Pliki: 2002

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 65)

 

2009-04-15 13:26:24
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225)

 

2009-04-15 13:25:25
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 987)

 

2009-04-15 13:19:13
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988)

 

2009-04-15 13:18:14
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. z 2002r. Nr 121, poz. 1037)

 

2009-04-15 13:16:33
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288)

 

2009-04-15 13:15:22
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. (Dz.U. z 2002r. Nr 204, poz. 1722)

 

2009-04-15 13:14:10
Pobierz