Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1540)

 

2009-04-15 13:03:38
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855)

 

2009-04-15 13:02:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1854)

 

2009-04-15 13:01:20
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1875)

 

2009-04-15 13:00:20
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041)

 

2009-04-15 12:59:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 217, poz. 2128)

 

2009-04-15 12:58:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r.

w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2248)

 

2009-04-15 12:57:25
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. (Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 452)

 

2009-04-15 12:56:25
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2138)

 

2009-04-15 12:54:30
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 242, poz. 2419)

 

2009-04-15 12:53:17
Pobierz