Program kółka matematycznego dla klas I - III gimnazjum
05 kwiecień 2006
Ocena: brak

Dynamika  przemian naukowo – technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała , że ludzi zdolnych , inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zdolności jaka w nich się ukrywa . Praca z uczniem zdolnym zawsze była ważna w pracy szkoły i nauczyciela .
  W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów ,wdrażaniu ich do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest prowadzenie w szkole kółka matematycznego. Z myślą o uczniach gimnazjum opracowałam program ,który realizuję w klasach I-III.

Czytaj dalej
Nie bój się matematyki - Autorski program zajęć wyrównawczych z matematyki dla k
18 marzec 2006
Ocena: brak

Myślą przewodnią niniejszego programu jest wspieranie rozwoju ucznia na górnej granicy jego możliwości oraz wyrównywanie braków edukacyjnych ze szkoły podstawowej u uczniów z dysfunkcjami, posiadających opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów przez nauczyciela matematyki, analizie ocen z matematyki na świadectwie ze szkoły podstawowej.Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie matematyki w I klasie gimnazjum i ściśle powiązany z realizowanym przeze mnie w gimnazjum programem „Od Pitagorasa do Euklidesa” –wydawnictwa „Adam”. Zaproponowany układ treści dostosowany jest do możliwości uczniów i służy realizacji założonych celów w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Czytaj dalej
Program zajęć z uczniem mającym problemy z matematyką.
14 marzec 2006
Ocena: brak

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. Godnym uwagi jest zorganizowanie tak pracy z tymi uczniami, by mogli oni wyrównać swoje braki w wiadomościach do minimum programowego.

Czytaj dalej
Projekty na lekcjach matematyki w gimnazjum
27 grudzień 2005
Ocena: brak

Jestem nauczycielką matematyki. W klasie I gimnazjum postanowiłam przeprowadzić wspólnie z uczniami kilka projektów. Jestem przekonana, że praca metoda projektów poprawia motywację uczniów, wspiera ich samodzielność oraz uczy metod współpracy.

Czytaj dalej
Dodatkowe zajęcia
30 wrzesień 2005
Ocena: brak

Zajęcia kierowane są do uczniów klas IIIa i IIIb gimnazjum. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji matematyki, fizyki, chemii, aby dokładniej przygotować ich do egzaminu zewnętrznego w części matematyczno – przyrodniczej.

Czytaj dalej