Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Historia regionu łódzkiego. Program edukacyjny dla szkół gimnazjalnych.

Data dodania: 2013-05-28 23:00:11
Autor: Ewa Granosik

Wstęp

Program edukacyjny ,, Historia regionu łódzkiego ‘’ przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Podczas mojej pracy w szkolnictwie dostrzegłam zainteresowanie nie tylko,, wielką historią ‘’.
Uczniowie chętnie dzielili się ze mną relacjami, wspomnieniami członków rodziny będącymi świadkami ważnych wydarzeń historycznych. Rodziły się pytania związane z historią najbliższej okolicy w dawnych czasach.
Widząc to zainteresowanie rozpoczęłam rozszerzać realizowane zagadnienia związane z historią regionalną w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, podczas wycieczek czy lekcji muzealnych.
Program historii regionalnej bazuje na moich dotychczasowych doświadczeniach jest jednak rozszerzony o treści pozwalające uzupełnić obraz historii ,, małej ojczyzny«
Jak wszyscy wiemy, edukacja w gimnazjum jest to szczególny czas w życiu młodego człowieka. To okres budowy własnego systemu wartości, poszukiwania własnej tożsamości, Młody człowiek oczekuje akceptacji i ważne jak nigdy dotąd, staje się poczucie przynależności do grupy społecznej. Myślę, że na tym etapie edukacyjnym, rozbudzanie więzi z ojczystym regionem powinno zajmować szczególne miejsce. Pomaga uświadomić młodemu człowiekowi naturalną przynależność do lokalnego środowiska.
Przemiany demokratyczne stworzyły wielkie możliwości dla aktywnych i kreatywnych obywateli. Mogą oni kształtować według swoich oczekiwań ,, małą ojczyznę’’. Z tym wiąże się ważne zadanie dla szkół – wychować obywateli świadomych dziedzictwa i odpowiedzialności na nich spoczywającej.

Charakterystyka programu.
Realizowany będzie podczas dwuletniego cyklu ( jedna godzina tygodniowo) na zajęciach dodatkowych. Na realizację programu przewidziano 110 godzin.
Struktura programu:
I – Poznajmy swój region.
II – Wstęp do badań historycznych. Historia nam najbliższa.
III — Początki osadnictwa
IV- Wielokulturowość.

V — Czas walki o niepodległość.

VI — II wojna światowa.

VII — Powojenne czasy.

 

Treści nauczania.

 

Lp.

 

Zagadnienia ogólne

 

Zagadnienia szczegółowe

 

 

Cele szczegółowe

 

    I                 Poznajmy  swój region.

 

 

1.


Po co uczymy się historii regionalnej ?


 • cele nauczaniu historii regionalnej
 • pojęcie historii regionalnej
 • pojęcie regionu etnicznego, administracyjnego
 • znaczenie przemian demokratycznych po 1989 r. w zarysie
 • zapoznanie uczniów z pojęciem regionu, historii regionalnej
 • przedstawienie uczniom celów, zadań i oczekiwań związanych z nauczaniem historii regionalnej
 • uświadomienie znaczenia przemian demokratycznych

2.


Warunki naturalne naszego regionu. • ukształtowanie powierzchni – geneza i charakterystyka
 • surowce mineralne
 • rodzaje gleby
 • klimat
 • parki narodowe i rezerwaty przyrody
 • fauna i flora


 • analiza warunków naturalnych terenów województwa łódzkiego
 • ocena zasobów naturalnych3.


Rezerwat przyrody i stanowiska archeologiczne Torfowisko Rąbień.


 • jak powstało torfowisko ?
 • gatunki chronione i zagrożone występujące w rezerwacie
 • obozowisko prehistorycznych myśliwych na torfowiskach
 • znaleziska archeologiczne
 • rekonstrukcja życia codziennego prehistorycznych ludzi na podstawie źródeł materialnych • analiza procesu powstawania torfowiska
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej gatunków roślin i zwierząt chronionych i zagrożonych
 • próba rekonstrukcji życia codziennego prehistorycznych ludzi na podstawie zaprezentowanych zdjęć znalezisk z terenów torfowiska 

         II              Wstęp do badań historycznych.  Historia nam najbliższa.

 

4.


Warsztat historyka.

Źródła historyczne. • pojęcie źródła historycznego
 • rodzaje źródeł historycznych
 • zasady pracy historyka
 • poszukiwanie źródeł
 • podstawowe zasady pracy w archiwum
 • źródła historyczne o Aleksandrowie i Łodzi • przybliżenie uczniom pracy historyka
 • analiza źródeł historycznych zawierających informacje o początkach Aleksandrowa, Łodzi, regionu

5.


Zabytki – źródła historyczne.


 • co to są obiekty zabytkowe?
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.
 • Generalny Konserwator Zabytków
 • Służba Ochrony Zabytków
 • społeczne inicjatywy odnowy zabytków ( kościół ewangelicko – augsburski, grób pastora Franciszka Jerzego Tuve).


 • zapoznanie uczniów z pojęciem obiekt zabytkowy
 • analiza ustawy o ochronie zabytków
 • omówienie systemu ochrony zabytków w Polsce
 • przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych o wybranym zabytku Aleksandrowa
 • zorganizowanie przez uczniów konkursu na makietę obiektu zabytkowego Aleksandrowa
 • wykonanie przez uczniów makiet na konkurs

6.


Obiekty zabytkowe Aleksandrowa.


 • lokalizacja
 • historia
 • cechy architektoniczne
 • przygotowanie przez uczniów filmów lub prezentacji multimedialnych na temat najważniejszych zabytków Aleksandrowa

7.


Aleksandrowskie pomniki.


 • dzieje pomnika Tadeusza Kościuszki
 • inicjatorzy, okoliczności ufundowania pomników Józefa Piłsudskiego, Rafała Bratoszewskiego, Jana Pawła II
 • inne ciekawe obiekty w regionie • zapoznanie z historią pomników aleksandrowskich
 • przybliżenie postaci z cokołów oraz zastanowienie się jakie wartości wyznawali
 • dyskusja jakie postaci związane z Aleksandrowem powinny zostać uwiecznione

8.


Malownicze zabytkowe dworki okolic Aleksandrowa Łódzkiego.


 • Bedoń
 • Nakielnica
 • Wola Grzymkowa
 • Zgniłe Błoto •     omówienie funkcji dworku ziemiańskiego
 • wycieczka szlakiem dworów okolic Aleksandrowa Łódzkiego
 • przygotowanie i prezentacja przez uczniów informacji dotyczących odwiedzanych miejsc oraz ich właścicieli


9.


Zabytki Zgierza.


 • ulica Długa
 • domy tkaczy
 • kościół p.w. św. Katarzyny
 • Łaźnia Miejska


 • przygotowanie prezentacji multimedialnej o zabytkach Zgierza


10.


Najpiękniejsze pałace Łodzi.


 • lokalizacja najpiękniejszych pałaców
 • style architektoniczne
 • symbolika
 • wystrój pałacu fabrykanckiego

zalecana wycieczka do Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu I. K. Poznańskiego oraz zwiedzanie pałacu

K. Scheiblera, spacer po Parku Źródliska • wykonanie folderu przedstawiającego najpiękniejsze pałace fabrykanckie
 • wyjaśnienie pojęć secesja, eklektyzm, historyzm
 • zwiedzenie pałacu fabrykanckiego

            wypełnienie kart pracy

11.


Nauki pomocnicze historii. Genealogia.
 • pojęcie genealogii
 • zasady sporządzania drzewa genealogicznego
 • ćwiczenia w posługiwaniu się drzewem genealogicznym
 • symbole stosowane przy zapisie genealogicznym
 • programy multimedialne do tworzenia drzew genealogicznych • zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z genealogia
 • ćwiczenie umiejętności sporządzania drzewa genealogicznego w sposób tradycyjny i z zastosowaniem programu multimedialnego
 • uświadomienie uczniom wagi odtwarzania naszej przeszłości rodzinnej, regionalnej, narodowej


12.


Śladami moich przodków. • znaczenie poszukiwania własnej tożsamości
 • sporządzanie drzewa genealogicznego
 • zebranie relacji od świadków ważnych wydarzeń historycznych
 • zachęcenie uczniów do podjęcia próby zebrania samodzielnie relacji dotyczących członków rodziny i ich przezywania ważnych wydarzeń historycznych
 • obudzenie zainteresowania przeszłością rodziny
 • ćwiczenie umiejętności prezentacji


13.


Historia i społeczność Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.


 • pierwsze wzmianki o szkole
 • na ulicy Kościelnej
 • rok 1987
 • patron szkoły
 • rozbudowa
 • dyrektorzy szkoły
 • struktura szkoły
 • społeczność uczniowska • zapoznanie uczniów z historia i tradycjami szkoły
 • przygotowanie prezentacji o patronie
 • analiza ważnych dokumentów regulujących zasady funkcjonowania społeczności szkolnej

 

 

14.Świętowanie w naszym regionie.
 • najważniejsze polskie święta religijne
 • obrzędy i zwyczaje ludowe
 • tradycje regionalne związane ze świętami
 • święta w moim domu dawniej i dziś
 • lokalne rocznice, o których warto pamiętać

zalecana wizyta w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi


 • przypomnienie dat, sposobu ustalania świąt
 • zapoznanie uczniów z zanikającymi obrzędami i zwyczajami naszego regionu
 • przygotowanie przez uczniów  relacji

o przebiegu najważniejszych świąt w ich domach

 • sporządzenie kalendarium rocznic związanych z historią Aleksandrowa
 • zapoznanie z tradycjami, obrzędami w innych rejonach Polski podczas lekcji muzealnej
15.


Czy wszyscy nas rozumieją?


 • pojęcia gwary, dialektu
 • słowa pochodzenia niemieckiego i rosyjskiego
 • krańcówka, migawka, czarne i inne
 • ciekawe słowa używane w naszych domach
 • specyfika regionu łódzkiego – zapożyczenia elementów gwary czy dialektu z innych regionów kraju


 • zapoznanie uczniów z pojęciami: gwara, dialekt
 • wyszukanie słów zapożyczonych z języka rosyjskiego, niemieckiego
 • przeprowadzenie przez uczniów wywiadu z członkami rodziny
 • spisanie charakterystycznych dla regionu słów

16.


Kultura ludowa.


 • pojęcie kultury ludowej materialnej i społecznej
 • pojęcie folkloru
 • subregiony etniczne województwa łódzkiego (  łęczycki, łowicki, rawski, opoczyński, sieradzki ) - charakterystyka budownictwa, stroju ludowego, działalności artystycznej • wytłumaczenie uczniom pojęć kultura ludowa materialnej i społecznej, folklor, subregion etniczny
 • zapoznanie uczniów z cechami wyróżniającymi kulturę ludową w poszczególnych subregionach
 • przedstawienie przez uczniów elementów kultury charakterystycznych dla poszczególnych subregionów

17.


Walory turystyczne regionu łódzkiego


 • śladami średniowiecznych zamków
 • miejsca pamięci narodowej
 • walory przyrodnicze
 • miasta regionu • uczniowie sporządzają plany wycieczek wraz z folderami
 • uczniowie wykonują mapę atrakcji turystycznych regionu
 • uświadomienie uczniom walorów turystycznych regionu
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie metodą projektu
 • uczniowie zakładają blog dotyczący ciekawych, atrakcyjnych miejsc w regionie


18.


Historyczne regiony.

Ziemia łęczycko – sieradzka w okresie średniowiecza


 • Położenie, granice
 • budowa twierdz w Łęczycy i Sieradzu za czasów Bolesława Krzywoustego
 • budowa i rola grodu na przykładzie Łęczycy i Sieradza
 • urzędnicy na dworze księcia łęczyckiego – prawa i obowiązki
 • zgromadzenia zakonne na obszarze ziemi łęczycko –sieradzkiej i ich zadania
 • statut Bolesława Krzywoustego – może ziemia łęczycko – sieradzka w statucie B. K.
 • książęta ziemi sieradzko – łęczyckiej w okresie rozbicia dzielnicowego
 • konflikty między synami Bolesława – może nie – może cos typu Konrad Mazowiecki – pierwszy książę ziemi łęczyckiej
 • Zjazd w Łęczycy 1180 r. i Gąsawie 1227 – łamanie zasady senioratu
 • najazd tatarski w XIII w. i jego skutki dla ziemi łęczycko - sieradzkiej
 • nazwy ulic a zawody mieszkańców grodu
 • ziemia łęczycko – sieradzka w zjednoczonym państwie – przynależność terytorialna
 • Archikolegiata w Tumie przykładem architektury romańskiej
 • Zamek w Łęczycy – ślad działalności Kazimierza Wielkiego
 • Jagiellonowie w Łęczycy

Zalecana lekcja muzealna na zamku w Łęczycy.

 • zapoznanie uczniów położeniem

 i warunkami naturalnymi ziemi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !