Dokumentacja i teczka awansu zawodowego cz. 4

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Należy zwracać uwagę, czy akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, którym się Państwo legitymujecie jest zgodny z poziomem wykształcenia, jaki Państwo posiadacie na dzień składania wniosku, ponieważ bywa tak, że wykształcenie, jakie Państwo posiadacie (wg oceny dokumentów potwierdzających kwalifikacje) jest często odmienne (wyższe) niż wskazywałby na to akt nadania stopnia awansu. Stąd zgodnie z KN Art. 9f ust. 1: Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku można załączyć oba akty, jednak nie ma takiej konieczności.

Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem lub nieaktualny akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego w odniesieniu do aktualnego stanu wykształcenia spowoduje konieczność uzupełnienia istniejących braków formalnych w wyznaczonym terminie w piśmie, które Państwo otrzymacie z KO po analizie dokumentacji załączonej do wniosku.


3.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:


a) Wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie oraz rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;


Za poprawność wydania zaświadczenia odpowiada dyrektor szkoły, niemniej jednak należy zdać sobie sprawę, że to Państwo wnioskujecie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, Państwa dokumentacja podlegać będzie ocenie formalnej i to do Was będzie kierowane  pismo o uzupełnienie ewentualnych braków.

Nie budzi zastrzeżeń ani wątpliwości wymóg aktualności zaświadczenia, które powinno być wystawione w danym roku szkolnym, najlepiej w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy wstecz.


Co to oznacza w praktyce?

Nie ma problemu z formą wydanego zaświadczenia dyrektora szkoły, kiedy nauczyciel zatrudniony jest w jednej szkole/placówce w okresie odbywania stażu i naucza jednego przedmiotu w pełnym wymiarze...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !