Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – aktualny na dzień 1.09.2020 r. wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Data dodania: 2020-09-02 12:20:00

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną od 1 września przestaną obowiązywać niektóre przepisy. Nowe zasady mają ograniczyć funkcjonowanie placówek w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników oświaty oraz ich podopiecznych. 

<o: p></o: p>

 I. 14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1394 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – jest to dziewiąta zmiana rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952 i poz. 1111 i poz. 1394).

Na dzień 1 września 2020 r. doszło do nowelizacji zmian w uregulowaniach prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z uwagi na COVID-19.

II. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania na dzień 1.09.2020 r. podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami cytowanego rozporządzenia (nowy § 13b).

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) (r. szk. 2020/2021) art. 37 ust. 2 pkt 2a – o konieczności dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie jednego z obowiązków opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) (do odwołania) art. 117 ust. 3 – określa, że kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej,

3) (2021 r.) art. 154 ust. 1 pkt 2 – obowiązek kuratora oświaty ustalenia do końca stycznia 2021 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na r. szk. 2021/2022.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) – nie stosuje się przepisów:

1) (do końca 2020 r.) art. 9a ust. 2 pkt 7–9, (art. 9a ust. 2 pkt 9 także w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2019 r.) art. 9c ust. 2 pkt 4;

2) (do końca 2020 r.) art. 44zg ust. 2 – określa, że roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć;

3) (do końca 2020 r.) art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny;

4) (do końca 2020 r.) art. 44zzd ust. 1 – dotyczy przeprowadzania egzaminu maturalnego składającego się z części ustnej oraz z części pisemnej;

5) (do końca 2020 r.) art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego;

6) (do końca 2020 r.) art. 44zzn ust. 8 w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej (w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2017 r.);

7) (2021 r.) NOWOŚĆ - art. 44zt, art. 44zza ust. 8 pkt 1 i 2 w zakresie terminu przekazania uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3. (r. szk. 2020/2021 r.) NOWOŚĆ - ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245  ze zm.) – nie stosuje się przepisów art. 87 ust. 2 o kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

III. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) i wyłączonych z obowiązywania na dzień 1.09.2020 r. podczas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów i słuchaczy - w r. szk. 2020/2021 r.  (poza szkołami artystycznymi):

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 17–19, § 22 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 19

§ 15–17, § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17

§ 15–17

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i semestralnych

§ 24–27 i § 28 ust. 2

§ 22–25 i § 26 ust. 2

§ 29–32 i § 33 ust. 2

zawartości protokołu z egzaminów semestralnych

§ 29

§ 27

§ 34

zasad przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza

x

x

§ 35

2. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów szkół artystycznych - w r. szk. 2020/2021 r.:

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258 ze zm.)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674)

 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 15–17

§ 16–18

trybu egzaminu promocyjnego i końcowego

x

§ 14-15

3. (r. szk. 2020/2021 r.) Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) – nie stosuje się przepisów:

1) § 23 ust. 5 – określającego, że zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik,

2) § 23 ust. 7 - w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w których kształcenia nie może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. (do końca 2020 r. i w 2021 r.) Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1707) – nie stosuje się przepisu: § 23 ust. 3–5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3–5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !