Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2017-04-22 13:57:38
Autor: Małgorzata Bury

Sprawozdanie podsumowujące okres stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

 nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

                Z dniem 1 września 2007 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż mający na celu uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

                W momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, własnych umiejętności oraz potrzeb zawodowych, jak również potrzeb szkoły pozwoliły mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr .................................

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z przebiegu i realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.

 

§7.2.1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

W trakcie realizacji stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego.

Ukończyłam szkolenie pt. „Opracowywanie diagnoz sprawdzających osiągnięcia uczniów i analiza ich wyników”, które dostarczyło mi wielu wskazówek wykorzystywanych przeze mnie podczas sporządzania testów sprawdzających wiedzę uczniów jak również analizowania wyników tychże testów. Wiadomości zdobyte podczas tego szkolenia wykorzystywałam również analizując wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Analizy te pomogły mi wskazać słabsze obszary wiedzy i umiejętności uczniów, co pozwoliło mi na wprowadzenie stosownych zmian w procesie nauczania, w efekcie czego moi uczniowie osiągają lepsze wyniki na egzaminach końcowych.

Uczestniczyłam również w warsztatach na temat „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”. W trakcie tych warsztatów lepiej poznałam prawidłowe techniki komunikowania się, sposoby rozwiązywania problemów metodą kompromisu, a także kilka ciekawych zabaw mogących być przerywnikami wykorzystywanymi na zajęciach lekcyjnych. Wiedza ta okazała się szczególnie przydatna. Często korzystałam z niej w praktyce, gdy wśród moich wychowanków dochodziło do nieporozumień. Dzięki niej znacznie poprawiły się moje kontakty z uczniami, jak również z innymi nauczycielami.

W związku z tym, iż często korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej, przeszłam szkolenie w zakresie obsługi bibliotecznych katalogów automatycznych w programie MOL Optivum, co pozwoliło mi na samodzielne przeszukiwanie bazy tejże biblioteki.

Uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu na temat „Profilaktyki uzależnień w szkole”. Szkolenie to pozwoliło mi pogłębić wiedzę na temat środków odurzających i ich oddziaływania na organizm człowieka. Wiadomości te wykorzystywałam w trakcie pracy z młodzieżą w ramach m.in. godzin wychowawczych.

Brałam udział w konferencji zorganizowanej przez wydawnictwo WSiP „Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – proponowane techniki zmian”. Zdobyłam na niej informacje dotyczące zmian w przeprowadzaniu egzaminów oraz wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe materiały dydaktyczne.

Mając na celu ukończenie stażu z wynikiem pozytywnym wzięłam udział w szkoleniach pt.;

-         „Założenia prawne i procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i kontraktowego”

-         „Dobór i realizacja zadań na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego”

-         „Przygotowanie sprawozdania i dokumentacji końcowej oraz wystąpienia przed  komisją d.s. awansu zawodowego”

Szkolenia te okazały się bardzo przydatne. Uaktualniłam na nich swoje wiadomości dotyczące awansu zawodowego, dokonałam podsumowania tego co zrobiłam w trakcie jego realizacji oraz tego co jeszcze muszę zrobić.

Swoje wiadomości i umiejętności doskonaliłam również poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Ich tematyka była następująca:

-         „Administrowanie strony internetowej PZS w Chojnowie” – dzięki tym warsztatom potrafię opublikować różne informacje i zdjęcia na stronie internetowej szkoły.

-         „Cele indywidualne i zespołowe” – szkolenie, którego celem była integracja Zespołu Wychowawczego przy ul. Witosa w Chojnowie.

-         „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – warsztaty, które nauczyły mnie jak postępować w sytuacjach zagrażających życiu i udzielać pierwszej pomocy.

-         „Bezpieczna szkoła” – spotkanie z funkcjonariuszem Policji, którego celem było zapoznanie nas, nauczycieli z przepisami prawa dotyczącymi postępowania wobec nieletnich, omówienie sposobów radzenia sobie w przypadku przypuszczenia, iż nieletni znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

-         „Profilaktyka grypy AH1N1 i grypy sezonowej – szkolenie to dostarczyło mi wiadomości jak ustrzec się przed wymienionymi chorobami w okresie zwiększonego ryzyka zachorowań. Otrzymane materiały dydaktyczne umożliwiły mi przeprowadzenie podobnego szkolenia profilaktycznego w klasie, której byłam wychowawcą.

-         „Zasady efektywnego komunikowania się interpersonalnego w pracy wychowawczej” – szkolenie, na którym pogłębiłam wiedzę dotyczącą zachowania się i prowadzenia rozmów z uczniami i ich rodzicami, aby osiągnąć określony cel. Zapoznałam się również z ogólnym zarysem prowadzenia mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów.

-         „Strategie i formy promocji szkoły” – szkolenie, na którym prowadzący pokazał, iż szkołą rządzą podobne mechanizmy jak w innych przedsiębiorstwach (usługowych, produkcyjnych itp.), gdzie sukces osiągany jest poprzez odpowiednią strategię z zakresu promocji i reklamy. Efektem tego szkolenia był pomysł zorganizowania w naszej szkole, w najbliższej przyszłości, międzynarodowego turnieju szachowego, który byłby jednym z działań z zakresu promocji szkoły.

Wszystkie te szkolenia znacznie poszerzyły moją wiedzę z w/w tematów.

 

Okres trwania stażu, to czas, w którym aktywnie uczestniczyłam w pracach komisji przedmiotów zawodowych.

                Corocznie analizowałam wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Na podstawie wniosków wyciągniętych z tych analiz modyfikowałam stosowane przeze mnie metody pracy z uczniami oraz wprowadzałam zmiany w procesie nauczania. W wyniku tych zmian osiągnęłam większą aktywność uczniów na lekcjach, a także podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności, co przełożyło się na uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników na egzaminach.

                W latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 przygotowywałam i przeprowadziłam Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu szkolnym. Przygotowywałam stanowiska do zadań praktycznych, a także opracowywałam zestawy pytań na część ustną olimpiady. Pomagałam również od strony technicznej w przygotowaniu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

                Corocznie organizowałam wyjazdy młodzieży na wykłady prowadzone w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mające na celu zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki w obranym kierunku.

                Wraz z uczniami organizowałam szkolne kiermasze ciast, z których dochód przeznaczony był na uzupełnienie bazy dydaktycznej w pracowni Technologii Żywienia.

                W roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 brałam udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

                W roku szkolnym 2008/2009 opracowałam pytania testowe oraz zadanie praktyczne na próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Starałam się aby przygotowany przeze mnie test i zadanie praktyczne były zgodne z wymogami egzaminacyjnymi.

                Każdego roku trwania stażu przeprowadzałam i sprawdzałam prace z egzaminu próbnego oraz analizowałam jego wyniki.

Co roku przygotowywałam stoisko promujące kierunek technik żywienia i gospodarstwa domowego w ramach Festiwalu Nauki w PZS w Chojnowie.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłam również w zebraniach Zespołu Wychowawczego oraz w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze doskonaliłam poprzez studiowanie literatury fachowej. Cennych informacji dostarczyły mi takie lektury jak:

-         „Wychowanie bez porażek” T. Gordon,

-         „Klucz do efektywności nauczania” H. Hamer,

-         „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A.Faber, E.Mazlish,

-         „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły” A.Faber, E.Mazlish,

-         „Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji” K.Rau, E.Ziętkiewicz,

-         „Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu” M.Taraszkiewicz,

-         „Gdy nauczyciel jest wychowawcą” J.Szuty.

Książki te dostarczyły mi wiadomości dotyczących komunikacji, czynnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, podstawowych potrzeb dziecka, form i metod pracy na lekcjach. Wiedzę tę wykorzystywałam następnie w praktyce stosując np. aktywne metody nauczania takie jak: praca metodą projektu, ćwiczenia praktyczne, metoda gier dydaktycznych oraz różne formy pracy, np. praca w grupach, praca indywidualna. Dzięki wprowadzeniu tych metod moje zajęcia stały się dużo ciekawsze, uczniowie bardziej się w nie angażowali.

                Przez okres odbywanego stażu systematycznie rozbudowywałam własny warsztat pracy. Gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, na którą składają się różne pozycje z wydawnictw zawodowych i czasopisma, m.in. „Zdrowa żywność. Zdrowy styl życia”, „Rytmy zdrowia”, „Po pierwsze człowiek” oraz inne ciekawe artykuły dotyczące nauczanych przeze mnie przedmiotów.

                Swoją wiedzę wzbogacałam również oglądając programy telewizyjne prowadzone przez ekspertów z dziedziny związanej z nauczanymi przeze mnie przedmiotami.

                Przygotowywałam również pomoce dydaktyczne takie jak: foliogramy, krzyżówki, próbki produktów spożywczych, a także korzystałam z gotowych pomocy jak: filmy video, czy albumy przygotowane przez moich uczniów. Dzięki tym działaniom udało mi się rozbudzić w uczniach ciekawość danym tematem, a moje lekcje stały się bardziej atrakcyjne.

 

                We wrześniu 2007 r. nawiązałam współpracę z moim opiekunem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !