Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia z nadpobudliwością ruchową posiadającego opinię PPP
29 maj 2013
Ocena: brak

W związku z tym, iż obecnie każdy nauczyciel ma pisać dostosowania ze swojego przedmiotu dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia ja również napisałam dostosowanie z matematyki. Uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Stwierdzono u niego trudności w uczeniu się oraz nadpobudliwość psychoruchową.

Czytaj dalej
Emocje
04 lipiec 2011
Ocena: brak

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach wspólnie z gliwickim samorządem realizuje projekt «Ja potrafię, Ty potrafisz». Jest to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół podstawowych mających trudności w radzeniu sobie z emocjami, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, a także trudności w nauce związane ze słabszą koncentracją uwagi lub mało efektywnym zapamiętywaniem. Warsztaty prowadzone są w szkołach przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i terapeutów.

Czytaj dalej
Na czym polega przygotowanie do nauki pisania?
07 styczeń 2010
Ocena: brak

Często Rodzice zastanawiają się na czym polega przygotowanie dziecka do nauki pisania. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże im to zrozumieć.

Czytaj dalej
Wady i zalety nauczania zintegrowanego
28 grudzień 2009
Ocena: 5

Reforma systemu oświaty wprowadziła w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) koncepcje nauczania zintegrowanego. Oznacza to, że odstąpiono od nauczania przedmiotowego na rzecz rozwijania wieloaspektowej aktywności dziecka; zmiany dotyczą metod, treści i organizacji kształcenia oraz sposobu oceniania uczniów i stylu pracy nauczyciela.

Czytaj dalej
Język polski a ścieżki edukacyjne
08 listopad 2009
Ocena: brak

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (1) położono nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, który powinien stać się nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela. W zintegrowanym systemie nauczania i wychowania uczeń powinien otrzymać całościowy logicznie spójny obraz świata. Bardzo istotną rolę w procesie integracji wiedzy, umiejętności i postaw przypisano ścieżkom edukacyjnym.

Czytaj dalej