Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego - n-l dyplomowany

Data dodania: 2005-08-16 16:00:00
Plan Rozwoju Zawodowego — Nauczanie Zintegrowne

Imię i nazwisko nauczyciela:Renata Warych

Miejsce pracy:Publiczna Szkoła Podstawowa w Przepiórowie

Nauczany przedmiot:nauczanie zintegrowane, plastyka

Posiadane kwalifikacje:wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia magisterskie WSP Kielce kierunek Pedagogika, specjalność nauczanie początkowe

Studia podyplomowe: Edukacja artystyczna w zakresie muzyki i plastyki

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu

Terminarz:

 1. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2002 r.
 2. Data zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: .16. 09. 2002r..........................
 3. Data złożenia sprawozdania z dorobku zawodowego za okres stażu: ..09. 06. 2005r..................
 4. Data złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .27. 06. 2005r.....................
 5. Data posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ..11. 07. 2005r............................
 6. Data nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego: ................................
 7. Data zakończenia stażu:31 maja 2005 r.

Cel główny:- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

 • podniesienie jakości pracy szkoły
 • podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych
 • własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • wspieranie rozwoju szkoły
§ 5 ust. 2 pkt. 1
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
Cele operacyjne

Zadania

Forma realizacji

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

Uwagi

I. Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów praw oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z dn.03.08.2000r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego).

Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia

Sierpień – wrzesień 2002r.

Cały okres stażu
 

2. Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, reformy oświaty.

Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.

Lektura publikacji w Internecie : w serwisach edukacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Oświaty.

Wykaz przestudiowanych przepisów i aktów prawnych oraz artykułów na stronach WWW.

Na bieżąco

 

II. Opracowanie i wdrożenie programów, dokumentów na rzecz podniesienia jakości swojej pracy obejmujących całokształt lub fragment działalności dydaktycznej bądź wychowawczej

1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia popołudniowe dla dzieci klas 0 – III.

Opracowany program.

W okresie stażu

 

2. Opracowanie programu zajęć dodatkowych z komputerem dla klasy 0.

Zajęcia z komputerem w Oddziale Przedszkolnym.

Opracowany program

W okresie stażu

 

3. Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

Przygotowanie zasad i form współpracy.

Opracowany plan.

W okresie stażu

 

4. Opracowanie planu pracy zespołu nauczania zintegrowanego.

Przygotowanie problematyki wynikającej ze specyfiki nauczania zintegrowanego.

Opracowany plan

W okresie stażu

 

III. Analiza zasad funkcjonowania szkoły w tym podwyższanie jakości pracy szkoły.

 

1. Opracowanie narzędzi badawczych do wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.

Zapoznanie się z pełną i rzetelną informacją o mocnych i słabych stronach w danym obszarze.

Opracowane narzędzia badawcze.

W okresie stażu

 

2. Współpraca wewnątrzszkolna w ramach WDN.

Zadania wykonywane w ramach WDN oraz uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli bloku nauczania zintegrowanego

Protokoły z rad szkoleniowych.
Dokumentacja zespołu samokształceniowego.

Na bieżąco

 

3.Opracowywanie, wdrażanie programów i dokumentów szkoły

z działalności dydaktycznej bądź wychowawczej.

Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Szkoły

Program Edukacji Prozdrowotnej.

Program Rozwoju Szkoły.
Opracowany program.

W okresie stażu

 

4. Organizowanie lub udział w wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursach promujących szkołę w środowisku.

 

Konkursy plastyczne.

Konkurs ortograficzny.

Konkurs antyalkoholowy.

Konkurs Przeciwpożarowy.

Inne wynikłe w czasie trwania stażu.

 

Opinia dyrekcji, zaświadczenia

Na bieżąco

 

5. Współpraca z rodzicami.

 

Lekcje otwarte dla rodziców.

Prelekcje dla rodziców.

Potwierdzenie dyrekcji.

W okresie stażu

 

6.Opieka nad klasą Oddziału Przedszkolnego.

Odnowienie i dokończenie aranżacji klasy, zgromadzenie potrzebnych do wykorzystania na zajęciach pomocy dydaktycznych.

 

Potwierdzenie dyrekcji.

Na bieżąco

 

7.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań

(analizy, ewaluacje).

Udoskonalanie i opracowywanie nowych metod pracy z uczniem – przygotowywanie na zajęcia zestawów ćwiczeń dla uczniów.

Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego – kart badających kompetencje uczniów sześcioletnich kończących naukę w Oddziale Przedszkolnym.

Literatura, publikacje, współpraca z innymi nauczycielami.

Studiowanie publikacji dotyczących nauczania zintegrowanego na stronach WWW.

Tworzenie testów, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych. Korzystanie z encyklopedii i programów multimedialnych. Wyszukiwanie informacji ze stron WWW.

Opracowane zestawy ćwiczeń, analizy wyników.

Opracowane narzędzia badań wyników nauczania.

Wykaz studiowanej literatury dotyczącej wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.

Na bieżąco
 

8.Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego mających na celu podwyższenie jakości pracy szkoły.

 

Kursy, warsztaty, szkolenia. Udział w radach szkoleniowych.

Potwierdzenie dyrektora szkoły. Protokoły, wypracowane dokumenty. Zaświadczenia.

W okresie stażu

 

IV. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykonywanie prac zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

Tworzenie dyplomów okolicznościowych, zaproszeń na uroczystości szkolne, projektowanie i wykonywanie kart świątecznych.

Przepisywanie dokumentów wewnątrzszkolnych.

 

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
 

W okresie stażu

 
 

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Korzystanie z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w Internecie, udostępnienie swoich pomocy innym nauczycielom.

Tworzenie pomocy dydaktycznych.

Opracowania.

W okresie stażu

 

3.Samodzielne opracowanie, przygotowanie i napisanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opracowany materiał.

Potwierdzenie dyrektora szkoly

 

4. Prace związane z wystrojem szkoły.

Gazetka ścienna.

Opracowane materiały.

Potwierdzenie dyrektora szkoły

 

§ 5 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

Cele operacyjne

Zadania

Forma realizacji

Sposób dokumentowania

Termin realizacji

Uwagi

I. Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem.

1.Udostępnienie scenariuszy zajęć innym nauczycielom poprzez umieszczenie ich w bibliotece szkolnej.

Scenariusze zajęć, imprez i uroczystości szkolnych.

Potwierdzenie dyrekcji i nauczyciela bibliotekarza.

Na bieżąco

 

2. Dzielenie się własną wiedzą i pomoc innym nauczycielom.

Udzielanie porad i wskazówek koleżankom w zakresie wykonywania dyplomów dla uczniów, listów gratulacyjnych, udostępnienie samodzielnie wykonanych prac z różnych przedmiotów, pomoc nauczycielom przy wyszukiwaniu informacji w Internecie itp.

Potwierdzenie dyrekcji, pisemne potwierdzenia innych nauczycieli o udzielonych konsultacjach.

Na bieżąco

 

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli z zastosowaniem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !