Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – projekty zmian ustaw: Prawo oświatowe oraz Karta Nauczyciela, procedowanych aktualnie w Sejmie RP lub będących na etapie konsultacji.

Data dodania: 2020-08-10 14:50:31

 Obecnie trwają prace nad projektami zmian ustaw dotyczących Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela. Przewidziane są poprawki w sprawie edukacji domowej, działalności organizacji i stowarzyszeń, które planują realizować swój program w placówce oraz zwiększeniu wpływu rodziców na proces kształcenia dzieci. W projektach znajdują się również informacje na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.  

<o: p></o: p>

I. W sierpniu 2020 r. prace trwają nad projektami 3 ustaw oświatowych.

18 czerwca 2020 grupa posłów skierowała do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 464),

3 lipca 2020 r. Prezydent RP skierował do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 458),

30 czerwca 2020 r. skierowano do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

II. Projekt grupy posłów ustawy – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe:

1. Celem zmian jest:

1) usprawnienie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących tzw. edukacji domowej (aktualnie obejmuje ok. 12,3 tys. uczniów),

2) wsparcie polskich dzieci edukujących się w trybie edukacji domowej za granicą (szacuje się tę liczbę na 2 tys. uczniów).

2. Projekt zmian w tzw. edukacji domowej przewiduje:

1) zniesienie ograniczeń w wyborze szkoły ze względu na teren województwa,

2) zniesienie wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3) zapisanie na poziomie ustawy wysokości subwencji dla dzieci spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie go z 0,6 do 0,8 podstawowej subwencji,

4) dopuszczenie do edukacji domowej polskich dzieci mieszkających za granicą przy ograniczonym finansowaniu z budżetu.

3. Zmiana ustawy będzie oddziaływała na:

1) uczniów i ich rodziców - pozwoli na edukację domową ucznia niezależnie od miejsca zamieszkania, co ułatwi uczniom/rodzicom codzienne funkcjonowanie, w tym pozwoli niektóre egzaminy zdawać za granicą,

2) szkoły - poprzez zwiększenie pewności finansowania egzaminów dla uczniów edukacji domowej.

III. Projekt Prezydent RP ustawy – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe:

1. Celem zmian jest zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych w szkołach lub placówkach oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci, przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

2. Projekt zmian:

1) wprowadza obowiązek sporządzenia przez stowarzyszenia lub inne organizacje zamierzające prowadzić działalność w szkole lub placówce prospektu informacji wychowawczej,

2) prospekt informacji wychowawczej ma zawierać m.in.:

a) prezentację programu działalności wychowawczej lub programu rozszerzającego i wzbogacającego formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,

b) przedstawienie idei wychowawczych prezentowanych przez stowarzyszenie lub organizację oraz tych, które realizował będzie program,

c) wskazanie osób realizujących program wraz z informacją o posiadanym przez te osoby doświadczeniu zawodowym, w szczególności w zakresie objętym programem.

3) za uzyskanie zgody rodziców dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki, warunkującej wyrażenie przez dyrektora tej szkoły lub placówki zgody na podjęcie działalności przez dane stowarzyszenie lub inną organizację, uznawane będzie wyrażenie zgody przez większość rodziców dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki (zapoznanych z prospektem).

3. Zmiana ustawy ma:

1) zwiększyć wpływ rodziców na realizowany w szkołach i placówkach oświatowych proces kształcenia i wychowywania dzieci,

2) być pomocny przy podejmowaniu przez rodziców decyzji o uczestnictwie dziecka w prowadzonych w szkole lub placówce zajęciach dodatkowych,

3) wprowadzić konieczność opracowania przez stowarzyszenie lub inną organizację prospektu informacji wychowawczej, którego przedłożenie będzie jednym z wymogów podjęcia działalności w szkołach lub placówkach.

IV. Projekt skierowanej do konsultacji społecznych ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zawiera:

1. Ustawa dotyczy zmian 4 ustaw:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

4) ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. Celem zmian jest:

1) udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,

2) wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wykorzystywanie środków wyodrębnianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły w sposób uwzględniający specyfikę doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, zatrudnionych w szkołach artystycznych,

3) zlecanie Instytutowi Badań Edukacyjnych – jednostce nadzorowanej przez tego ministra, niebędącej jednostką budżetową – wykonania zadań z zakresu oświaty i wychowania,

4) umożliwienie MEN prowadzenia działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej w szkołach,

5) umożliwienie korzystania przez jednostki systemu oświaty z nieodpłatnego i bezpiecznego, z punktu widzenia ochrony danych osobowych, narzędzia informatycznego (obecnie znajdującego się pod adresem www.epodreczniki.pl).

3. Projekt zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli wprowadza:

1) wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,

2) doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,

2) określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne,

3)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !