Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Data dodania: 2020-05-14 13:17:50

 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564 i poz. 657) – dwa razy do końca marca i dwa razy w kwietniu zmienione.

Na dzień 10 oraz 29 kwietnia 2020 r. weszły w życie, po ukazaniu się trzeciej i czwartej zmiany rozporządzenia, kolejne uregulowania prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.<o: p></o: p>


Oto kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia.

 Komentarz – kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  

I. 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564 i poz. 657) – dwa razy do końca marca i dwa razy w kwietniu zmienione.

Na dzień 10 oraz 29 kwietnia 2020 r. weszły w życie, po ukazaniu się trzeciej i czwartej zmiany rozporządzenia, kolejne uregulowania prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

II. Oto kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 37 ust. 2 pkt 2a – o dołączeniu do wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie jednego z obowiązków opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f–fd – w zakresie dołączenia do wniosku o przyjęcie do szkoły:

a) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem bądź orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

d) świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku bądź świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

3) art. 154 ust. 1 pkt 2 – obowiązek kuratora oświaty ustalenia do końca stycznia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

4) art. 161 – o postępowaniu uzupełniającym w rekrutacji do klas I niektórych typów szkół.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 9a ust. 2 pkt 7–9 w grupie zadań CKE:

a) współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania,

b) inicjowania lub organizowania badań, analiz i testów diagnostycznych oraz opracowywania nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania,

c) realizowania porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych;

2) art. 9c ust. 2 pkt 4 - w grupie zadań OKE - przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez CKE, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;

3) art. 9c ust. 2 pkt 8 - w grupie zadań OKE - w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów;

4) art. 44zg ust. 2 – ustalał, że roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć;

5) art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2 określający, że egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany, zgodnie z komunikatem CKE:

a) w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu,

b) w terminie dodatkowym:

ba) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,

bb) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w kwietniu.

III. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów szkół artystycznych:

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674)

- zmiana dotyczy obecnie uchylenia także § 15

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 15–17

§ 16–18

trybu egzaminu promocyjnego i końcowego

x

§ 14-15

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) ) – nie stosuje się przepisu:

§ 73 ust. 1 – określającego, że świadectwa...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !