Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekty zmian w przepisach prawa oświatowego opublikowane przez MEN

Data dodania: 2020-03-05 08:58:07

 Projekty zmian w przepisach prawa oświatowego opublikowane przez MEN

 

I. W okresie między grudniem 2019 r. a lutym 2020 r. ukazały się projekty zmieniające rozporządzenia oraz nowe projekty rozporządzeń MEN będących wykonaniem delegacji ustawowych.

Wykazie prac legislacyjnych MEN został zatwierdzony 13 grudnia 2019 r., a następnie uzupełniony 20 stycznia 2020 r. i 20 lutego 2020 r.

II. Oto wybrany katalog projektów nowych przepisów oświatowych, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych MEN.

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Zmiana głównie dotyczy ramowego planu nauczania dla LO (zał. nr 4) oraz dla technikum (zał. nr 5) - polega na uwzględnieniu w tych planach zajęć realizowanych w oddziale przygotowania wojskowego.

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

W załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla LO, technikum oraz BS II stopnia wprowadzone zostaną zmiany mające na celu uzupełnienie podstawy programowej o język łaciński i kulturę antyczną – w zakresie podstawowym (podstawa programowa tego przedmiotu dla zakresu rozszerzonego jest już ujęta w tym rozporządzeniu).

3. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego

W stosunku do obecnego przepisu zmiany będą dotyczyły:

1) przeprowadzania części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego,

2) sposobu przeprowadzania egzaminu z informatyki,

3) czasu trwania części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

4. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Wprowadzenie 4 nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wymaga opracowania podstaw programowych kształcenia w tych zawodach

1) technik spawalnictwa – przyporządkowany do branży mechanicznej,

2) zdobnik ceramiki – przyporządkowany do branży ceramiczno-szklarskiej,

3) mechanik pojazdów kolejowych – przyporządkowany do branży transportu kolejowego,

4) technik taboru kolejowego – przyporządkowany do branży transportu kolejowego.

5. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Wywołane koniecznością opracowania formularzy na 2020 r., które powinny uwzględniać m.in. możliwość wnioskowania o dotację celową związaną z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klas I, IV i VII szkół podstawowych.

6. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Umożliwienie absolwentowi branżowej szkoły I stopnia, który nie ukończył 18 lat kontynuacji nauki w LO dla dorosłych.

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

Realizacja nowego upoważnienia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !