Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – nowy sposób zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Data dodania: 2020-09-02 12:04:32

 Od 1 września obowiązuje nowy sposób zawieszania pracy szkół oraz przedszkoli. W rozporządzeniu znajdują się informacje dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego w szkole. Zawieszenie zajęć może dojść do skutku w przypadku sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, narażenia zdrowia dzieci na inne zakażenia lub ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

I. Sposób zawieszania pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce został określony w 2 różnych rozporządzeniach opublikowanych 13 sierpnia 2020 r.:

1. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1385) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.,

2. rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386) – weszło w życie 14 sierpnia 2020 r.

II. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne.

W rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1116 i 1386)   zmieniono § 18, który określa, że:

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2. Wymieniona zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

3. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

4. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

5. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne).

III. Inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego dotąd nie miały określonego sposobu zawieszania zajęć).

W rozporządzeniu MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 i 2446, ze zm. w 2020 r. poz. 1385) dodano § 5a i 5b, które określają, że:

1. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 20°C, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

2. Organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, związane z utrudnieniem w:

1) dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu lub

2) organizacji zajęć w punkcie lub zespole.

3. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż związane ze stanem epidemii, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

4. Zawieszenie zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną:

1) dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !