Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – aktualny na dzień 31.05.2020 r. wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Data dodania: 2020-06-23 10:48:16

 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione — § 13 i 13a.

 Komentarz – aktualny na dzień 31.05.2020 r. wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

I. 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione - § 13 i 13a.

Na dzień 1 czerwca 2020 r. doszło do kolejnych zmian w uregulowaniach prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

II. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania na dzień 1.06.2020 r. podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami cytowanego rozporządzenia.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 37 ust. 2 pkt 2a – o dołączeniu do wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie jednego z obowiązków opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) art. 53 ust. 1d – dotyczy Centrum Edukacji Artystycznej i jej obowiązku ogłaszania do dnia 15 czerwca każdego roku regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku szkolnym,

3) art. 63 ust. 13 i ust. 22 – dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,

4) art. 117 ust. 3 – określa, że kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.

5) art. 150 ust. 2 pkt 4f–4fd – w zakresie dołączenia do wniosku o przyjęcie do szkoły:

a) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem bądź orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

d) świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku bądź świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

6) art. 154 ust. 1 pkt 2 – obowiązek kuratora oświaty ustalenia do końca stycznia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

7) art. 161 – o postępowaniu uzupełniającym w rekrutacji do klas I niektórych typów szkół.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 9a ust. 2 pkt 7–9, (art. 9a ust. 2 pkt 9 także w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2017 r. i przed 1.09.2019 r.) art. 9c ust. 2 pkt 4 i art. 9c ust. 2 pkt 8 - w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów;

2) art. 44zg ust. 2 – określa, że roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć;

3) art. 44zt pkt 1a i pkt 2 (art. 44zt pkt 2b  także w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2017 r.) określający, że egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany, zgodnie z komunikatem CKE i określonych tam terminach;

4) NOWOŚĆ - art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny;

5) NOWOŚĆ - art. 44zzd ust. 1 – dotyczy przeprowadzania egzaminu maturalnego składającego się z części ustnej oraz z części pisemnej;

6) NOWOŚĆ - art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego;

7) NOWOŚĆ - art. 44zzn ust. 8 w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej (w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2017 r.);

8) art. 44zzzg w zakresie formy składanej deklaracji – w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r. (w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2019 r.);

9) NOWOŚĆ - w 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1.09.2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6.

3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2, w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia szkoły niepublicznej oraz szkoły artystycznej niepublicznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – przy warunku jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz art. 26 ust. 3 i art. 41 ust. 4 (obowiązek potwierdzania obecności na zajęciach poprzez złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu na liście obecności),

2) art. 34 ust. 3 - w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły (korygowanie wielkości dotacji dla szkół niepublicznych w kolejnych miesiącach),

3) art. 29 ust. 2 - do ustalania dotacji dla domów wczasów dziecięcych w części za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki.

III. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów i słuchaczy (poza szkołami artystycznymi):

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 17–19, § 22 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 19

§ 15–17, § 21 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17

§ 15–17

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i semestralnych

§ 24–27 i § 28 ust. 2

§ 22–25 i § 26 ust. 2

§ 29–32 i § 33 ust. 2

zawartości protokołu z egzaminów semestralnych

§ 29

§ 27

§ 34

zasad przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza

x

x

§ 35

2. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów szkół artystycznych:

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258 ze zm.)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674)

- zmiana dotyczy obecnie uchylenia także § 15

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 15–17

§ 16–18

trybu egzaminu promocyjnego i końcowego

x

§ 14-15

3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) – nie stosuje się przepisów:

1) § 23 ust. 5 – określającego, że zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik,

2) § 23 ust. 7 - w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w których kształcenia nie może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) – nie stosuje się przepisu § 4 ust. 9 – określającego, że w przypadku organizowania, w okresie ferii letnich, praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1707) – nie stosuje się przepisu:

1) § 62 ust. 19 – w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r. a chciałyby je zdawać.

2) NOWOŚĆ -  § 23 ust. 3–5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3–5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, §...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !