Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z ogólnymi trudnościami w na

Data dodania: 2006-08-24 07:02:48
W młodszym wieku szkolnym zaczynają stopniowo różnicować sięzainteresowania dzieci, ujawniają się uzdolnienia kierunkowe.Niejednokrotnie zaczynają pojawiać się trudności w nauce szkolnej. Wstosunku do uczniów wykazujących opóźnienia w nauce, ustalone napodstawie systematycznego sprawdzania osiągnięć szkolnych, należy wmiarę potrzeb organizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wokreślonych zespołach, zapewniając wszystkim dzieciom osiągnięcieoptymalnego rozwo
     W młodszym wieku szkolnym zaczynają stopniowo różnicować się zainteresowania dzieci, ujawniają się uzdolnienia kierunkowe. Niejednokrotnie zaczynają pojawiać się trudności w nauce szkolnej. W stosunku do uczniów wykazujących opóźnienia w nauce, ustalone na podstawie systematycznego sprawdzania osiągnięć szkolnych, należy w miarę potrzeb organizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w określonych zespołach, zapewniając wszystkim dzieciom osiągnięcie optymalnego rozwoju.

Elżbieta Węglarek
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Goleszynie


Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce w klasach I- III szkoły podstawowej

     W młodszym wieku szkolnym zaczynają stopniowo różnicować się zainteresowania dzieci, ujawniają się uzdolnienia kierunkowe. Niejednokrotnie zaczynają pojawiać się trudności w nauce szkolnej. W stosunku do uczniów wykazujących opóźnienia w nauce, ustalone na podstawie systematycznego sprawdzania osiągnięć szkolnych, należy w miarę potrzeb organizować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w określonych zespołach, zapewniające wszystkim dzieciom osiągnięcie optymalnego rozwoju.

     Umiejętność czytania , pisania i liczenia należy do umiejętności podstawowych, które każde dziecko w młodszym wieku szkolnym ma opanować w stopniu przynajmniej zadawalającym . Mimo dużego dorobku w zakresie doskonalenia metod nauki czytania, pisania i liczenia obserwuje się ciągle dość większą liczbę dzieci , u których proces opanowania tych podstawowych umiejętności przebiega w sposób zwolniony i związany z różnorodnymi trudnościami.

     Utrzymujące się przez dłuższy czas trudności wywołują u dzieci objawy nerwowości i niekorzystne przejawy w sferze emocjonalnej. Dezaprobata środowiska i równoczesny brak sukcesów w nauce przyczyniają się do powstawania u dziecka różnych form zaburzeń osobowości.

     Aby uniknąć specyficznych trudności w nauce, obok działalności terapeutycznej należałoby rozwijać formy działalności profilaktycznej, obejmujące opiekę nad dziećmi już w klasie „0”. Tylko wczesna diagnoza psychologiczno-lekarska, odpowiednio ukierunkowane zajęcia korekcyjno-wychowawcze, stosowane metody psychodydaktyczne uwzględniające indywidualne deficyty rozwojowe w zakresie słuchowym, wzrokowymi ruchowym mogą uchronić dziecko przed niepowodzeniem w nauce i jego wtórnymi skutkami.

     Program jest adresowany w szczególności do dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce. Treści kształcenia odnoszą się do edukacji polonistycznej i matematycznej z podziałem na klasy (kl. I, kl. II, kl. III)i mają charakter wspierający (celem wprowadzenia ich jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami), propedeutyczny (przygotowanie do klas następnych), stymulujący ( pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości).

     Celem przewodnim zajęć ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się.

     Opracowując program kierowałam się głębokim przekonaniem, że zajęcia wyrównawcze stworzą szansę zwiększania optymalnych możliwości rozwoju dla dzieci.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA :
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
 • Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
 • Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
 • Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
 • Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
 • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
 • Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 • Rozumienie słowa mówionego;
 • Płynne, wyraziste czytanie;
 • Płynne, poprawne pisanie;
 • Płynne wyszukiwanie, porządkowanie, rozpoznawanie ,łączenie, segregowanie, rysowanie, odmierzanie, liczenie, dobieranie;
 • Umiejętności językowe- skuteczne komunikowanie się;
 • Porozumiewanie się, współpraca w grupie;
 • Umiejętność posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi;
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
 • Rozwiązywanie problemów poznawczych;
 • Radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk;
 • Prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania;
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów.
 • Wykazywanie wrażliwości emocjonalnej na sprawy innych ludzi oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości;
 • Dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru (pracowitość, wytrwałość, odwaga, odpowiedzialność, systematyczność.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

A. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

Klasa I
 • Poruszanie tematów dotyczących spędzania przez dzieci czasu wolnego, dotyczących ich ulubionych zabaw.
 • Dodatkowe ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej: ćwiczenia ruchów ręki w prawo i w lewo poprzez poruszanie wskazówek zegara do przodu i do tyłu.
 • Rysowanie szlaczków (ślimaków, pętelek).
 • Ćwiczenia rysowania linii ukośnych i zaokrąglonych, prostych laseczek.
 • Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.
 • Pisanie po linii ołówka.
 • Ćwiczenie wyobraźni wzrokowej. Wykonywanie rysunków na określony temat z wykorzystaniem zaznaczonych na kartce elementów.
 • Układanie obrazków z rozciętych części.
 • Układanie opisów do obrazków.
 • Porządkowanie zdań opisujących sytuację przedstawioną na obrazku .
B. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
 • Doskonalenie techniki głośnego czytania. Wdrażanie do poprawnego wyraźnego wymawiania samogłosek i spółgłosek, grup spółgłoskowych i wyrazów.
 • Opracowywanie tekstów poprzez rozmowę na temat utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do bohaterów.
 • Doskonalenie wypowiedzi na temat ilustracji ..deerde
 • Układanie odpowiedzi z uzasadnieniem.
C. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku.
 • Ćwiczenia uzupełniające polegające na rozcinaniu wyrazów na sylaby i odwrotnie- składanie wyrazów z sylab.
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej na przykładzie znaku zapytania.(Ćwiczenia rysowania znaku ?).
 • Prezentowanie rzeczowników na przykładzie przedmiotów mogących służyć do ćwiczeń manualnych, a następnie wprawianie ich w ruch i nazywanie wykonywanych przez nie czynności.
 • Uzupełnianie brakujących w wyrazach liter ó, rz, h, ch.
D. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne
 • Aktywizowanie dzieci do podejmowania rozmowy z kolegami na dowolne tematy, np. poprzez zadawanie pytań z wykorzystaniem poznanego słownictwa i form grzecznościowych.


Klasa II

A. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
 • Ćwiczenia w stosowaniu w mowie elementów języka mówionego: pauz, tempa, siły głosu i odpowiedniej intonacji.
 • Ćwiczenia doskonalące dłuższe wypowiedzi na temat historyjek obrazkowych.
 • Doskonalenie porządkowania zdań w chronologicznej kolejności.
 • Doskonalenie umiejętności układania i pisania zdań na temat różnych przedmiotów.
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu przedmiotów na postawie ich opisów.
 • Angażowanie dzieci do wzajemnego okazywania sobie życzliwości w formie korespondencji. Pisanie listów i życzeń .
B. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
 • Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia płynności głośnego czytania.
 • Ćwiczenia zmierzające do wzmożenia tempa czytania cichego ze zrozumieniem.
 • Opracowywanie dodatkowych tekstów literackich dotyczących ulubionych przez dzieci tematów.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń w opowiadaniach.
 • Ilustrowanie treści pracami plastycznymi wymagającymi większego nakładu prac manualnych.
 • Wykorzystanie historyjek obrazkowych i układanek ,potrzebujących rozwijania wyobraźni wzrokowej .
C. Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
 • Ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; kropka, znak zapytania, wykrzyknik na końcu zdania.
 • Analiza obrazków przedstawiających wykonywanie czynności. Odróżnianie nazwy bohatera od nazwy wykonywanej przez niego czynności.
 • Rozpoznawanie w treści (opisującej ilustracje)rzeczowników i czasowników oparte na analizie obrazków.
 • Poszerzanie zdań o przymiotniki określające rzeczowniki podczas analizy ilustracji zawierających dużo szczegółów.
 • Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z : ó, rz, h,”nie” z przymiotnikiem.
D. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne
 • Ćwiczenia poznawania przez dotyk przedmiotów :ich kształtu, wielkości i tworzywa, z którego zostały wykonane. Rozwijanie zdolności poznawczych z zaangażowaniem zmysłu dotyku.
 • Ćwiczenia manualne polegające na zbieraniu wyrazów ( zapisanych- każdy na oddzielnym kartoniku) należących do tej samej rodziny.
 • Doskonalenia układania zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !