Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data dodania: 2017-05-31 08:17:23
Autor: Elżbieta Kubicius

Przesyłam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego- nauczyciela bibliotekarza.

mgr Elżbieta Kubicius
nauczyciel — bibliotekarz

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy

 

 

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

mgr Elżbieta Kubicius

nauczyciel - bibliotekarz 

 

                                               Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.

                                               Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu

 

 

 

 

 

 

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,                               dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach"

 

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu

Termin

lp

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

 

1

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, analiza podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego

Prawidłowo sporządzony projekt planu rozwoju zawodowego, zgromadzona dokumentacja

IX 2014

2

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych m.in. przez WOM

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

 

Wg harmonogramu szkoleń

3

Udział w szkoleniach, pracach organizowanych na terenie szkoły

Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej,                           w lekcjach pokazowych innych nauczycieli,                          opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych

Wg harmonogramu szkoleń

Cały okres stażu

4

Współpraca z opiekunem stażu

Kontrakt, notatki ze spotkań, hospitacje zajęć,

Współorganizowanie przedsięwzięć propagujących czytelnictwo 

IX 2014 kontrakt hospitacje raz w semestrze               Cały okres stażu

5

Planowanie pracy dydaktycznej                                        i wychowawczej biblioteki szkolnej, aktywu bibliotecznego

Plan pracy biblioteki uwzględniający specyfikę zadań szkoły, zasoby biblioteki oraz potrzeby uczniów, plan pracy aktywu bibliotecznego

IX 2014, IX 2015, IX 2016   

 

6

Gromadzenie zbiorów

Gromadzenie zbiorów                       przy uwzględnieniu życzeń czytelników, wzbogacenie zbiorów dla młodzieży drogą kupna, darowizn i sponsorów

Systematyczne korzystanie                       z fachowej literatury, prasy                              i informatorów wydawniczych

Cały okres stażu,               w miarę potrzeb

 

 

Cały okres stażu

7

Rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki

Tworzenie i uzupełnianie teczek tematycznych, kartoteki zagadnieniowej  dla nauczycieli i uczniów, aktualizacja kącika nowości wydawniczych,

 tworzenie bibliografii                          na potrzeby nauczycieli                                                                   i uczniów

Na bieżąco

 

 

 

8

Gromadzenie i stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego

Gromadzenie książek, szukanie sponsorów  na zaprenumerowanie fachowych czasopism bibliotecznych, m.in. „Biblioteka w szkole”, wykonywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie                      i gromadzenie scenariuszy zajęć bibliotecznych

Cały okres stażu

9

Współpraca z organizacją spoza szkoły: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (Oddział Bielsko-Biała)

Uczestniczenie                                    w konferencjach, warsztatach

Cały okres stażu

10

Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych i potrzeb uczniów w zakresie edukacji czytelniczej                           i medialnej

Ankiety, testy wykorzystanie wyników w planowaniu tematyki zajęć

Na koniec każdego roku szkolnego przez cały okres stażu

11

Wprowadzanie modyfikacji, planowanie dalszych działań w oparciu o wnioski uzyskane z diagnozy

Tworzenie rocznych planów pracy biblioteki w oparciu                   o efekty wypracowane w roku poprzednim. Dostosowanie działań do bieżących potrzeb

Cały okres stażu

12

Prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie                                    z zasadami obowiązującymi w szkole

Prowadzenie: 

Dziennika biblioteki szkolnej,

ksiąg inwentarzowych,  wpisy                                 do dzienników lekcyjnych                    w czasie prowadzonych zajęć. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki

Cały okres stażu

 

 

 

13

Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie          z wymaganiami dyrektora szkoły oraz zaleceniami opiekuna stażu

Prowadzenie teczki awansu zawodowego                                        ze świadectwami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi ukończone kursy i szkolenia, scenariuszami zajęć, zdjęciami

Cały okres stażu

14

Publikowanie własnych prac

Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

Cały okres stażu

 

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych"

 

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu

Termin

lp

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

 

1

Diagnozowanie potrzeb                          i oczekiwań czytelników

Współpraca                                        z pedagogiem szkolnym                    i wychowawcami uczniów

Na bieżąco

2

Pozyskanie uczniów stroniących od książki               i czytania

Zajęcia z książką                                 i czasopismem podczas zastępstw

Podczas zastępstw

3

Podjęcie współpracy                 z instytucjami współpracującymi                                 i wspomagającymi pracę szkoły               

Współpraca z biblioteką publiczną, wypożyczanie międzybiblioteczne, współpraca z „Tanią książką” oraz innymi wydawnictwami książkowymi;          udział   w lokalnych imprezach szkolnych; udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę

Cały okres stażu

 

 

4

Włączenie rodziców w życie biblioteki szkolnej

 

Rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, gazetki informacyjne, wystawki prac uczniów

Stworzenie dla rodziców bibliografii książek polecanych (przez pedagoga oraz lektur                     dla dzieci)

Akcja używanych podręczników szkolnych

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

VI 2015, VI 2016

5

Umożliwienie rozwoju uczniom zgodnie                                     z ich potrzebami

Pomoc uczniom                            przygotowujących się do konkursów przedmiotowych                          w znalezieniu potrzebnych informacji

Pomoc uczniom słabym w wyszukiwaniu informacji, korzystaniu  ze zbiorów piśmienniczych                                                                     i multimedialnych

Przygotowanie uczniów do konkursów bibliotecznych, pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych

Organizacja konkursów bibliotecznych                                 i czytelniczych                                 dla uczniów, pozyskiwanie sponsorów nagród

Upowszechnienie kultury czytelniczej poprzez realizację akcji: „ Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Miesiąc Bibliotek Szkolnych” 

Współpraca                                     z nauczycielami języków obcych – organizacja konkursu czytelniczo - językowego

Współzawodnictwo                         w czytelnictwie

Organizacja aktywu bibliotecznego                              dla uczniów

Gazetki tematyczne, wystawki, kiermasze książek

Współpraca z Polami Nadziei, Kołem Turystycznym, pomoc                  w zorganizowaniu wycieczek w ramach Koła Turystycznego

Organizacja uroczystości szkolnych

Współorganizowanie projektu edukacyjnego dla klas drugich

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

Cały okres stażu

 

 

Wg harmonogramu imprez

 

 

Wg harmonogramu imprez

Cały okres stażu

Na bieżąco

 

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Umiejętność wykorzystywania w pracy

technologii informacyjnej i komunikacyjnej"

 

...

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu

Termin

lp

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

 

1

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera

Studiowanie podręczników                                       m.in. do tworzenia stron internetowych

Cały okres stażu

2

Wykorzystanie komputera                        w pracy dydaktycznej

Tworzenie scenariuszy zajęć, kart pracy, planów, sprawozdań, dokumentacji przebiegu stażu

Cały okres stażu

3

Wykorzystanie komputera                  w pracach na rzecz szkoły

Obsługa skrzynki e-mail nauczycieli

 

Cały okres stażu

 

4

Przygotowanie materiałów repertuarowych                                        i dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu

Wyszukiwanie  w Internecie                                        dla nauczycieli informacji oraz materiałów na temat konkursów przedmiotowych, gromadzenie scenariuszy na Pola Nadziei, gazetki ścienne, dyplomy

Cały okres stażu

5

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !