Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
09 lipiec 2011
Ocena: brak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego stażysty
04 lipiec 2011
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela logopedy (stażysty) ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
09 czerwiec 2011
Ocena: brak

Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej jako logopeda. Niniejszy PRZ przygotowałam w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela kontraktowego. Publikacja planu jest formą realizacji założeń w nim zawartych, w ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
27 maj 2011
Ocena: 1

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
25 maj 2011
Ocena: brak

INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
 
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:       Żaneta Sobczyk
Data rozpoczęcia stażu:                      ...

Czytaj dalej
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
12 maj 2011
Ocena: brak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
OKRES TRWANIA STAŻU 01.09.2011 DO 31.05.2011.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
12 maj 2011
Ocena: brak

Praca ta powstała w związku z moim awansem na nauczyciela kontraktowego.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przyrody
12 maj 2011
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przyrody ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

Czytaj dalej
Plan Rozwoju Zawodowego
19 kwiecień 2011
Ocena: brak

Przedstawiam Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego sie o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
18 styczeń 2011
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Glińska

Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2011 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Bielicka

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów:
a) awans zawodowy:
— Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
b) akty prawne dotyczących edukacji:
— Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
— Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami

• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Wrzesień — październik 2010

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
• Kontrakt

Wrzesień
2010

3.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
• Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
• Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela stażysty
Wrzesień 2010

4.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
• Scenariusze zajęć, zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, listy obecności
Cały okres stażu

5.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego

Maj 2011

6.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

Maj 2011

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

7.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
•Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulaminy wewnątrzszkolne, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania
• Notatki własne

Wrzesień – Październik 2010

8.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

Cały okres stażu

9.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
• Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu

10.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych
• Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Wrzesień 2010

11.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia
Cały okres stażu

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

12.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen, opinii i wniosków
Cały okres stażu – raz w miesiącu

13.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja
Cały okres stażu – raz w miesiącu

14.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez ZCDN

Cały okres stażu

15.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno — pedagogicznej
• Spis literatury metodyczno — pedagogicznej
Cały okres stażu

16.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie (wydruk strony www.)

Cały okres stażu

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

17.
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia
• Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
• Notatki – wnioski i refleksje

Cały okres stażu

18.
Opracowanie programu wychowawczego dla klasy II c
• Opracowanie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
• Program wychowawczy
Wrzesień 2010

19.
Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• Rozmowy i wywiady z rodzicami
• Spotkania z pedagogiem szkolnym
• zapisy rozmów
Cały okres stażu

20.
Współpraca z rodzicami
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie i szkole
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki
• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna

Cały okres stażu

Plan zatwierdził:

………
podpis stażysty podpis opiekuna stażu podpis dyrektora szkoły

Czytaj dalej