Dokumentacja wychowawcy

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
plan pracy wychowawczej w klasie IV #2
2016-05-23 22:44:28
Pobierz
plan pracy wychowawczej w klasie IV #1
2016-05-23 22:44:07
Pobierz
trudności wychowawcze w okresie dojrzewania
2016-05-23 22:35:52
Pobierz
moje dziecko jest uczniem klasy czwartej
2016-05-23 22:34:22
Pobierz
co powoduje niepowodzenia szkolne
2016-05-23 22:32:41
Pobierz
SCENARIUSZ ZAJĘĆ góry
2013-01-31 21:13:19
Pobierz
Plan rozwoju zawodowego Monika Błaszak- Owocka #1

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Monika Błaszak-Owocka
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2012
Opiekun stażu: mgr Karolina Łukasik
Szkoła: Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie
Dyrektor Szkoły: mgr Stanisław Antkowiak

 

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1grudnia 2007r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 
 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
 
 1. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych, wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
 
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
 
 
Cały okres stażu
 
 
 
Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
 
 
 
Potwierdzenia
§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
 
 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
 
 1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
 
 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
           - konferencje
             szkoleniowe
           - warsztaty metodyczne
 
 1. Tworzenie własnego    
             warsztatu pracy
 
 
 
 
 
 
Cały okres stażu
 
 
 
 
 
 
Potwierdzenia
 
 
 
 
Zaświadczenia
 § 7 ust.1 pkt.3 
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż.
 
1.      Analiza dokumentacji.
·         Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
·         Karta Nauczyciela.
·         Rozporządzenie MEN
z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
·         egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
·         Ustawa o systemie oświaty.
·         Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
 
2.      Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
 
 
 
 
 
Cały okres stażu
 
 
 
 
Potwierdzenia
Notatki
§ 7 ust.2  pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
 
 
 1. Sporządzenie wniosku o         rozpoczęcie stażu.
           - złożenie wniosku do          
       Dyrektora szkoły
 
 1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego      
nauczyciela w związku z ubieganiem się o tytuł nauczyciela mianowanego i    przedłożenie dokumentu do analizy
Dyrektorowi szkoły
 
 1. Współpraca z opiekunem stażu.
         - zawarcie kontraktu i         
           omówienie zasad
            współpracy
   - ustalenie terminów     
     spotkań z opiekunem
 
 
 1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
 
 1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
 
 
 1. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
 
 1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
 
 
 1. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
 
 1. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego
 2. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 
 1. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
 
 
 1. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
 
 1. Publikowanie własnych prac.
 
 
 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
 
 1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.
 
 1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, uzupełnienie (zakup) brakującego i zużytego sprzętu sportowego
 
 
1 wrzesień 2009r.
 
 
 
1 wrzesień 2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień 2009r.
Praca ciągła przez cały okres stażu
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z harmonogramem obserwowanych zajęć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ciągu całego roku szkolnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 Wniosek o rozpoczęcie stażu
 
 
Plan rozwoju zawodowego
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrakt wraz z  harmonogramem i zasadami współpracy
 
 
 
 
 
Arkusze obserwacji zajęć
 
 
Scenariusze zajęć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notatki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia
Potwierdzenia
 
 
 
 
 
 
 
Zaświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzęt sportowy i środki dydaktyczne
§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania
 w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Obserwacja i analiza rozwoju fizycznego uczniów
- stała współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem  i rodzicami
            -analiza udostępnionej
             przez wychowawców
             indywidualnej 
             dokumentacji uczniów.                       
 
 1. Praca w małych zespołach w celu przygotowywania  uczniów do zawodów sportowych, pozaszkolnych,
      - praca z uczniem
      zdolnym i mniej
      sprawnym fizycznie          
 
 1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, w tym wynikających ze specyficznych warunków środowiska i szkoły
            - dostosowanie       
            wymagań do
            możliwości fizyczno-
            rozwojowych uczniów
            - przygotowanie i udział
            uczniów w zawodach
            sportowych (szkolnych
            i pozaszkolnych)                                                                  
      - udział uczniów i  
      własny w
      uroczystościach i
      imprezach szkolnych
      oraz środowiskowych
      organizowanych przez
      gimnazjum 
      - aktywne włączenie się
      w organizację Między-
      gimnazjalnych
      Zawodów Sportowych,
      - współpraca z   
      nauczycielem w-f
      lokalnych szkół
 
 1. Udział w realizacji programów profilaktycznych
      - stała współpraca ze
      szkolnym
      koordynatorem ds.
      oświaty zdrowotnej,
      pielęgniarką i
      pedagogiem
 
 1. Respektowanie od uczniów przestrzegania zasad  bhp
      - stwarzanie
      bezpiecznych i
      higienicznych  
      warunków do pracy
      z uczniami 
      (odpowiedni dobór
      sprzętu i stroju do zajęć
           sportowych,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągłą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i szkolnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziennik zajęć dodatkowych
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisy w dziennikach
 
Dyplomy
 
Zdjęcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzenie koordynatora ds. zdrowia
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisy w dzienniku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 
 
 
 
 
 
 1. Korzystanie z publikacji  edukacyjnych zamieszczonych w Internecie
 
 1. Wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej i innych czynności związanych z odbywaniem stażu
 
 
 1. Wykorzystanie w swojej pracy technologii informacyjnej
 
 1. Publikacja własnego planu rozwoju w Internecie
 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągła
 
 
 
 
 
 
 
Własna dokumentacja sporządzona komputerowo
 
 
Wydruki z Internetu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaświadczenie
 
§ 7 ust.2 pkt.4
 
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.  
 
 
 1. Aktualizowanie wiedzy  z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
 
 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej
   i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
 
 1. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów
  z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
 
 1. Aktywna praca nad samokształceniem.
 
 
Przez cały okres stażu
 
Notatki
§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 1. Poszerzanie wiedzy w zakresie prawa oświatowego:
      – Karta Nauczyciela,
      - Ustawa o Systemie
       Oświaty (przede
       wszystkim zapisy
       dotyczące pracy
       nauczyciela w  
       gimnazjum)
 
 1. Udział w pracach rady pedagogicznej (zespołach):
      - komisji do  
      przeprowadzenia
      egzaminu po
      gimnazjum,
      - komisjach zawodów
            sportowych
     - tworzeniu i  
     modyfikowaniu
           dokumentacji własnej i
           szkolnej ( Plan Rozwoju
           Szkoły, Program
          Wychowawczy itp.)
     - sprawowanie funkcji
     opiekuna wycieczek
     i szkolnej organizowanej
     przez nauczycieli
     - udział w radach
      pedagogicznych i
      szkoleniowych
 
 1. Znajomość dokumentacji szkolnej
 
 
 
Praca ciągła (według potrzeb)
Wydruki ważniejszych aktów prawnych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdania
 
Karta wycieczki lub wyjazdu na zawody
 
Dyplomy
 
Potwierdzenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Biblioteczka nauczyciela”

2012-07-25 20:41:52
Pobierz
Wpływ rodziny
2012-04-15 00:09:02
Pobierz
Plan rozwoju nauczyciela dyplomowanego
2011-11-21 23:10:49
Pobierz
Test AHA 2A Kapitel1 #1
2011-10-24 17:04:45
Pobierz