Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy V
06 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program nauczania matematyki dla klasy V szkoły podstawowej zawiera wiele nowych pojęć. Podstawą ich poznania jest znajomość działań na liczbach całkowitych i ułamkach. Niektórzy uczniowie nie opanowali wiadomości o ułamkach w stopniu, który pozwoliłby im poznawanie nowych pojęć. Wynikła więc konieczność stworzenia zespołu wyrównawczego. Program zajęć zawiera treści objęte programem nauczania matematyki w klasie V.

Czytaj dalej
Program koła matematycznego
02 czerwiec 2006
Ocena: brak

Głównym moim celem opracowanego planu było rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, zachęcenie ich do aktywności i rozbudzenie zamiłowania do nauki matematyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Czytaj dalej
Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki
21 maj 2006
Ocena: brak

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką przeznaczony jest do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej. Wokół nas jest wiele zdolnych dzieci. Aby jednak te zdolności i potencjał dziecka zostały rozwinięte prawidłowo, należy je otoczyć odpowiednią opieką i wsparciem dydaktyczno-wychowawczym. W pracy z uczniami ważne jest, aby cenić ich twórcze myślenie, rozwijać zainteresowania uczniów, doskonalić umiejętność obserwacji, pobudzać do krytycznego myślenia, indywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą, wdrażać do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest praca z uczniami na zajęciach kół zainteresowań, w tym koła matematycznego.

Czytaj dalej
Program kółka matematycznego dla klas II i III
28 luty 2006
Ocena: brak

Najczęściej mówiąc potocznie o dziecku zdolnym mamy na myśli dziecko, które dobrze się uczy, jest grzeczne, ma wzorowe zachowanie i inne osiągnięcia.
Jednak opinie te bardzo często nie potwierdzają się. Dziecko uzdolnione lub wybitnie uzdolnione wcale nie musi być grzeczne i mieć zachowania wzorowego. Stawianie dzieciom zdolnym wymagań poniżej ich możliwości, powoduje, że zaczynają one sprawiać trudności wychowawcze, czego wtórnym efektem są trudności w nauce i częsty zespół objawów określonych mianem nerwowości. Rozpoznanie zdolności logiczno-matematycznych wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela.

Czytaj dalej
Wybrane programy multimedialne wykorzystywane w nauczaniu matematyki w kl. IV-VI
06 luty 2006
Ocena: brak

Mając na względzie bogatą ofertę programów komputerowych mogących wspomagać nauczanie matematyki, w artykule zaprezentuję multimedia, które miałam okazję poznać. Przedstawię zakres materiału dydaktycznego, rodzaj programów narzędziowych, elementy systemu multimedialnego, zastosowany interfejs użytkownika oraz techniczne wymagania trzech rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki komputerowych programów dydaktycznych.

Czytaj dalej