Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz do obowiązujących ustaw oświatowych na dzień 1 stycznia 2020

Data dodania: 2020-01-09 12:50:03

Komentarz dotyczy m.in.:

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)<o: p></o: p>

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197)<o: p></o: p>

Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)<o: p></o: p>

Ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534)<o: p></o: p>

Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)<o: p></o: p>

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

- ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły

- ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 143 artykuły

Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, a także kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka). Na wejście w życie oczekuje nowy rozdział 3b poświęcony awansowi zawodowemu nauczycieli szkół za granicą.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm. w 2019 r. poz. 1818 i 2197):

- ustawa zawierała pierwotnie 11 rozdziałów i 115 artykuły

- wersja na dzień 1.01.2016 r. zawierała 15 rozdziałów i aż 383 artykuły

- ustawa obecnie zawiera 15 rozdziałów i 226 artykułów

Główne zmiany dotyczą oceniania uczniów z uwagi na podział na szkoły dla dzieci i młodzieży, szkoły dla dorosłych (SP – kl. VII-VIII, LO), szkoły dla słuchaczy – BS II st., szkoły policealne.

3. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942):

- ustawa zawierała pierwotnie 13 rozdziałów i 134 artykuły

- dotąd uchylono 9 artykułów

- ustawa obecnie zawiera 13 rozdziałów i 125 artykułów.

4. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245 i w 2019 r. poz. 534):

- ustawa zawierała pierwotnie 10 rozdziałów i 112 artykułów oraz załącznik „Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK”

- dotąd dodano 1 artykuł

- ustawa obecnie zawiera 10 rozdziałów i 113 artykułów oraz załącznik „Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK”.

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248):

- ustawa zawierała pierwotnie 9 rozdziałów i 189 artykułów

- dotąd dodano 11 artykułów

- ustawa obecnie zawiera 9 rozdziałów i 200 artykułów.

Od grudnia 2019 r. obowiązuje nowy art. 39a określający zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkoły, a także wzór wyliczenia wymienionych kosztów.

6. ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. w 2017 r. poz. 949 i poz. 2203, w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 1287):

- ustawa zawierała pierwotnie 369 artykułów (struktura bezrozdziałowa)

- dotąd dodano 4 i uchylono 10 artykułów

- ustawa obecnie zawiera 363 artykuły.

Rok 2019 zakończył opisany ustawą proces przekształceń szkół dotychczasowych.

7. ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 1287 i 1681):

- ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 147 artykułów

- dotąd dodano 3 artykuły i uchylono 1

- ustawa obecnie zawiera 12 rozdziałów i 149 artykułów.

8. ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm. w 2018 r. poz.  2432, w 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248):

- ustawa zawierała pierwotnie 170 artykułów (struktura bezrozdziałowa).

- dotąd dodano 3 artykuły

- ustawa obecnie zawiera także 173 artykułów

Główne zmiany dotyczą przekształcenia LO i technikum, szkół policealnych, placówek typu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego oraz szkół polskich poza granicami.

Dodano zasady dofinansowania kosztów kształcenia przysługujące również pracodawcy niebędącemu rzemieślnikiem, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Określono możliwość przyznania okresowo stypendium Prezesa RM 2 uczniom tej samej szkoły średniej (1-klasy po gimnazjum, 1 – klasy po SP).

9. ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287):

- ustawa zawiera 17 artykułów (ma strukturę bezrozdziałową), zmienia 7 ustaw (w tym m. in. ustawę Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie oświaty oraz inne).

- określa m.in. zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, awansu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !