Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program terapii pedagogicznej

Data dodania: 2017-05-29 12:02:46

Chciałam się z Państwem podzielić opracowanym, ramowym programem do zajęć korekcyjno — kompensacyjnych.

Program terapii pedagogicznej

dla uczniów klas IV – VI

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

prowadząca Joanna Kudela

 

Cel nadrzędny zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

 

 • stworzenie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka

( na miarę jego możliwości) ,poprzez eliminowanie zaburzonych funkcji rozwojowych

 

Cele szczegółowe:

 

 • usprawnianie zaburzonych procesów psycho- motorycznych, istotnych w prawidłowym opanowaniu umiejętności czytania i pisania

 • oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące do nauki

 • możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym uczniem

 • stawianie zadań dostosowanych do możliwości ucznia i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń

 • dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności ucznia

 

Metody pracy:

metody aktywne, oparte na działaniu

metody oparte na obserwacji

metody oparte na słowie

metody pamięciowe i oparte na powtórzeniach

 

Zadania szczegółowe:

 

1. Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiedzę ogólną oraz myślenie słowno-pojęciowe

 • grupowanie przedmiotów wg podanego kryterium(wzoru, funkcji, kształtu)

 • wyszukiwanie i wskazywanie wśród szeregu przedmiotów elementu pasującego

 • ćwiczenia w myśleniu przez analogię (kończenie układu z figur geometrycznych)

 • ćwiczenia we wnioskowaniu ze stanu rzeczy przedstawionego na obrazku

 • określanie niedorzeczności

 • wyszukiwanie błędów i braków na obrazkach

 • podawanie słów o tym samym znaczeniu

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, opowiadanie treści historyjek obrazkowych

 • ćwiczenia twórczego myślenia

2. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

ćwiczenia na materiale geometrycznym

 • tworzenie różnych układów figur geometrycznych

 • dobieranie figur geometrycznych o różnych kolorach, kształtach, wielkości i grubości

 • scalanie figur geometrycznych

 • rysowanie lub budowanie szlaczków z elementów figur geometrycznych

ćwiczenia na materiale ilustrowanym

 • układanie obrazków z części

 • różnicowanie obrazków, identyfikowanie ,porównywanie, dobieranie parami, wyszukiwanie różnic, wyszukiwanie błędów

 

ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową

 • układanie z pamięci wzorów

 • rysowanie uprzednio demonstrowanych przedmiotów

 • analiza prostych ilustracji i wyliczanie jak największej ilości przedmiotów znajdujących się na obrazku

 • układanie zdań z rozsypani wyrazowej

 • pisanie z pamięci

 • spostrzeganiu zmian w układzie przedmiotów

 • układanie historyjek obrazkowych

 

3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej

 • malowanie i rysowanie dużych form kolistych, falistych

 • rzucanie piłką do celu

 • przewlekanie sznurków przez otworki, nawlekanie korali

 • układanie konstrukcji z gotowych elementów

 • zamalowywanie dużych konturowych obrazków

 • malowanie pędzlem po śladzie szlaczka

 • rysowanie po śladach

 • łączenie kropek

 • rysowanie do polecenia(wierszyk, piosenka)

 • wychodzenie z labiryntu

 • rysowanie szlaczków

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne

 • lepienie z plasteliny

 • likwidowanie napięcia mięśniowego poprzez kontrolę nacisku na przyrząd pisarski, kredki, pędzel

 • malowanie palcami

 • malowanie pędzlem po linii poziomej i pionowej

 • obrysowywanie gotowych szablonów

 • wycinanie wg wzoru, wydzieranie,

 • origami

 • kalkowanie

 

5. Trening czytania i pisania

 • uzupełnianie podpisów do obrazka

 • segregowanie wyrazów

 • dobieraniu obrazków do treści tekstu

 • rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek

 • wykonywanie czynności wg pisemnie podanej informacji

 • wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na zadane pytanie

 • ćwiczenia w głośnym czytaniu krótkich ekspozycji

 • układanie zdań z rozsypani wyrazowej i zdaniowej

 • uzupełnianie luk w zdaniu

 • przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań z trudnościami

 • rysowanie i pisanie z uwzględnieniem przyspieszania tempa pracy

 • redagowanie krótkich zdań

 

6. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej

ćwiczenia wrażliwości słuchowej

 • wskazywanie źródła dźwięku

 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia

 • odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych

 • ćwiczenia w utrwalaniu głosek na podstawie obrazków

 • wysłuchiwanie określonej głoski na początku i w środku wyrazu

 • odszukiwanie obrazków przedmiotów wg podanej głoski i jej położenia w wyrazie

 • odszukiwanie obrazków, przedmiotów wg nazw z taką samą głoską w podanym miejscu

 • segregowanie obrazków, których nazwy zaczynają się(kończą lub mają w środku) określone głoski

 • różnicowanie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosiu

 • różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

 • różnicowanie spółgłosek miękkich

 • ustalanie kolejności i ilości głosek w wyrazach

ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

 • scalanie wyrazu głoskowanego rytmicznie przez nauczyciela

 • tworzenie wyrazów przez dopowiadanie sylab

 • porównywanie długości wyrazów

 • przeliczanie sylab, podawanie ich kolejności w wyrazie

 • ćwiczenia w analizie słuchowej zdania

ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej głosek specyficznych dla języka polskiego

 • różnicowanie głosek podobnych dźwiękowo

 • różnicowanie słuchowe wyrazów

 • tworzenie wyrazów poprzez różnego rodzaju przekształcenia

ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowokinestetycznej

 • ćwiczenia w całościowym ujmowaniu sylaby słuchowo i wzrokowo

 • ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej w oparciu o sylaby

 • ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej zdań(w oparciu o rozsypani wyrazowe i zdaniowe), materiał obrazkowy i tekst (nauka wierszyków)

 

7. Ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne

 

 • segregowanie przedmiotów tej samej klasy wg stopniowania jakiejś cechy

 • zapisywanie liczb

 • przedstawianie liczb na osi liczbowej

 • porządkowanie liczb wg podanego warunku

 • ćwiczenia w zakresie czterech podstawowych działań

 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

 • nazwy dni tygodnia i ich kolejność, miesiące, czas-zegar

 • podstawowe miana(kg,dag,m,cm,l,godz,h)

 • gry matematyczne, łamigłówki

 

8. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

 • wyrabianie wytrwałości w pracy, dokładności

 • wdrażanie do samodzielnej pracy

 • rozwijanie umiejętności planowania pracy

 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi

 • elementy ćwiczeń z kinezjologii

 • rozwijanie logicznego myślenia

 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

 • wyrabianie odporności psychicznej na własne niepowodzenia, próby samodzielnego ich przezwyciężania w toku systematycznych ćwiczeń, oceny efektów własnej pracy, wywołanie motywacji do pracy i nauki

 • wpajanie prawidłowych nawyków i form zachowania

9.Doskonalenie umiejętności szkolnych

 • usprawnianie techniki czytania,

 • ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści,

 • wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, graficznym,

 • wdrażanie do autokorekty,

 • wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej,

 • utrwalenie zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie),

 • wypracowanie umiejętności redagowania tekstów. 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !