Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2017-02-01 22:35:15
Autor: Ewa Bojur

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz. 393).

Nauczyciel Ewa Bojur zatrudniona w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie, odbywająca staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie od 1. 09.2014 r. do 31.05.2017 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ( Dz.U. z 2013 r. Poz. 393):

Zadania główne –

wymagania

kwalifikacyjne

określone

w Rozporzadzeniu

 

Zadania szczegółowe – formy realizacji zadań głównych

 

Termin

 

Uwagi

Systematyczna analiza przepisów oświatowych, w tym przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – Karty nauczyciela oraz Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, przedstawienie go dyrektorowi).

2. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu.

4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Cały okres odbywania stażu

Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie, jakości pracy przedszkola.

1. Wykorzystanie i wdrażanie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami, m.in.:

- metoda projektów,

- metoda ,,Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz,

- gimnastyka twórcza R.Labana i ekspresji ruchowej K.Orffa

- MRR Weroniki Sherborne,

- „Edukacja matematyczna” wg prof.

E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

- kinezjologia edukacyjna wg P.Dennisona

2. Cykliczne przygotowanie, prowadzenie i współorganizowanie uroczystości i imprez wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych, w tym wykorzystanie umiejętności plastycznych na rzecz działalności placówki:

  • kiermasze plastyczne,
  • uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców,
  • konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza terenem przedszkola

3. Udział w ewaluacji pracy placówki

4. Udział w zespole do spraw oświaty

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy i warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.

6. Organizowanie i wprowadzanie nowych form współpracy z rodzicami – integrowanie rodziców z przedszkolem

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmono-gramu

 

 

Opis i analiza wdrażanych metod ze wskazaniem uzyskanych efektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie uczestnictwa

w doskonaleniu zawodowym (świadectwa i zaświadczenia).

Przygotowanie harmonogramu spotkań z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !