Dokumentacja i teczka awansu zawodowego cz. 2

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Cóż to oznacza?


Wizytator sprawdza, czy załączone dokumenty są zgodne w wymogami rozporządzania, czy ich nazewnictwo uwzględnia zapisy cytowanego rozporządzenia oraz czy dokumentacja jest kompletna. Podczas analizy brane są pod uwagę inne przepisy prawa oświatowego, chociażby zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288).


Nauczyciel oraz dyrektor szkoły lub placówki ubiegający się o awans, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia do wniosku winien załączyć:


1.Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych


Czyli załączacie Państwo kserokopie dyplomów ukończonych studiów, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych a w przypadku dyrektora szkoły dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.


Do wniosku można załączyć wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, bądź tylko te, które są zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu, ponieważ to one decydują o zgodności posiadanych kwalifikacji w odniesieniu do prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu.


Nie załącza się tu dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe

Czyli jeżeli byliście państwo zatrudnieni w okresie odbywania stażu jako nauczyciel matematyki, to musicie Państwo posiadać kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć w danym typie szkoły, w rozumieniu rozporządzenia o kwalifikacjach. Jeżeli dodatkowo, zaś w kolejnym roku stażu, nauczaliście wychowania do życia w rodzinie, to należy posiadać kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć.


Należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, jakimi się państwo legitymujecie, ponieważ bardzo często podczas analizy formalnej dokumentacji okazuje się, że świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !