Program zajęć przygotowujących do certyfikatu z j, ang. TELC B1
08 październik 2007
Ocena: brak

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, którzy pragną uzyskać certyfikat TELC z języka angielskiego na poziomie B1( średnio zaawansowany). Poziom ten reprezentują głównie uczniowie klas drugich oraz trzecich, którzy osiągają w trakcie nauki szkolnej poziom B1, do nich, więc głównie kierowany jest ten program.
Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych. Egzamin TELC składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzonej między sobą rozmowie.
Program zajęć przygotowujących do certyfikatu TELC wzoruje się na powyższych strategiach egzaminacyjnych. Realizacja programu opiera się na projekcie ”Szkoły równych szans” finansowanego z funduszy Unii Europejskich i skierowanego do uczniów pochodzących ze wsi i małych miasteczek. Program realizowany jest w dwóch grupach 6-osobowych w ciągu 40 godzin kursu jako zajęcia pozalekcyjne.

Czytaj dalej
Zajęcia techniczne w procesie przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektua
17 wrzesień 2007
Ocena: brak

Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do wyboru zawodu jest jednym z najważniejszych zadań w całokształcie pracy rewalidacyjnej z młodzieżą. Artykuł ma na celu ukazanie jak ogromny wpływ ma wiedza i doświadczenie pracujących w szkołach pedagogów na kształtowanie umiejętności i nawyków technicznych uczniów.

Czytaj dalej
Trochę kultury, czyli wyzwól w sobie inwencję twórczą
02 czerwiec 2007
Ocena: brak

Poprzez realizację projektu w szkole pragniemy stymulować, ujawniać i rozwijać różne uzdolnienia i zainteresowania naszych uczniów (poetyckie, plastyczne, muzyczne), a także wdrażać ich do prowadzenia działalności wydawniczej. W szkole prężnie działają koła zainteresowań: teatralne i wokalne. Pomysł opracowania i wdrożenia tego projektu powstał na zajęciach tychże kół, które skupiają wielu miłośników poezji oraz jej twórców. Postanowiliśmy zachęcić także innych uczniów do twórczej aktywności i wyrażania swoich uczuć poprzez literacką i muzyczną ekspresję. Projekt jest kontynuacją prac już wcześniej rozpoczętych w Teatrze „Słowo” i zespole wokalnym „Niebieskie Anioły”.

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem zdolnym - Laureat
29 maj 2007
Ocena: brak

Jedną z form pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie go do udziału w konkursie przedmiotowym. Ponieważ uczę historii i wiedzy o społeczeństwie, od wielu już lat przygotowuję uczniów do udziału w konkursie z tych przedmiotów. Wielu z przygotowanych przeze mnie uczniów uzyskało tytuł laureata gimnazjalnego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie i ogólnopolskiego konkursu: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Dlatego też postanowiłam podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zaowocowało to napisaniem poniższego programu.

Czytaj dalej
Projekt edukacji prozdrowotnej.
26 marzec 2007
Ocena: brak

Edukacja prozdrowotna realizowana w szkole jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć stojącym przed nauczycielami.Dzięki wdrażanym treściom o tematyce zdrowotnej uczymy młodzież właściwych postaw, nawyków i umiejętności, które ułatwią im prawidłowy rozwój.

Czytaj dalej