Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2013-05-30 22:15:00
Autor: Klaudia Czapek

Niniejsza publikacja zawiera sprawozdanie z przebiegu odbytego przeze mnie stażu na nauczyciela mianowanego. Przez pierwsze dwa lata trwania stażu pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, obecnie jestem nauczycielam wychowania przedszkolnego.

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

MGR KLAUDII CZAPEK

 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2009 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

Dyrektor szkoły: mgr 

Opiekun stażu: mgr 

  

Wstęp

Staż rozpoczęłam jako nauczyciel nauczania początkowego, natomiast od 01 września 2012 roku pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiadam sześcioletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim. W roku 2008 uzyskałam tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Śląskim Wydział w Cieszynie.

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jako nauczyciel kontraktowy w pełnym wymiarze godzin 22/22.

W niniejszym sprawozdaniu chciałabym w przejrzysty sposób zdać relację z realizacji zadań wyznaczonych w planie rozwoju zawodowego. Pracując zgodnie z opracowanym harmonogramem mogłam skutecznie realizować zamierzone cele oraz efektywnie organizować swój czas.  Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań  dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.                        

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 Poznanie procedur awansu zawodowego, współpraca z opiekunem stażu

Realizację zadań założonych na okres stażu rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznania procedury awansu zawodowego nauczycieli. Współpracę z opiekunem stażu regulował zawarty miedzy nami kontrakt. Po wnikliwej analizie odpowiednich aktów prawnych opracowałam Plan rozwoju zawodowego. W czasie odbywania stażu często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na stronie MENiS oraz edukacyjnych portalach internetowych. Ukończyłam także szkolenie: Awans zawodowy nauczycieli zorganizowane przez Centrum Edukacyjne „EDUKATOR”.

Okres stażu upłynął mi  także na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem przeze mnie autorskiego konspektu lekcji. Wspólnie  z opiekunem dbałam, aby każda lekcja została omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam sposób prowadzenia przez mnie zajęć, wykorzystany materiał dydaktyczny, aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się dla mnie doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Dwukrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego panią Renatę L. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania  z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na atmosferę panującą na zajęciach. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, mogłam również udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy  i motywujący uczniów do pracy.

W roku szkolnym 2010 / 2011skierowano do naszej szkoły studentkę, która obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje oraz prowadziła zajęcia w mojej obecności. Takie doświadczenie przyczyniło się również do udoskonalenia mojego warsztatu pracy.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej                      Dokonanie korekt i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań

Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonywałam analizy kilku programów nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego  w oparciu o ich zgodność z podstawą programową i merytoryczne wartości. Dokonując wyboru programu i podręczników kierowałam się głównie dobrem uczniów i starałam się,  aby były one dostosowane do ich możliwości. Na  podstawie wybranych programów opracowywałam skrócone rozkłady materiału.

Przygotowałam także własne plany pracy, a mianowicie Plan kółka matematycznego przeznaczonego dla uczniów klasy III, Plan zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej, których celem było kształtowanie u uczniów świadomości prozdrowotnej w zakresie odżywiania się, dbania o kondycję fizyczną oraz własne bezpieczeństwo. Opracowałam również plan pracy zajęć dla uczniów z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych, organizowanych w ramach projektu: „Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę”. Natomiast po objęciu stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego tworzyłam miesięczne plany pracy. W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty i uzupełnień  planów, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

 Przygotowując się do prowadzenia zajęć w ramach wymienionych wyżej planów, opracowywałam autorskie scenariusze uwzględniające w dużej mierze aktywujące metody nauczania. 

W ciągu całego stażu starałam się stale poszukiwać atrakcyjnych metod prowadzenia zajęć także poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami.

Stosowanie metod aktywnych zwiększa u uczniów aktywność, rozwija myślenie, integruje grupę w czasie wspólnej pracy czy zabawy, rozwija dzieci intelektualnie i emocjonalnie. Uczeń samodzielnie dochodzi do wiedzy a przez to lepiej ją zapamiętuje i utrwala. Dzięki metodom aktywnym udało mi się lepiej poznać dzieci, ich osobowość, słownictwo, miejsce w grupie, a także uwzględnić indywidualne zainteresowania. Zastosowanie metod aktywizujących znacznie podniosło atrakcyjność zajęć, przez co dzieci chętniej w nich uczestniczyły.

Wzbogacając swój warsztat pracy, samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki, gry). Wzbogaciłam również własną bazę środków dydaktycznych o płyty CD z  piosenkami dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki. Dbałam o salę lekcyjną i przedszkolną, starałam się aby pomieszczenia te miały ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki szkolne.

Wykorzystywanie w praktyce pomocy dydaktycznych zwiększyło zaciekawienie uczniów tematem. Pobudziło dzieci do myślenia, ułatwiło im zapamiętywanie, koncentrację oraz zwiększyło aktywność na zajęciach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy. Tematykę warsztatów, kursów i konferencji wybierałam pod kątem ich przydatności w mojej pracy.

Warsztaty, szkolenia, seminaria, zajęcia otwarte, w których brałam udział podczas stażu:

 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Cztery pory roku w tańcu i piosence
 • Potęga czytania i czytanie do potęgi
 • Fitness dla umysłu
 • Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania
 • 101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych                      i świetlicowych
 • Tańce w kole
 • Animacja czasu wolnego
 • Pedagogika zabawy
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów
 • Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania – pracujemy z ilustracją – współpracujemy w grupie
 • Jak prowadzić zebrania, na które rodzice przychodzą z przyjemnością
 • Wychowanie do muzyki przez zabawę – porównanie systemów kształcenia muzycznego
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

Od września 2012 roku uczęszczam również na kurs języka angielskiego. Odbyte przeze mnie kursy, szkolenia, warsztaty przyczyniły się  w większym lub mniejszym stopniu do podniesienia mojej wiedzy i umiejętności, którymi mogłam się podzielić z innymi nauczycielami. W przeważającej większości wykorzystałam zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej, często dzięki kursom powstały nowe ciekawe zajęcia.

Systematycznie śledziłam literaturę pedagogiczną,  metodyczną,  czasopisma oświatowe

 • „Życie szkoły”
 • „Edukacja i dialog”
 • „Nauczanie początkowe”
 • „Wychowanie w przedszkolu”
 •  „Nauczycielka Przedszkola”
 • ”Hobby”
 • „Mały artysta”

 Bardzo pomocne okazały się m.in. następujące książki:

 • „Skuteczna dyscyplina dla dzieci w wieku 2 – 12 lat” – Thomas W. Phelan
 • „Techniki plastyczne dla dzieci” – Anna Jabłońska
 • „Prace plastyczne na cały rok” – Katarzyna Michalec
 • seria książek: „Każde dziecko to potrafi”,
 • „160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III” – Jadwiga Stasica
 • „Muzyka i ruch w przedszkolu na cztery pory roku” – Renata Brzezińska
 • „Krok w kierunku kreatywności – zabawy i ćwiczenia” – Mariola Jąder
 • „Wychowanie fizyczne w przedszkolu – przewodnik metodyczny dla nauczycieli” – Kazimiera Wlaźnik
 • Wskazówki metodyczne do nauczania pływania – E. Dybińsak, A. Wójcicki.                   

Wymienione pozycje były mi przydatne w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Znalazłam w nich wiele ciekawych pomysłów na zajęcia oraz wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

Systematycznie dokonywałam także przeglądu aktualnych publikacji internetowych umieszczonych na następujących portalach:

Cenne informacje zawarte na podanych stronach przekształciły się     w ciekawe pomysły na scenariusze zajęć oraz gazetki szkolnej i klasowej.

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Przez cały okres stażu na bieżąco gromadziłam wszystkie dokumenty, dyplomy, zaświadczenia, scenariusze, konspekty potwierdzające realizację zadań planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego

Jako wychowawca grupy starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów ich zainteresowania, potrzeby i środowisko rodzinne, po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich dopiero kształtujący się charakter, starać się nauczyć odpowiedzialności, współpracy, wzbudzić chęć do pozytywnej rywalizacji i chęć osiągania sukcesów.

Na bieżąco w ramach potrzeb kierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zapoznawałam się z opiniami tej placówki i starałam się realizować zawarte w nich wytyczne.  Bardzo istotną sprawą było dla mnie nawiązanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci,  po to, aby  w jak największym stopniu włączać ich do pracy z dzieckiem. Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez systematyczne spotkania podczas zebrań, a także spotkania i rozmowy indywidualne. Nasza współpraca obejmowała również wspólne pełnienie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść klasowych oraz wzajemną pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Podczas stażu miałam do czynienia z rodziną objętą nadzorem sądową, dlatego też niejednokrotnie prowadziłam rozmowy ze społecznymi kuratorami sądowymi. Podczas tych rozmów oprócz udzielania wywiadu starałam się uzyskiwać także informacje o sytuacji domowej moich wychowanków.

W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze opracowane na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego  najczęściej w czasie zajęć dydaktycznych, ale także podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji, np. konfliktu, potrzeby pomocy w nauce koledze/koleżance, mających zaległości spowodowane nieobecnością.

Stosowanie różnorodnych aktywujących metod nauczania i form pracy  z dziećmi w uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań uczniów

Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

 

Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Uczyłam dzieci tolerancji, zrozumienia,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !