Tag: dodatki do wynagrodzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 180)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 242, poz. 2419)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2138)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz.U. z 2000r. Nr 83, poz.943)