Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć dodatkowych dla klasy 7 SP — kółko matematyczne.

Data dodania: 2017-11-12 22:23:39
Autor: Agnieszka Kłos
Program przeznaczony jest do realizacji na dodatkowych zajęciach edukacyjnych z matematyki w klasie 7 SP. Powstał na bazie podręcznika «Matematyka wokół nas» wydawnictwa WSiP.

 

Program zajęć dodatkowych z matematyki dla klasy 7.

KOŁO MATEMATYCZNE

Wstęp.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych, zainteresowanych matematyką, pragnących rozwijać swoje umiejętności. Będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo na dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Wdrażając program należy zwrócić uwagę na:

 • indywidualizację pracy z uczniem ( tempo pracy, stopień trudności rozwiązywanych zadań
  i problemów),
 • zachęcanie do uczenia się poprzez stosowanie ciekawych metod i form pracy budzących zainteresowanie uczniów oraz wymagających ich aktywności.

Cele ogólne zajęć:

 • rozwijanie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
 • rozbudzanie zainteresowania matematyką,
 • ukazywanie ciekawych stron matematyki i jej przydatności w życiu codziennym,
 • pobudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia.

Cele szczegółowe zajęć:

 • doskonalenie  umiejętności:
 • planowania i organizacji własnej pracy,
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • logicznego myślenia, analizowania zagadnień i problemów matematycznych,
 • wnioskowania i argumentacji, rozwiązywania zadań na dowodzenie,
 • wykorzystywanie zależności i analogii matematycznych,
 • korzystania z tekstów użytkowych,
 • sprawnego liczenia,
 • sprawdzania i korygowania błędów,
 • poszukiwania wielu rozwiązań,
 • dyskutowania i precyzyjnego wypowiadania się,
 • pokonywania trudności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie:
 • zainteresowania otaczającym światem,
 • motywacji do zdobywania wiedzy,pamięci.

 Treści kształcenia:

 1. Liczby naturalne i całkowite / 3h
 • dzielniki i wielokrotności
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze, NWW i NWD
 • wartość bezwzględna
 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne / 3h
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków
 • ułamki okresowe
 1. Procenty / 2h
 • stosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów
   w kontekście praktycznym
 • diagramy
 1. Własności figur płaskich / 4h
 • kąty i ich rodzaje, własności kątów
 • własności trójkątów, przystawanie trójkątów - zadania na dowodzenie
 • własności boków, kątów i przekątnych w czworokątach - zadania na dowodzenie
 • figury płaskie - ćwiczenia w przeprowadzaniu dowodów geometrycznych
 1. Liczby wymierne, przykłady liczb niewymiernych / 3h
 • działania na liczbach wymiernych
 • potęgi, działania na potęgach
 • pierwiastki, szacowanie pierwiastków
 1. Pola wielokątów / 2h
 • zadania praktyczne, skala i plan
 • zadania problemowe, z elementami dowodzenia
 1. Rachunek algebraiczny / 3h
 • zapisywanie zależności przedstawionych w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych, odkrywanie prawidłowości i wzorów
 • działania na wyrażeniach algebraicznych
 1. Równania / 4h
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe na równania
 • proporcja, podział w danym stosunku
 • przekształcanie wzorów
 1. Elementy statystyki opisowej / 2h
 • odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel, diagramów i wykresów
 • liczby charakteryzujące dane statystyczne

10.  Twierdzenie Pitagorasa / 3h

 • hipotezy i twierdzenia, ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań na dowodzenie
 • trójkąty pitagorejskie
 • rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym

11.  Graniastosłupy /3h

 • przekroje graniastosłupów, stosowanie tw. Pitagorasa
 • zadania praktyczne na pole i objętość
 • jednostki pola i objętości

Metody  pracy:

 • mini wykład,
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych i utrwalających,
 • stoliki zadaniowe-eksperckie (wzajemne uczenie się),
 • praca z tekstem — czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji zawartych
  w treści zadań, tabelach, diagramach,
 • konkursy ( uczniowie losują zadania o różnym stopniu trudności),
 • gry i zabawy dydaktyczne.

 Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca z całym zespołem,
 • praca w grupach,
 • praca w parach.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik „Matematyka wokół mas”, Zbiór zadań (WSiP), 
 • modele figur przestrzennych, plansze,
 • przybory matematyczne, kalkulatory,
 • materiały przygotowane przez nauczyciela (instrukcje pracy, zestawy zadań, ćwiczenia),
 • laptop, projektor

Zakładane efekty zajęć:

 • Wzrost efektywności kształcenia, zwłaszcza w zakresie rozumowania, wnioskowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce, korzystania z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !