Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Prawo autorskie vs. praktyka szkolna - cz. 1

Data dodania: 2016-05-20 15:04:56

Szkoły, prowadząc nauczanie, w zasadzie bez przerwy posiłkują się wszelkiego rodzaju utworami będącymi przejawem działalności twórczej ich autorów. Bez korzystania z dorobku autorskiego w postaci utworów literackich, naukowych, komputerowych czy audiowizualnych nauczanie w obecnych czasach byłoby praktycznie niemożliwe.

 

Na dodatek powszechna digitalizacja oraz zamieszczanie wielu utworów w Internecie jeszcze bardziej ułatwia dostęp do nich, umożliwiając tym samym prawie nieograniczoną możliwość korzystania z wielu przejawów twórczości autorskiej. Należy jednak pamiętać, że tak samo jak większość sfer funkcjonowania naszego społeczeństwa, także korzystanie z utworów autorskich jest obwarowane wieloma zasadami znajdującymi odzwierciedlenie w obowiązujących aktualnie przepisach prawa autorskiego. Poniżej znalazło się omówienie najważniejszych z nich.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady korzystania z cudzych utworów jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 20 listopada 2015 r. ustawa ta uległa  zmianie, wpływając m.in. na zasady korzystania z utworów przez placówki oświatowej. Zgodnie z przepisami ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, określany jako „utwór”. Przykładowo, utworami będą dzieła literackie, naukowe, programy komputerowe, utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne czy audiowizualne, w tym także filmowe. Przepisy ustawy wyłączają spod ochrony prawa autorskiego jedynie wąską grupę wskazanych w niej rodzajów twórczości, do których należą:

1)   akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

2)   urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

3)   opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4)   proste informacje prasowe.

Ochrona ze strony praw autorskich przysługuje nie tylko twórcy utworu pierwotnego (np. książki), ale także osobie, która stworzy opracowanie cudzego utworu, np. dokona tłumaczenia książki napisanej przez kogoś innego. Takie opracowanie uznawane jest za nowe dobro intelektualne i podlega ochronie prawnej. Oczywiście, wprowadzenie tego typu zmian wymaga co do zasady uzyskania uprzedniego zezwolenia twórcy dzieła podlegającego następnie opracowaniu.

Ustawa rozróżnia prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Te pierwsze, zdefiniowane w art. 16 ustawy, podlegają zazwyczaj nieograniczonej czasowo ochronie, nie można się także ich zrzec czy zbyć ich np. w drodze sprzedaży. Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z jego utworem, a w szczególności jego prawo do:

1)   autorstwa utworu,

2)   oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,

3)   nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4)   decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

5)   nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Natomiast autorskie prawa majątkowe dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy). Twórca ma zatem możliwość zawierania umów przenoszących przysługujące mu prawo do utworu, umów licencyjnych czy upoważniających do korzystania z jego utworu. W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie. Oznacza to, że w celu korzystania z utworów, które są chronione prawem autorskim, konieczne jest bądź uzyskanie zgody autora danego utworu, bądź organizacji, które takich autorów reprezentują – przykładowo ZAiKS czy ZPAV. Organizacje te, reprezentując wydawców i twórców, po zainkasowaniu opłaty umożliwiają legalne korzystanie z utworów i dzieł w formie analogowej i cyfrowej.

Przepisy ustawy przewidują jednak alternatywne, darmowe sposoby korzystania z utworów objętych ochroną prawną. Należą do nich: korzystanie z utworów przez instytucje oświatowe, korzystanie z utworów w zakresie własnego użytku osobistego, prawo cytatu oraz możliwość publicznego odtwarzania w trakcie imprez szkolnych.

 Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych

Najbardziej interesującym szkoły sposobem korzystania z utworów autorskich jest korzystanie z utworów chronionych na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z utworów w oryginale i w tłumaczeniu, zwielokrotnianie rozpowszechnionych drobnych utworów bądź fragmentów większych utworów (art. 27 ust. 1 ustawy). Przez utwór rozpowszechniony rozumie się utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie (chodzi więc o legalnie rozpowszechnione kopie danego utworu). Należy zaznaczyć, że przepis ten uległ zmianie w listopadzie 2015 r. Pojawiające się w nim pojęcie „instytucji oświatowej” należy rozumieć w taki sposób, jak zostało to określone w nowej definicji zawartej w art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy. Zgodnie z tą definicją przez „instytucje oświatowe” należy rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty, a także m.in. szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe placówki (w tym np. żłobki), które nie zostały objęte zakresem definicji, nie będą miały możliwości korzystania z utworów chronionych prawem autorskim na zasadach wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy. Natomiast szkoły, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mają taką możliwość.

 Pewne wątpliwości może wzbudzać pojęcie „ilustrowania treści” przekazywanych w celach dydaktycznych. Przyjmuje się, że należy przez to rozumieć podejmowanie takich działań, które mają...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !