Pierwsza pomoc psychologiczna

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia w placówkach oświatowych

Cena: 199,00 zł

Okres dojrzewania nie zawsze jest łatwy. Wiąże się z licznymi huśtawkami nastrojów, emocjonalnymi wybuchami czy niezrozumiałym przygnębieniem. Niestety, takiego stanu rzeczy nie ułatwiają aktualne problemy młodych ludzi, którzy mogą borykać się z trudnościami w życiu rodzinnym lub środowiskowym. Nagromadzone w jednym momencie mogą skutkować katastrofalnymi skutkami. W poradniku znajdziesz:

• Pakiet wzorcowych procedur na wypadek kilkudziesięciu sytuacji kryzysowych oraz sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu w placówce z załącznikami w postaci list kontrolnych, dokumentów, notatek służbowych.

• Zaktualizowane zapisy w dokumentacji, do wprowadzenia w statucie szkoły i dokumentacji z podstawą prawną i komentarzem eksperta.

• Obligatoryjne zapisy z obowiązującą podstawą prawną zabezpieczające placówkę na wypadek kontroli. • Procedury tworzone przez najlepszych ekspertów – prawników, terapeutów, specjalistów resocjalizacji z klarownym podziałem obowiązków między pracownikami szkoły

• Materiały edukacyjne dla rodziców.

Uwaga! Format ułatwiający zawieszenie poradnika w widocznym miejscu pomoże skorzystać z publikacji w każdym momencie, w którym ważny jest szybki dostęp do procedur i ścieżek postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych!

Przedsprzedaż i przesyłka już od 20.10.22!

Patroni

Od 1 września dyrektorzy szkół otrzymali kompetencje zastrzeżone dotychczas dla wymiaru sprawiedliwości! To dyrektor będzie zmuszony wyznaczyć „środki oddziaływania wychowawczego” wobec nieletniego ucznia, który popełnił na terenie szkoły czyn karalny albo wykazuje przejawy demoralizacji. Szkoła jako placówka wychowawcza jest również zobowiązania do aktualizacji procedur o zapisy wynikające z drastycznego wzrostu wśród uczniów aktów samookaleczania, czynów suicydalnych czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W związku z tym każda szkoła jest zobowiązana do:

• Aktualizacji istniejących procedur wynikających m.in. z kilkudziesięciu zmian w UoSO, wdrożenia nowej funkcji pedagoga specjalnego, czy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

• Modyfikacji przestarzałych procedur postępowania w placówce m.in. w przypadku uczniów okaleczających się, uzależnionych, nadużywających środków psychoaktywnych, z ryzykiem zachowań samobójczych.

• Ustalenia prawidłowych schematów działania po zajściu zdarzenia w zakresie opieki nad jego uczestnikami, zbierania i przekazywania informacji oraz oceny zaistniałej sytuacji.

• Stworzenia katalogu środków oddziaływania wychowawczego wobec ucznia, który wykazuje przejawy demoralizacji i udokumentowania wyznaczonej kary, aby nie narazić się na pozew.

Podobne produkty