Pliki: 2004

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. (Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 452)

 

2009-04-15 12:56:25
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2138)

 

2009-04-15 12:54:30
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 242, poz. 2419)

 

2009-04-15 12:53:17
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

 

2009-04-15 12:52:14
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 264, poz. 2634)

2009-04-15 12:51:01
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2791)

 

2009-04-15 12:49:53
Pobierz