Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W PRZEDSZKOLU

Data dodania: 2017-03-28 20:11:23
Autor: MAGDALENA GĄSIOR

Chciałabym podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi moim planem rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu.

 

§ 8 ust. 2

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

 

1.)uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (…)

 

 

Zadania  do wykonania

Formy i sposoby       realizacji

Termin realizacji

     Dowody                        

    realizacji

      Uwagi

 

Śledzenie

i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

 

 

 

Systematyczne poszerzenie wiedzy

w zakresie pracy – dydaktyczno - wychowawczej

i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności:

poprzez aktualizowanie

wiedzy z zakresu

pedagogiki, psychologii

dydaktyki oraz prawa

oświatowego.

 

 

Aktywny udział w tworzeniu dokumentów Przedszkola

 

 

 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z zawodem

 

 

 

 

 

 

Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Aktywna realizacja

zadań opiekuńczych

wychowawczych.

 

 

 

Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Przedszkola, Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz  potrzebami przedszkola:

 • udział w warsztatach metodycznych,
 • udział w kursach i szkoleniach,
 • analiza własnych działań, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności;
 • opracowywanie planów pracy dydaktycznej,
 • gromadzenie środków dydaktycznych.

 

 

 • Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 • Praca w zespołach powołanych do tego celu 

 

 

 

 

 • Analiza dokumentów

        -Statut Przedszkola

       - Plan Rozwoju Przedszkola,

        -Regulaminy.

 

 • Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

 

 • Udział w konferencjach i warsztatach.

 

 • Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. 

 

 

 • Pełnienie funkcji koordynatora promocji w środowisku: 

- zapraszanie ciekawych postaci  do przedszkola

-organizowanie zajęć z udziałem  przedstawicieli wybranych  zawodów;

 

 

 • Udział w dyskusjach oraz protokołowanie  posiedzeń 
 • Przygotowywanie referatów szkoleniowych na posiedzenia Rady Pedagogicznej 

 

 • Organizowanie

          zajęć otwartych z

          rodzicami

 • Współorganizowanie

          wycieczek

 • Pedagogizacja

          rodziców w zakresie

          dojrzałości szkolnej;

 • Rozmowy indywidualne

     z rodzicami,

 • Organizowanie uroczystości

     i imprez okolicznościowych

     z udziałem rodziców.

 

 

IX. 2014r.

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco
i w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu, w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

W trakcie stażu

 

Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności: zaświadczenia, materiały uzyskane podczas uczestnictwa w  warsztatach

 

 

 

 

Recenzje literatury, notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoły, opracowane dokumenty, potwierdzenia dyrektora

 

 

 

 

Dokumentacja placówki, scenariusze zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja placówki

 

 

 

Protokoły, referaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie Dyrektora,

scenariusze zajęć,

listy obecności,

notatki w  zeszycie współpracy

z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

 

2.)wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

 

Zadania  do wykonania

Formy i sposoby       realizacji

Termin realizacji

     Dowody                        

    realizacji

      Uwagi

 

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, pracy pedagogicznej  oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej

    ( scenariuszy zajęć, planów   

     miesięcznych)

 

 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy
  z dziećmi.

     - opracowanie pomocy

       demonstracyjnych, historyjek                        

       obrazkowych, kart pracy,

       scenariuszy imprez,

       przedstawień.

 • Zdobywanie wiadomości pedagogicznych poprzez czytanie portali edukacyjnych,

 

 • Opracowywanie podziękowań, dyplomów i  zaproszeń na uroczystości, ankiet dla rodziców,

 

 • Samodzielne opracowanie dokumentacji  dotyczącej awansu zawodowego,

 

 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola, dotyczącej swojej grupy, redagowanie ogłoszeń dla rodziców, aktualności, sprawy bieżące.
 • Redagowanie gazetki dla rodziców

 

 • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

W miarę potrzeb

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

Początek stażu

 

Przykładowe pomoce,

plany, narzędzia

badawcze, dyplomy, prezentacje.

 

 

 

Materiały,

wzory

 

 

 

Notatki

 

 

 

Materiały i wzory

 

 

 

Teczka awansu

Zawodowego

 

 

Strona internetowa przedszkola

 

 

 

Gazetka informacyjna

dla rodziców

 

 

Zaświadczenie

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !