Kwalifikacje nauczycieli wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz wymagane od nich kwalifikacje określa ustawa Karta Nauczyciela. Dyrektor, przeprowadzając rozmowę z kandydatem do pracy na stanowisko nauczyciela, w pierwszej kolejności dokonuje oceny posiadanych kwalifikacji na podstawie przedłożonych dokumentów.


Kwalifikacje nauczycieli poświadczają:

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli,

 • zaświadczenie/świadectwo potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne.

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli reguluje art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Według zapisu ustawy, nauczycielem może być osoba, która:

 1. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

 2. przestrzega podstawowych zasad moralnych,

 3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Ponieważ zapisy Karty Nauczyciela zawierają bardzo ogólne zapisy dotyczące kwalifikacji nauczyciela, ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających określonego wykształcenia. W okresie od 8 października 2002 r. do 1 września 2009 r. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.).

Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, a mianowicie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie, to:

 • brak możliwości zatrudniania nauczyciela poprzez dokonanie przez dyrektora subiektywnej oceny, że pracownik ukończył kierunek studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu,

 • uelastycznienie przepisów dotyczących kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I–III szkoły podstawowej),

 • podniesienie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych,

 • precyzyjne określenie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli wszystkich typów i rodzajów szkół specjalnych,

 • wprowadzenie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach,

 • określenie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach,

 • określenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r. dotychczas obowiązujące utraciło moc. Podstawą do ustalania kwalifikacji nauczycieli będzie więc w całości nowe rozporządzenie. Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie będą jednak dotyczyły wszystkich nauczycieli. Nie obejmą one nauczycieli pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych na podstawie mianowania. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają nabyte uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli dokładne określa poziom wykształcenia odpowiedniego do zatrudnienia w konkretnych rodzajach i typach szkół i placówek tworzących system oświaty. Nazwy tych jednostek są wymieniane na początku każdego kolejnego przepisu, po czym zamieszcza się opis właściwego poziomu wykształcenia. Całość poprzedza słowniczek definiujący podstawowe pojęcia, które pojawiają się w treści całego rozporządzenia.


Definicje pojęć wprowadzone w § 1 rozporządzenia:

 • Kurs kwalifikacyjny – Przez kurs kwalifikacyjny należy rozumieć kurs z zakresu nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia uzyskanie przez nauczyciela posiadającego wymagany w danym typie szkoły lub rodzaju placówki poziom wykształcenia kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego.

 • Przygotowanie pedagogiczne – Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin. Dodatkowym wymaganiem jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. Trzeba też zwrócić uwagę, że w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy: dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego

 • Zakład kształcenia nauczycieli – Przez zakład kształcenia nauczycieli należy rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne.

 • Studia pierwszego stopnia – Przez studia pierwszego stopnia należy rozumieć studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe.

 • Studia magisterskie – Przez studia magisterskie należy rozumieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 • Studia wyższe bez bliższego określenia – Przez studia wyższe należy rozumieć studia pierwszego stopnia i studia magisterskie.

 

Nowe rozporządzenie wprowadziło zasadniczą zmianę dotyczącą kwalifikacji nauczycieli, tzn. odejście od możliwości udzielania tak zwanego zbliżenia na zasadzie pokrewieństwa przedmiotów, czyli możliwości nauczania przedmiotu, który nie pokrywa się z kierunkiem ukończonych studiów. Usunięto zapis § 1pkt 4, który upoważniał dyrektora szkoły do uznania w momencie nawiązywania stosunku pracy, iż ukończony kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Ustalenie zbliżoności odbywało się w formie pisemnej w oparciu o dyplom oraz indeks studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające liczbę godzin z przedmiotu lub specjalności. Polegało ono na stwierdzeniu, że kierunek (specjalność) studiów dawał dostateczną wiedzę merytoryczną z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Nie ustalało się kierunku lub specjalności zbliżonej tam, gdzie nie przewidywało tego rozporządzenie, np. szkolnictwo specjalne, języki obce, nauczyciel-bibliotekarz, logopeda. Pojęcie kierunku zbliżonego dotyczyło wyłącznie studiów magisterskich lub zawodowych. Nie miało ono zastosowania w stosunku do studiów podyplomowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli.

Istotny jest zapis § 28 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym, nauczyciele, którym na podstawie obowiązujących obecnie przepisów dokonano wspomnianego zbliżenia, będą mogli nadal zajmować stanowisko nauczyciela w danym typie szkoły. Oznacza to, że nauczyciele, którzy mają ważny dokument wydany przez uprawniony organ, stwierdzający o pokrewieństwie ukończonego kierunku studiów z nauczanym przedmiotem, będą mogli go nadal nauczać w tym typie szkoły.

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZADZENIA

Aby w pełni zobrazować zmiany, jakie będą miały miejsce od dnia 1 września 2009 r. w wymaganiach dotyczących kwalifikacji nauczycieli, poniżej przedstawiono zestawienie zapisów starego i nowego rozporządzenia z syntetycznymi komentarzami. Najważniejsze zmiany w treści rozporządzeń zaznaczone są tłustym drukiem.

 

Tabelaryczne zestawienie zapisów starego i nowego rozporządzenia z komentarzem


Już z pobieżnej analizy powyższego zestawienia wynika, że standardy kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia nie obejmują niektórych treści z podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym. W związku z tym, osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia z politologii, nie ma kwalifikacji do nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym. Aby podjąć pracę na tym stanowisku, musiałaby ukończyć studia podyplomowe. 


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej


Jak wynika z nowych przepisów, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych będą posiadać również osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało takiej regulacji. Dotychczas nauczyciel, który ukończył studia w zakresie wychowania przedszkolnego, nie posiadał pełnych kwalifikacji do nauczania w kształceniu zintegrowanym. 


Kwalifikacje do pracy w zasadniczej szkole zawodowej


W rozporządzeniu, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2009 r., zwiększono wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Nauczyciel zatrudniony w tego typu szkole będzie musiał legitymować się wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym. Zwiększenie wymagań kwalifikacyjnych zostało podyktowane tym, że zasadnicze szkoły zawodowe są szkołami ponadgimnazjalnymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W uzasadnionych przypadkach w szkołach zawodowych możliwe jest zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji, za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 


Wychowawstwo w świetlicy i internatach


Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będą posiadać m.in. osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.


Kwalifikacje do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego


Rozporządzenie określa wymagania dotyczące nauczycieli-pedagogów. Poprzednie rozporządzenie nie regulowało tej kwestii. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga są uzależnione są od typu szkoły, w której ma być on zatrudniony.


W liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach uzupełniających i szkołach policealnych – kwalifikacje będzie posiadała osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Natomiast w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – osoba, która ma kwalifikacje określone wyżej lub ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogiki w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Aby zajmować stanowisko pedagoga w szkołach specjalnych trzeba ukończyć dodatkowo studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki bądź być absolwentem studiów wyższych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. 


Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w szkole


§ 10 nowego rozporządzenia wprowadza nową regulację – w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem – przepis określający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach działających w systemie oświaty.


Z dniem 1 września 2009 r. wejdzie w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), który stanowi, że podstawa programowa wychowania i kształcenia uwzględniać musi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą mogły być prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określi minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć będzie miała osoba legitymująca się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 8 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy. Od dnia 1 września 2009 r. zatem powinno być możliwe uzyskiwanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, dlatego przepis § 10 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. Do tej pory zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2–4, 9, 14, 16 i 17 będą mogli prowadzić lekarze, pielęgniarki i ratownicy przedmedyczni, zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym:


„art. 8. 1. Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych

– którzy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej, na podstawie umowy cywilnoprawnej.


3. Wysokość stawki godzinowej dla lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych biorących udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych, z tym że wysokość tej stawki nie może być niższa niż wysokość stawki godzinowej dla nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela kontraktowego oraz tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 l p. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218), ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w art. 30  ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.


4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.


5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji”.


Ministerstwo zdrowia opracowało już projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które ma na celu określenie zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pierwszej pomocy, trybu ich nabywania oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli. Projekt zakłada, iż wiedza i umiejętności niezbędne do realizacji ww. zajęć będą nabywane w ramach kursu kwalifikacyjnego. Będzie on realizowany na podstawie ramowego planu i programu nauczania zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia i zakończony będzie egzaminem kwalifikacyjnym.


Dokumentem stanowiącym potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będzie zaświadczenie wydawane na zakończenie kursu kwalifikacyjnego. Z uwagi na fakt, iż Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zmieniają się raz na pięć lat, zaświadczenie to będzie ważne przez okres pięciu lat. Zgodnie z projektowanymi przepisami, kurs będzie mógł być realizowany przez placówki doskonalenia nauczycieli. 


Kwalifikacje do pełnienia funkcji nauczyciela - doradcy zawodowego w szkołach


Rozporządzenie wprowadza nowe zapisy dotyczące kwalifikacji doradców zawodowych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zostali wprowadzeni do systemu edukacji rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 rozporządzenia, posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Natomiast kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone wyżej lub ukończyła studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne bądź studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 14, 15, 17 i 18 rozporządzenia, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone powyżej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.


Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych


Stanowisko wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.


Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony
do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.


Zatrudnianie nauczycieli i osób niebędących nauczycielami

Podstawa prawna:

– art. 7 ust. 1a i 1b oraz ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


W uzasadnionych przypadkach w szkole może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 7 ust. 1a oraz ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty).


Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego (zmiana wprowadzona 19 marca 2009 r. – Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

W tym przypadku przed nawiązaniem stosunku pracy należy się zwrócić do kuratora oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem. Do wniosku warto dołączyć:

 • uzasadnienie potrzeby zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem,

 • opis działań podjętych przez dyrektora w celu zatrudnienia wykwalifikowanego nauczyciela,

 • zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających wymagane wykształcenie,

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzające przygotowanie odpowiednie do prowadzenia danego typu zajęć.

 

Wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

 

Przepisy art. 7 ust. 1a i 1b oraz ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.


Zmiany w ust. 1b i 1d wejdą w życie 1 września 2009 r.


Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska


Podstawa prawna:


– art. 10 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674).


W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzórpedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela (awans zawodowy). Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści (art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela).


W przypadku gdy zajdzie potrzeba zatrudnienia w szkole nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, dyrektor szkoły musi przesłać wniosek o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie do właściwego kuratora oświaty.


Wnioski o zgodę na zatrudnienie od początku roku szkolnego należy przesłać w sierpniu (najlepiej na początku), natomiast wnioski dotyczące zatrudnienia w trakcie roku – w terminie co najmniej 14 dni przed proponowaną datą zawarcia umowy o pracę.


Do wniosku warto dołączyć:

 • uzasadnienie potrzeby zatrudnienia osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela,

 • opis działań podjętych przez dyrektora w celu zatrudnienia wykwalifikowanego nauczyciela,

 • zaświadczenie właściwego urzędu pracy o braku zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających wymagane wykształcenie,

 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata do zatrudnienia


Osobę, na zatrudnienie której kurator wyraził zgodę, dyrektor szkoły zatrudnia na podstawie umowy o pracę na czas określony, wskazany przez kuratora.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji


Określony wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób
, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, poz.19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999r. Nr 14, poz. 127) uzyskały przygotowanie pedagogiczne w formach i w wymiarze zgodnym z obowiązującymi wówczas przepisami. Do czasu ukazania się powyższego rozporządzenia przepisy uprzednio obwiązujące nie precyzowały co należy rozumieć przez przygotowanie pedagogiczne – osoby zatrudnione na stanowiskach nauczycieli do czasu wprowadzenia definicji przygotowania pedagogicznego uzyskiwały to przygotowanie poprzez ukończenie jednej z niżej wymienionych form kształcenia:

 • studiów pedagogicznych,

 • zakładu kształcenia nauczycieli (były to: dawne licea pedagogiczne, licea pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego, pedagogiczne studium techniczne, kolegium nauczycielskie, kolegium kształcenia nauczycieli języków obcych),

 • studiów wyższych w specjalnościach, w których plany nauczania przewidywały przygotowanie pedagogiczne,

 • studium pedagogicznego przy szkołach wyższych,

 • kursu pedagogicznego organizowanego przez organ administracji szkolnej lub IKN,

 • studium pedagogicznego,

 • studiów wyższych na kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli,

 • międzywydziałowego studium pedagogicznego,

 • studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich,

 • studium podyplomowego dla nauczycieli,

 • innej formy przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela, organizowane w systemie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Tabelaryczne zestawienie zapisów


Powrót | Do góry

Brak artykułów.