Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2017-03-20 17:45:17

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

 

mgr Małgorzata Frej

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SP w Bystrzycy Górnej

 

 

 

 

 

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014r.

Data zakończenia stażu – 31.05.2017r.

 

 

 

 

 

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

Cele stażu:

 

 

 

 

  1. Poszerzenie zakresu wiedzy.

  2. Doskonalenie własnych umiejętności.

  3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

  1. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

  2. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism – poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej.

 

na bieżąco

Zestawienie bibliograficzne, recenzje wybranych pozycji

2.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych) i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

cały okres stażu

 

Zaświadczenia o udziale w szkoleniach

3.

Współtworzenie programów i dokumentów szkoły – udział w pracach zespołu opracowującego statut szkoły.

wrzesień każdego roku

Potwierdzenie dyrektora

4.

Systematyczne rozwijanie i udoskonalanie własnego warsztatu pracy – udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, gromadzenie materiałów i informacji.

 

cały okres stażu

Potwierdzenia innych nauczycieli

5.

Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora szkoły, podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursów

6.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, apeli, akcji charytatywnych i społecznych tj. „Góra grosza”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka sprzętu elektronicznego, zużytych baterii).

cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora

7.

 

 

8.

Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu

koła plastycznego „Mały artysta”

 

 

Opracowanie i wdrożenie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

 

2014/2015

 

 

 

2014/2017

 

 

 

 

Program autorski

 

 

 

Plan pracy MSU,potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2, pkt 2

 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

 

Termin

realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

 

cały okres stażu

Potwierdzenie

dyrektora

 

 

2.

Podejmowanie działań z zakresu wykorzystania technologii komputerowej poprzez opracowywanie dokumentacji, opracowanie komputerowych testów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, dyplomów, gazetek, zawiadomień, regulaminów, informacji dla uczniów i rodziców.

 

 

 

cały okres stażu

Przykładowe

materiały

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Wykorzystanie internetu - korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli,komunikowanie się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, publikacja tekstów własnych na stronie internetowej szkoły, publikowanie własnych scenariuszy zajęć, imprez na stronach portalu edukacyjnego

Opracowanie prezentacji multimedialnych.

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

Potwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zadania i działania wynikające z § 8, ust. 2. pkt 3

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

 

Termin

realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 

 

 

cały okres stażu

 

 

Sprawozdania

2.

Współpraca z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w szkole i z innych szkół.

 

 

cały okres stażu

Potwierdzenie

dyrektora

3.

Przeprowadzenie konkursu polonistycznego „Mistrz kaligrafii”dla klas I – III.

 

cały okres stażu

Scenariusz, potwierdzenia dyrektora

4.

Prowadzenie lekcji otwartych dla dyrektora szkoły, rodziców i nauczycieli.

 

cały okres stażu

Scenariusz, potwierdzenie dyrektora

5.

Przygotowanie referatów na tematy przydatne w pracy nauczyciela i przedstawienie ich na posiedzeniu zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej.

 

według planu pracy

zespołu

samokształceniowego

 

Potwierdzenie członków zespołu samokształceniowego

6.

Opracowanie kart obserwacji dziecka klasy I

 

wrzesień

2015

Potwierdzenie

dyrektora

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

(udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych).

 

Pedagogizacja rodziców – opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

 

Pomoc nauczycielowi kontraktowemu w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

2014/2015

Przykłady opracowanych scenariuszy, programów

 

 

 

Przygotowane scenariusze

 

 

Potwierdzenie dyrektora.

 

 

  1. Zadania i działania wynikające z § 8 ust. 2, pkt. 4A

 

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

 

Lp.

 

Formy realizacji zadania

 

 

Termin

realizacji

 

Formy dokumentowania

1.

Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla uczniów.

 

do 15 IX każdego roku

 

Program, potwierdzenie dyrektora o jego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !