Diagnoza osiągnięć uczniów klasy III z edukacji polonistycznej po I sem
10 kwiecień 2007
Ocena: brak

Istotnym elementem pracy dydaktycznej jest diagnozowanie osiągnięć uczniów po określonym etapie pracy. Diagnoza osiągnięć uczniów z jednej strony pozwala określić obiektywnie stan i jakość wiedzy nabytej przez uczniów, a z drugiej – ujawnia trudności, z jakimi dzieci borykają się podczas pierwszego etapu edukacji kształcenia zintegrowanego. Pozwala to nauczycielowi na sprawdzenie poziomu opanowanych przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz na zorientowanie się jakie treści należałoby jeszcze powtórzyć i utrwalić

Czytaj dalej
Testy cichego czytania ze zrozumieniem dla klasy I
05 kwiecień 2007
Ocena: 3.5

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego opracował testy cichego czytania ze zrozumieniem. Przeprowadzane są one w klasie systematycznie, raz w miesiącu. Stanowią dla nauczyciela informację na temat stanu czytelnictwa ze zrozumieniem.

Czytaj dalej
Omnibus - konkurs dla uczniów klas I-III SP
23 marzec 2007
Ocena: brak

Konkurs składa się z dwóch etapów. Każdy etap jest oddzielny dla klas I, II i III. Etap I przeprowadzają wychowawcy w swoich klasach. Chętni uczniowie odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania. Druga pomyłka eliminuje z gry. Uczeń bez pomyłki lub tylko z jedną przechodzi do finału. W każdej klasie może być tylko jeden zwycięzca I etapu. Etap II przeprowadza organizator. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: przedstawiciel świetlicy, biblioteki i nauczania zintegrowanego. Uczestnicy mają do wykonania różne zadania. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują jeden punkt. Uczeń z największą ilością punktów zostaje finalistą i otrzymuje tytuł „Omnibusa klasy I, II lub III” W przypadku jednakowej ilości punktów odbędzie się dogrywka, aż do wyłonienia zwycięzcy. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Czytaj dalej
Bohaterowie naszych lektur
16 marzec 2007
Ocena: brak

Uczestnictwo w konkursach jest ważnym elementem procesu dydaktycznego,dlatego dużą wagę przywiązuję do zachęcania swoich uczniów do brania w nich udziału. Moje spostrzeżenia dotyczące organizowania tej ciekawej formy pracy mają wiele pozytywnych aspektów. Konkursy zachęcają dzieci do aktywności,uświadamiają im, że można uczyć się przez zabawę.przyczyniają się do wzrostu zainteresowań dziedziną lub przedmiotem i wzbudzają chęć samodzielnej pracy.Poza tym mają bardzo ważny aspekt wychowawczy: rozbudzają osobowość,uczą pokonywania problemów,kształtują postawę zwycięzcy i pokonanego.

Czytaj dalej
Test sprawdzający wiadomości z zakresu opanowania lektury
13 marzec 2007
Ocena: brak

Przedstawiam test sprawdzający znajomość przerobionych lektur w kl. II. Dla moich uczniów jest mobilizacją do czytania lektur ze zrozumieniem, natomiast dla mnie stanowi informację zwrotną na temat zdobytej przez nich wiedzy.

Czytaj dalej