Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – aktualne teksty jednolite ustaw oświatowych i około oświatowych oraz rozporządzeń wydane pomiędzy 1 września 2019 r. a 30 czerwca 2020 r.

Data dodania: 2020-07-09 13:19:54

  

 Podstawa prawna powstawania tekstów jednolity ustaw i rozporządzeń – art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461):

1.   Marszałek Sejmu RP ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

2. Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się (Prezes Rady Ministrów, właściwy minister) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

3.   Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

I. Teksty jednolite ustaw wydane w okresie pomiędzy 1 września 2019 r. a 30 czerwca 2020 r. 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

– tekst jednolity ogłoszony 15 listopada 2019 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

– tekst jednolity ogłoszony 22 maja 2020 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

3. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

– tekst jednolity ogłoszony 7 stycznia 2020 r.

– tekst ten został zmieniony w 2020 r. - 20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która weszła w życie z dniem 21 lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)

– tekst jednolity ogłoszony 12 lutego 2020 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

5. Ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725)

– tekst jednolity ogłoszony 23 kwietnia 2020 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

6. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070)

– tekst jednolity ogłoszony 22 czerwca 2020 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

II. Teksty jednolite rozporządzeń wydane w okresie od 1 września 2019 r. 

1. rozporządzenie MENiS z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983)

– tekst jednolity ogłoszony 3 czerwca 2020 r.

2. rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036)

– tekst jednolity ogłoszony 12 czerwca 2020 r.

3. rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

– tekst jednolity ogłoszony 1 lipca 2020 r.

III. Teksty jednolite ustaw wydane przed 1 września 2019 r. 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)

– tekst jednolity ogłoszony 8 sierpnia 2019 r. – planowane jest najpóźniej do sierpnia 2020 r. wydanie kolejnego, aktualnego tekstu jednolitego,

– tekst ten został zmieniony dwukrotnie w 2019 r.:

1) 24 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1818 ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- w art. 54 zapisano zmianę art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

2) 13 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2197 ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, która weszła w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

- w art. 65 zapisano zmianę art. 22a ust. 11 ustawy o systemie oświaty,

2. Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128)

– tekst jednolity ogłoszony 16 stycznia 2018 r. – do 30 czerwca 2020 r. tekst ten nie został zmieniony.

3. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)

– tekst jednolity ogłoszony 11 października 2019 r.

– tekst ten został zmieniony raz w 2020 r.:

17 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 695 ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

- w art. 49 zapisano dodanie art. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !