Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety

Data dodania: 2006-07-01 09:18:42
Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im. J I. Kraszewskiego w Milanowie. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel pracuję 25 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2003/2004 postanowiłam ubiegać się o awans zawodowy.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
MGR GRAŻYNA LEWCZUK

MILANÓW 20 czerwca 2006 r.

Zadania organizacyjne

     Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im. J I. Kraszewskiego w Milanowie. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako nauczyciel pracuję 25 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. W roku szkolnym 2003/2004 postanowiłam ubiegać się o awans zawodowy. Na wstępie dokonałam autorefleksji z dotychczasowego przebiegu mojej pracy zawodowej. Następnie zapoznałam się z zasadami i procedurą związaną z uzyskiwaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego, uczestniczyłam w szkoleniach, na których przedstawiano procedury związane z awansem zawodowym, poznałam ścieżki awansu w oparciu o Kartę Nauczyciela, wyszukiwałam w Internecie na stronach MEN i CODN aktualnych informacji o awansie zawodowym, studiowałam nowości wydawnicze związane z projektowaniem i realizacją planu rozwoju zawodowego.

     W efekcie podjętych działań 01.09.2003 roku złożyłam do Pani Dyrektor Heleny Kwiatek wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty, a ja zostałam zobowiązana do opracowania planu rozwoju zawodowego.

     Korzystając z Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z Porozumienia pomiędzy Komisją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, Ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela skonstruowałam własny plan rozwoju, który został zatwierdzony do realizacji w dniu 30.09.2003 roku przez panią dyrektor. Plan ten uwzględniał również założenia Statutu Szkoły, planu pracy szkoły, programu wychowawczego i programu rozwoju szkoły, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.

     W trakcie stażu uwzględniłam zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie MENiS z 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele awansu
 • Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły;
 • Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki środowisku, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
 • Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
Przystępując do realizacji planu rozwoju zwróciłam uwagę na postawione sobie cele. Wszystkie działania, których podjęłam się w okresie stażu służyły przede wszystkim:
 • Wykorzystaniu czasu stażu do szeroko rozumianych działań na rzecz szkoły, środowiska i parafii, której pracuję.
 • Doskonaleniu mojej pracy jako katechety, nauczyciela, wychowawcy i opiekuna powierzonych mi dzieci.
 • Prezentowaniu innym nauczycielom mojego dorobku pedagogicznego przy wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej.
 • Działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz organizacji charytatywnych wspierających rozwój dzieci i młodzieży.
      Wszechstronny rozwój ucznia był, jest i będzie celem wszystkich moich działań dydaktyczno-wychowawczo–opiekuńczych. Doskonaliłam siebie i swój warsztat pracy oraz wykorzystywałam nabyte umiejętności dla jego dobra i dobra szkoły, w której pracuję.

     Sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań wg Rozporządzenia MENiS z 4 grudnia 2004 roku.

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
 1. Opracowałam i wdrożyłam przedsięwzięcia - zgodnie z rokiem liturgicznym i innymi ważnymi wydarzeniami w życiu Kościoła i szkoły. (Opis i analiza przedsięwzięć w załączniku)
  • „Oto znów nam Bóg się rodzi”
  • „Mój kolega z Afryki”
  • „Niebezpieczeństwa szklanego ekranu”
  W ramach tych przedsięwzięć wykonałam następujące zadania:
  • Opracowałam założenia oraz plan działania.
  • Opracowałam program wychowawczy.
  • Pozyskałam do współpracy innych nauczycieli, kapłanów, rodziców, GOK.
  • Rozreklamowałam akcję w szkole i środowisku lokalnym.
  • Przygotowałam swoich podopiecznych do występów publicznych.
  • Dokonałam ewaluacji przedsięwzięć.
        Realizacja tych przedsięwzięć wymagała ode mnie zaangażowania i ogromnego wkładu pracy i czasu mimo to odczuwam ogromną satysfakcję z tego powodu, że mogłam promować szkołę w środowisku lokalnym oraz byłam współautorem sukcesów moich podopiecznych.
 2. We wrześniu 2003 roku został powołany zespół do spraw nadania imienia szkole. Włączyłam się w pracę tego zespołu bardzo aktywnie. W klasie IIIB, w której pełniłam funkcję wychowawcy przeprowadziłam zajęcia popularyzujące osobę patrona.

       Uczniowie przygotowywali referaty dotyczące życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, wspólnie czytaliśmy wybrane dzieła J. I. Kraszewskiego.

       W szkole ogłosiłam i przeprowadziłam konkurs plastyczny na portret patrona (zał.). Zaangażowanie uczniów było ogromne. Wpłynęło wiele prac o różnych formatach i wykonanych różnorodnymi technikami. Prace zostały ocenione, nagrodzone i wyeksponowane na wystawie na głównym holu szkoły. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor w czasie głównych uroczystości. Rodzice moich wychowanków są fundatorami jednego gwoździa do sztandaru.

       Nawiązałam kontakt z dystrybutorem filmu „Stara baśń”, od którego otrzymałam plakaty, materiały promocyjne w formie programu multimedialnego oraz zestaw scenariuszy lekcji. Materiały te zostały wykorzystane na lekcjach wychowawczych oraz przy dekorowaniu klas i korytarzy naszej szkoły.

       Wzięłam udział w wyjeździe nauczycieli do Romanowa a następnie zorganizowałam wycieczkę dla uczniów (02.10.2003) na festyn „W kręgu Starej Baśni”.

        Brałam czynny udział w przygotowywaniu dekoracji na szkolnych korytarzach i w klasach. Jestem autorką wystawy zatytułowanej „Od Kraszewskiego do Hofmana” oraz współautorką scenografii do spektaklu przygotowanego przez uczniów.

       Przygotowałam oprawę liturgiczną Mszy Świętej, która rozpoczęła uroczystość nadania imienia szkole. Do czynnego udziału we Mszy Świętej zaangażowałam uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Następnym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania było obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów. Potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z innymi wychowawcami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracę z pedagogiem szkolnym, udział w radach pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych pojawiających się w naszej szkole oraz kontakty z rodzicami.

       Mimo że jestem nauczycielem religii Pani Dyrektor powierzyła mi funkcję wychowawcy klasy. W pierwszym roku stażu byłam wychowawcą klasy III (prowadziłam tą klasę od początku), a w ostatnim dostałam pod opiekę klasę pierwszą, dlatego też poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania było moim priorytetem.
  • Na bieżąco zbierałam informacje o uczniach (ankiety, wywiady gromadzone w teczce wychowawcy). Pozwoliło mi to na indywidualne podejście do poszczególnych uczniów. W szczególny sposób zaangażowałam się w pomoc jednej z moich wychowanek, która z powodów rodzinnych decyzją Sądu Rodzinnego powinna być umieszczona w placówce opiekuńczo – wychowawczej.(Opis i analiza przypadku w załączniku)
  • Moja współpraca z rodzicami polegała na przepływie informacji, dzieleniu się spostrzeżeniami oraz analizowaniu potrzeb, osiągnięć i braków ich dzieci. Odbywałam spotkania klasowe, rozmowy indywidualne, telefoniczne oraz odwiedzałam wychowanków w ich domach. Spotykałam się z rodzicami na zebraniach klasowych przynajmniej dwa razy w semestrze. Spotkania te, jak i indywidualne odnotowuję w dzienniku, przy czym wiele spotkań jest okazjonalnych, które są wręcz nie możliwe do udokumentowania.

        Wiele imprez klasowych zorganizowałam przy ogromnym wkładzie pracy rodziców np.: przez dwa kolejne lata zorganizowaliśmy Dzień Dziecka nad jeziorem w Białce. To rodzice zapewnili dojazd, wyżywienie i pomoc w opiece, szczególnie w nocy. Mamy bardzo chetnie udzielały się w przygotowaniu kolacji wigilijnej czy też z okazji choinki noworocznej.
  • Zajęcia prowadziłam według własnych planów pracy i scenariuszy, akceptowanych w dużej części przez wychowanków, dokonywałam ewaluacji własnej i uczniów.
  • Wgłębiałam się w lekturę publikacji związanych z aspektem wychowawczym pracy nauczyciela, często dobre materiały uzyskiwałam poprzez sieć Internet.
  • Każdego roku szkolnego organizowałam z uczniami mojej klasy imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka), które były także formą integracji klasy jako grupy społecznej. Ponadto uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych oraz przygotowywaliśmy wspólnie oprawę Mszy Świętej.
  • Uczniowie mojej klasy uczestniczyli w organizowanych imprezach, turniejach, wycieczkach, biwakach. W tych i innych imprezach, jako wychowawca opiekowałam się uczniami mojej klasy.
  • Byłam organizatorką wycieczek do Romanowa (02.10.2003.i 10.10.2005), do Lublina (08.03.2004), do Białki (31.05- 01.06.2004 i 29.05-30.06.2005), do Międzyrzeca Podlaskiego (16.05.2005), ścieżką edukacyjną „Czarny Las”(24.10.2005), do Nałęczowa (27.02.2006).
        Jako wychowawca znałam dobrze moich uczniów, ponieważ większość z nich uczyłam wcześniej w szkole podstawowej, Znałam także środowisko rodzinne moich wychowanków, warunki mieszkaniowe, u wielu byłam z wizytą w domu. Znajomość taka pozwalała mi bardziej obiektywnie spostrzegać ich tak w nauce jak i w zachowaniu. Nie miałam w związku z tym trudności wychowawczych. Klasy prowadzone przeze mnie osiągały najlepszą frekwencję, w uwagach było najmniej wpisów negatywnych, prawie wszyscy uczniowie otrzymywali promocje do następnej klasy, uczniowie nie sprawiali trudności wychowawczych, dlatego nie było obniżonych ocen ze sprawowania. Wszystkie działania wychowawcze podejmowane przeze mnie przyczyniały się do poprawy jakości pracy szkoły
 4. W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy podjęłam następujące działania:
  • Zgromadziłam własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu ( w formie tradycyjnej i w formie odrębnego pliku w komputerze). To pomogło mi lepiej poznać procedurę awansu i systematycznie wdrażać nowości.
  • Uczestniczyłam w spotkaniach katechetycznych prowadzonych przez przedstawicieli Wydziału Nauczania przy Kurii Biskupiej w Siedlcach.
   • 23.10.2003 Katecheza misyjna Kościoła Podstawy programu duszpasterskiego na rok 2003 – 2004
   • 19.08.2004 Ocenianie w katechezie Dzień Papieski – Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju
   • 20.10.2004. Eucharystia w życiu Kościoła Głosimy Ewangelię nadziei
   • 22.08.2005 Praca katechety w szkolnych kolach Caritas Tożsamość katechety w rzeczywistości szkoły
  • Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach dla katechetów, wychowawców, które pozwoliły mi na doskonalenie mojego warsztatu pracy. Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.(zał.)
  • Na bieżąco czytałam „Głos Nauczyciela”, „Katechetę”, „Wychowawcę”, „Echo katolickie”. Większość czasopism zgromadziła w biblioteczce, w której znajdują się także egzemplarze Pisma Świętego, słowniki, podręczniki, różne książki o tematyce religijnej, kasety video, płyty itp.. Biblioteczka ta znajduje się w sali katechetycznej. Z zasobów biblioteczki mogą korzystać uczniowie na każdej lekcji, co pozwala doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem i wykorzystywania różnych źródeł wiedzy.
  • Na bieżąco starałam się angażować uczniów do wzbogacania wyposażenia klasy, przygotowywania i uaktualniania gazetek tematycznych, dekoracji oraz zasobów biblioteczki. Dzięki temu uczniowie czują się odpowiedzialni za wygląd klasy i dbają o nią przez cały rok.
  • W trakcie stażu starałam się podnosić swą wiedzę i umiejętności poprzez czytelnictwo literatury przedmiotowo - metodycznej oraz ogólno pedagogicznej. Korzystałam ze zbiorów własnych, biblioteki pedagogicznej oraz biblioteki gminnej.(zał.) Jak już wcześniej wspomniałam korzystałam także ze stron internetowych. Najbardziej interesowałam się opracowaniami dotyczącymi pracy wychowawcy i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
  • Wdrażałam metody aktywizujące na katechezie. Pomocne w tym było uczestnictwo w szkoleniowej radzie prowadzonej przez panią Annę Baryłę oraz trzy części pozycji książkowej pt. „Metody aktywizujące na katechezie” wydanej przez KLANZĘ. W efekcie zaobserwowałam większą aktywność uczniów, chętniejszy udział w zajęciach oraz prośby o kolejne zajęcia prowadzone w ten sposób.
  • Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących procedur przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych, ponieważ każdego roku jestem członkiem zespołu nadzorującego egzaminy gimnazjalne.
        Wszystkie wyżej wymienione czynności sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany, pozbawiony chaotyczności niepewności podejmowanych działań. Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.
§8 ust 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

     W roku 2001ukończyłam 40 godzinny kurs obsługi komputera i od tego momentu komputer stał się bardzo ważnym elementem w mojej pracy. Świadoma tego, że ukończenie tylko kursu nie daje mi jeszcze możliwości korzystania z komputera w takim zakresie jak bym chciała, poszerzałam swą wiedzę w tej dziedzinie poprzez czytelnictwo czasopism takich jak „Komputer świat” czy „Enter”. Korzystałam też z wiedzy nauczyciela informatyki oraz innych osób, które chętnie udzielały mi wskazówek.. Aby staż przebiegał w sposób zaplanowany, pozbawiony chaotyczności korzystałam ze wskazówek zamieszczanych na portalach internetowych poświęconych awansowi oraz brałam udział w forach dyskusyjnych. Systematycznie zapoznawałam się z serwisami poświęconymi edukacji, publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na bieżąco śledziłam aktualności na stronie internetowej www.profesor, www.katecheta, www.awans.net. Dzięki temu mogłam poznawać nowości oraz podzielić się swoimi uwagami czy wyjaśnić wątpliwości i niejasności na tematycznych grupach dyskusyjnych. Znaczną większość dokumentów związanych z awansem przygotowywałam korzystając z komputera a wypracowane materiały gromadziłam w oddzielnych plikach w komputerze (Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdania cząstkowe, opisy i analizy przedsięwzięć). W Internetowym Publikatorze Edukacyjnym i Literce udostępniłam swój adres mailowy grażynalewczuk@wp.pl .

     Pełniąc funkcję wychowawcy zainstalowałam w swoim komputerze Dziennik 3.05. Wprowadziłam dane klasy i na bieżąco zapisywałam nieobecności, spóźnienia, oceny i inne informacje o uczniach, dlatego sporządzenie statystyki klasy na semestr i koniec roku było bardzo proste. Dzięki temu programowi zawsze miałam gotowe kartki z informacją dla rodziców. Korzystałam również z programu komputerowego do obliczania frekwencji i średniej ocen oraz z arkusza kalkulacyjnego. Samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz dokumenty szkolne (rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania) i korzystałam przy tym z edytora tekstu Word oraz programów graficznych do opracowywania scenariuszy zajęć, narzędzi pomiaru, dyplomów, zaproszeń, kart pracy. Wykorzystywałam na swoich lekcjach scenariusze lekcji i materiały z religii i wychowania do życia w rodzinie dostępne na ogólno edukacyjnych portalach internetowych jak np. www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.lutownica.pl, www.katechezawszkole.republika.pl.

     Pomoce przygotowane w ten sposób były atrakcyjniejsze dla uczniów, wzbudzały większe zainteresowanie i uczniowie chętniej podejmowali powierzone zadania a lekcje religii były ciekawsze i atrakcyjniejsze. Zachęcałam też uczniów do korzystania z komputera, Internetu i encyklopedii multimedialnych w celu rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy lepszego przygotowania się do lekcji.

     Korzystałam na lekcjach religii w klasach pierwszych z multimedialnego programu „Świat Biblii”. Program ten w ciekawy sposób przybliżył uczniom proces powstawania Biblii oraz realia świata biblijnego. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili zawarte tam informacje i chętnie rozwiązywali testy.

     Technologię komputerową i informacyjną oraz swoje umiejętności wykorzystywałam do przygotowania scenariuszy i zaproszeń na Jasełka, Koncert Kolęd, Dzień Papieski, Drogę Krzyżową dla dzieci i młodzieży, kiermasze wielkanocne. Przygotowywałam również materiały na gazetki tematyczne w klasie i na korytarzach szkolnych.

     Dzięki realizacji ww. zadań wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody i formy pracy na lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie, ciekawe materiały edukacyjne i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !