiętnych.

- Procenty.

- Figury geometryczne.

6. Pomoce dydaktyczne.
- podręczniki dla klas IV i V szkoły podstawowej,

- plansze matematyczne,

- domino matematyczne, gra „Piotruś” matematyczny, matematyczne gry planszowe,

- przyrządy geometryczne,

- programy komputerowe np. Matematyka 2001 dla klas IV i V.


7. Przewidywane osiągnięcia.
- wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie treści programowych,

- wyrobienie poczucia własnej wartości,

- chętne podejmowanie wysiłku intelektualnego,

- umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach życiowych.

8. Sposoby oceniania osiągnięć.
- pochwała słowna,

- sprawdziany w formie zabawowej,

- prace pisemne sprawdzane przez samych uczniów i korekta nauczyciela,

- test diagnostyczny,

- test podsumowujący,

9. Uwagi o realizacji ( formy i techniki pracy ).
Program będzie realizowany jako zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 1 godzina tygodniowo

przez okres jednego roku (około 36 godzin). Podstawową formą pracy z uczniem będzie praca indywidualna z uczniem, zaś metodą – ćwiczenia praktyczne. Treści zadań pozwolą na stosowanie poznanych wiadomości w praktycznym działaniu. W pracy z uczniami będziemy ćwiczyć sprawność liczenia, w tym celu zastosujemy metody zabawowe.

10. Ewaluacja programu.
a) Ewaluacja ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielom realizującym program. Wszystkie strony będą informowane o jej wynikach i będą uczestniczyły w wyciąganiu, formułowaniu wniosków i realizowaniu zaleceń na przyszłość.

b) Rodzaje ewaluacji:

- monitoring ( bieżąca obserwacja ),

- ewaluacja cząstkowa ( po 15 godzinach pracy z uczniami ),

- ewaluacja końcowa ( po realizacji programu ),

c) Techniki badawcze:

- obserwacja,

- analiza dokumentów ( testy, sprawdziany, ćwiczenia ),

- kwestionariusz ankiety,

d) Czas: 4 h,

e) Wykorzystanie ewaluacji:

O sposobie wykorzystania ewaluacji mogą decydować wszystkie zainteresowane strony.

Ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela.
Moduł Zakres treści Cele operacyjne ( oczekiwane rezultaty)Uczeń: Formy realizacji
Uwagi
1. Działania pamięciowe na liczbach naturalnych.
a) Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb naturalnych. (1h)


b) Mnożenie i dzielenie pamięciowe liczb naturalnych.(2h)

- Określa pojęcie liczby naturalnej
- Zna pojęcia: sumy, różnicy, składników, odjemnej i odjemnika.

- Zna znaki działań.

- Dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne.

- Stosuje znane prawa działań w celu usprawnienia liczenia.


- Zna pojęcia: iloczynu, ilorazu, czynników, dzielnej i dzielnika.

- Zna znaki działań.

- Zna tabliczkę mnożenia i dzielenia i wykonuje obliczenia w pamięci.

Ćwiczenia praktyczne- układanie kartoników liczbami, działaniami i nawiasami. Praca indywidualna.

Ćwiczenia praktyczne- zabawy z kalkulatorem, rywalizacja. Praca binarna.
2.Działania pisemne na liczbach naturalnych.
a) Dodawanie i odejmowanie pisemne liczb naturalnych.(2h)b) Mnożenie i dzielenie pisemne.(2h)

- Zna algorytmy działań pisemnych – dodawania i odejmowania i potrafi zastosować je do wykonywania obliczeń.


- Zna algorytmy mnożenia i dzielenia pisemnego potrafi zastosować je do wykonywania obliczeń.

Zabawy utrwalające znajomość układu dziesiątkowego, ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna,


Zabawy utrwalające tabliczkę mnożenia i dzielenia, praca indywidualna.
3. Działania na ułamkach zwykłych.
a) Pojęcie ułamka zwykłego- właściwego, niewłaściwego i liczby mieszanej.(2h)


b) Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.(2h)

c) Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.(1h)
d) Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.(3h)e) Mnożenie ułamków zwykłych.(1h)

f) Dzielenie ułamków zwykłych.(1h)g) Zastosowanie ułamków zwykłych do rozwiązywania prostych zadań.(1h)

- Zna pojęcie ułamka zwykłego, potrafi zilustrować ułamek zwykły.
- Zapisuje ułamki zwykłe.
- Zapisuje liczby mieszane i liczby całkowite w postaci ułamków i odwrotnie.


- Potrafi rozszerzyć ułamek do danego mianownika.
- Potrafi skracać ułamki, znajdować wspólne dzielniki.

- Potrafi znaleźć wspólne...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !