Edukacja psychoseksualna dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
14 lipiec 2009
Ocena: brak

Podstawa programowa kształcenia uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach nakłada na nauczycieli tych placówek obowiązek rozwijania autonomii tych uczniów, a w szczególności m. in. obowiązek wyposażenia ich w takie umiejętności i wiadomości, by zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz by mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi. Co prawda w żadnym miejscu tego dokumentu nie powiedziano wprost, że należy prowadzić w szkole zajęcia potocznie zwane wychowaniem seksualnym, ale wynika to z rozwinięcia głównych celów edukacyjnych.

Czytaj dalej
Program koła muzycznego
25 kwiecień 2008
Ocena: brak

Inspiracją do napisania niniejszego programu jest praca z wychowankami niepełnosprawnymi ruchowo. Ośrodek w którym pracuję od 10 lat jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu. Do najczęściej spotykanych należą: uszkodzenia narządu ruchu /wrodzone i nabyte/, mózgowe porażenie dziecięce, skrzywienie kręgosłupa, stany poamputacyjne, kalectwo sprzężone /uszkodzenie narządu ruchu i upośledzenie umysłowe/, choroby przewlekłe /zanik mięśni, epilepsja, cukrzyca, choroby reumatyczne/
Niniejszy program przewidziany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 15- 20 lat.

Program zawiera cele, treści, proponowane metody pracy oraz przewidywane osiągnięcia uczniów.
Koło muzyczne opierać będzie swą działalność na trzech głównych blokach zajęć wzajemnie się przenikających i uzupełniających: śpiew, pisanie tekstów do podkładów muzycznych oraz zajęcia z elementami muzykoterapii. Zajęcia te maja charakter umuzykalniający.

Czytaj dalej
Plan pracy pedagoga szkolnego
02 czerwiec 2007
Ocena: brak

Plan pracy pedagoga w gimnazjum przedstawiony został z uwzględnieniem rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Przedstawiony został w formie tabeli.

Czytaj dalej
Program pracy kółka dziennikarsko – informatycznego
31 maj 2004
Ocena: brak

Życie w środowisku medialnym pokazuje uczniom, jak ważne są media we współczesnym świecie. Nic więc dziwnego, że rodzi się w nich naturalna potrzeba tworzenia własnych środków przekazu, za pomocą których mogliby oni wpływać na rzeczywistość.

Czytaj dalej