Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 987)

 

2009-04-15 13:19:13
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988)

 

2009-04-15 13:18:14
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. z 2002r. Nr 121, poz. 1037)

 

2009-04-15 13:16:33
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288)

 

2009-04-15 13:15:22
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. (Dz.U. z 2002r. Nr 204, poz. 1722)

 

2009-04-15 13:14:10
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411)

 

2009-04-15 13:09:07
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 798)

 

2009-04-15 13:08:11
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 84, poz. 779)

 

2009-04-15 13:07:17
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 826)

 

2009-04-15 13:05:40
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz. 1391)

 

2009-04-15 13:04:44
Pobierz