Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz w sprawie oddziałów przygotowania wojskowego w LO i technikach od 1 września 2020 r.

Data dodania: 2020-07-09 13:17:59

  

 I. Na podstawie zapisów art. 28a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w publicznych i niepublicznych 4-letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach mogą być tworzone od 1 września 2020 r., za  zezwoleniem Ministra Obrony Narodowej (po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego) oddziały przygotowania wojskowego.

W zezwoleniu, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

II. Minister Obrony Narodowej został upoważniony do wydania rozporządzeń dotyczących funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego:

1. 30 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2524 rozporządzenie MON z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 - weszło w życie z 1 stycznia 2020 r.

2. 2 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 977 rozporządzenie MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego - weszło w życie z 3 czerwca 2020 r.

III. W rozporządzenie MON z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2524) ustalono, że 1 września 2020 r. powstanie 130 oddziałów przygotowania wojskowego.

MON co roku będzie ustalał limit zezwoleń na powstawanie kolejnych oddziałów.

IV. W rozporządzenie MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 997) ustalono:

1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego,

2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, w tym minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału przygotowania wojskowego,

3) warunki realizacji zajęć praktycznych.

Program szkolenia obejmuje:

1) szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne,

2) obóz szkoleniowy w klasie IV liceum ogólnokształcącego i klasie V technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia praktyczne.

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego w LO i technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

W oddziale przygotowania wojskowego w LO i technikum:

1) zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania,

2) zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w LO i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30.

Zajęcia praktyczne realizowane przez patronacką jednostkę wojskową organizuje dowódca tej jednostki.

Dowódca patronackiej jednostki wojskowej odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom podczas zajęć praktycznych realizowanych na terenie patronackiej jednostki wojskowej.

Za prowadzenie zajęć praktycznych realizowanych przez patronacką jednostkę wojskową oraz za bezpieczeństwo podczas tych zajęć odpowiada instruktor prowadzący te zajęcia.

Podczas zajęć praktycznych realizowanych przez patronacką jednostkę wojskową opiekę nad uczniami oddziału przygotowania wojskowego sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, w której utworzono taki oddział.

Szkoła, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych oraz dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

Obóz szkoleniowy organizuje dowódca patronackiej jednostki wojskowej w pierwszych trzech miesiącach roku szkolnego w klasie IV LO i klasie V technikum na terenie obiektów wojskowych, w szczególności w rejonach poligonów wojskowych i ośrodkach szkolenia, lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

Program szkolenia został określony w załączniku do...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !