Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

2011-07-12 11:57:55
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

2011-07-12 11:55:03
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

2011-07-12 11:53:38
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

2011-07-12 11:50:45
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2011-07-12 11:49:11
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz

2011-07-12 11:43:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

2011-07-12 11:41:06
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2011-07-12 11:38:28
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

2011-07-12 11:37:05
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2011-07-11 13:58:18
Pobierz