Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szkoła – bezpieczna przystań

Data dodania: 2012-12-19 13:16:18


PIP alarmuje – trzy czwarte szkół ma problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Tymczasem podjęcie działań w zakresie budowy szkolnego systemu bezpieczeństwa pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

 

Liczba ciężkich wypadków w placówkach oświatowych przewyższa liczbę nieszczęśliwych zdarzeń, jakie mają miejsce na przykład w branży budowlanej. Do najbardziej niebezpiecznych miejsc w szkołach należą sale gimnastyczne oraz korytarze. Jak wynika z wniosków PIP (W szkole jest bardziej niebezpiecznie niż w kopalni. „Dziennik Gazeta Prawna” z 22.05.2012, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/619012,w_szkole_jest_bardziej_niebezpiecznie_niz_w_kopalni.html), fatalny stan podłóg, a także brak zabezpieczeń poręczy przed zsuwaniem się po nich uczniów to główne przyczyny wypadków szkolnych. Około 30% urazów stanowią złamania, 28% to zwichnięcia i skręcenia, a 17% – stłuczenia i zmiażdżenia. Prawie 1,5% urazów jest wynikiem pobicia.

Aby uniknąć w szkole sytuacji niebezpiecznych, musimy przede wszystkim poznać obowiązujące przepisy BHP:

Wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa w szkołach:

Nazwa aktu prawnego regulującego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach Opis zawartych w nim treści
Ustawy: z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Czynią dyrektora i nauczycieli bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych w szkole i poza nią, o ile jest ona ich organizatorem, dyrektora zaś dodatkowo obciążają obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko uczniom szkoły, ale także pracownikom zatrudnionym w placówce.
Rozporządzenie MEN iS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Wskazuje obszary, które powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania dyrektora szkoły w zakresie stworzenia w niej bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy:
• miejsca o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub zdrowia oraz wytyczne, jak uczynić je bezpiecznymi
• zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów
• zadania dyrektora szkoły związane z bezpieczeństwem i higieną uczniów oraz pracowników.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) Określa obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkole zarówno uczniom, jak i pracownikom placówki. Sformułowane tu przepisy dotyczą m.in. obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenów wokół zakładu pracy, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz zasad higieny procesu pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) Określa szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, a także wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia: z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) i z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 688) Określają zasady postępowania z substancjami chemicznymi, do których w szkole jest dostęp, na przykład w pracowniach chemicznych, biologicznych i fizycznych.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Określają szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ich obowiązkowe wyposażenie w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze, a także rodzaje budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w których wymagana jest instalacja sygnalizacyjno--alarmowa. Ponadto wymieniają czynności zabronione, których wykonywanie może wywołać pożar, utrudnić ewakuację ludzi lub stanowić przeszkodę w przeprowadzaniu sprawnej akcji ratowniczej.
Rozporządzenie MEN iS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !