Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego

Data dodania: 2017-05-13 12:27:36

 
 

 

 

 

……………………………………………………………………

(pieczątka szkoły)

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Mgr Bożeny Truskolaskiej

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W JABŁONI KOŚCIELNEJ

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.


 

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju

zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2014

wrzesień 2014

wrzesień 2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w

procesie aktywnego udziału w wewnątrz-

szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Aktywny udział w różnych formach

doskonalenia zawodowego adekwatnych

do potrzeb nauczyciela i przedszkola.

cały okres stażu


 

 

Potwierdzenia uczestnictwa

3.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki,

psychologii oraz prawa oświatowego

Analiza fachowej literatury

okres stażu

bibliografia

4. Obserwacja i analiza możliwości dzieci

Obserwacja i analiza możliwości dzieci

Okres stażu

Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dziecka

5. Dbanie o wystrój Sali przedszkolnej

Aktualizowanie dekoracji

Okres stażu

zdjęcia

6. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych

Organizacja zajęć otwartych z rodzicami,

Organizacja wycieczek

Pedagogizacja rodziców w zakresie

dojrzałości szkolnej

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

7. Wyreżyserowanie przedstawień w wykonaniu rodziców

Przygotowanie scenariusza, dobór

piosenek

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

 

 

 

 

8. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze Statutu Szkoły.

Prowadzenie, tworzenie i współtworzenie dokumentacji

szkolnej.

 

Okres stażu

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 


 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1. Pozyskiwanie za pomocą internetu bieżących materiałów metodycznych.


 

 

Przeglądanie stron internetowych, publikacji
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej,

Okres stażu

Gromadzenie artykułów, publikacji.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych

Opracowanie pomocy demonstracyjnych, scenariuszy imprez i przedstawień, prezentacji multimedialnych, dyplomów

Okres stażu

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne

3. Wykonanie dokumentacji rozwoju zawodowego z zastosowaniem technologii komputerowej.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- tworzenie wszystkich niezbędnych tekstów związanych z awansem zawodowym.

Okres stażu

Dokumentacja rozwoju zawodowego.

4.Prowadzenie strony internetowej

Dokumentowanie ciekawych wydarzeń z życia grupy, imprez przedszkolnych

Okres stażu

Wpisy na stronie spjk.wikispaces.com


 


 

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły

Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej

w okresie stażu, wg potrzeb

Potwierdzenie dyrektora

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez instytucje pozaszkolne oraz przekazywanie nauczycielom pozyskanych informacji i materiałów.

Okres stażu

Zaświadczenie

3. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową, za pomocą platformy oraz strony internetowej rpzsjk.wikispaces.com

 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej.

Okres stażu

Wpisy na stronie rpzsjk.wikispaces.com


 

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.Współpraca z rodzicami uczniów.

Rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

 

cały okres stażu- wg potrzeb

Zapisy w dzienniku zajęć.

 

2. Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych

Wdrożenie programu w pracy z dziećmi.

Wrzesień 2015

Program zatwierdzony przez dyrektora do realizacji.


 


 


 


 


 


 

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


 

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

  1. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki

organizacja wycieczek oraz wyjazdów związanych z działalnością kulturalną

 


Okres stażu

zdjęcia

  1. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Sprzątanie otoczenia przedszkola

wg potrzeb

Sprawozdanie, zdjęcia

  1. Realizacja programu prozdrowotnego „Czyste powietrze wokół nas”

Konkurs, prezentacja multimedialna, plakaty, ulotki.

wg potrzeb

Sprawozdanie, zdjęcia

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

- Pedagogizacja rodziców

- Współpraca w zakresie organizacji imprez przedszkolnych

- Wymiana informacji, wspólne rozwiązywanie problemów

 

Okres stażu

Poświadczenie współpracy, notatki w dzienniku.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Konsultacje w zakresie rozpoznawania

i niwelowania trudności opiekuńczo-

- wychowawczych i dydaktycznych.

 

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej

Organizowanie, pogadanek z pielęgniarką szkolną , przegląd głów w ramach profilaktyki

Okres stażu

 

  1. Współpraca z logopedą szkolnym

Konsultacje logopedyczne dzieci z wadami wymowy

Okres stażu

 

  1. Współpraca z jednostką PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Zapoznanie z wyposażeniem jednostki oraz pracą strażaków

Maj 2015

Zdjęcia, sprawozdanie


 

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !