Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy wychowawcy dla klas I-III gimnazjum

Data dodania: 2013-05-27 20:36:23

Program wychowawcy klasowego opracowałam jako pomoc metodyczną dla wychowawców klas I — III Gimnazjum Publicznego w Gielniowie. Jest on w pełni adekwatny do programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktycznego oraz przyjetego w nim modelu sylwetki absolwenta.

Plan pracy wychowawcy dla klas I- III gimnazjum

 

 

 

 

Lp.

 

Zagadnienia główne

 

 

 Cele i sposób realizacji zadań

Termin realizacji

  I

Przygotowanie organizacyjne klasy.

 

1.       Wstępne ustalenie tematyki godzin wychowawczych.

2.       Kontrola stanu zaopatrzenia w podręczniki, zeszyty ćwiczeń i przybory szkolne.

3.       Przypomnienie  praw i obowiązków uczniów

        w świetle Statutu Gimnazjum.

4.       Przypomnienie o obowiązkach dyżurnych: dbałość

       o ład i porządek w klasie; podział obowiązków.

5.       Przypomnienie o stroju obowiązującym ucznia podczas

       codziennych zajęć lekcyjnych, uroczystości szkolnych

       i na lekcjach wychowania fizycznego.

6.       Przypomnienie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

       podczas zajęć lekcyjnych, w czasie przerwy, w drodze

       do szkoły i ze szkoły.

7.       Przypomnienie zasad ruchu drogowego: bezpieczne

       przechodzenie przez jezdnię, korzystanie z dróg

       i poboczy; prawidłowe zachowywanie się  na 

       przystanku i w autobusie uczniów dojeżdżających.

 

      

    

 

 

 

 

 

 

      IX

     

 II

Troska o rozwój fizyczny

i bezpieczeństwo uczniów.

1.       Wpajanie zasad higieny osobistej i higieny pracy

umysłowej.

2.       Troska o właściwą postawę uczniów na zajęciach

lekcyjnych i w czasie przerw.

3.       Stałe przypominanie o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.       Dbałość o frekwencję na lekcjach, usprawiedliwienia nieobecności, badanie przyczyn absencji uczniów.

5.       Zwrócenie uwagi na wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność za słowa i czyny.

6.       Wyznaczenie stałych miejsc uczniom

       z uwzględnieniem wad wzroku i słuchu.

7.       Troska o bezpieczne spędzanie wypoczynku.

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 IX

W ciągu

    roku

 III

Osiąganie dobrych wyników

w nauce i zachowaniu.

1.       Przypomnienie zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.       Organizacja pomocy koleżeńskiej.

3.       Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną

naukę i postępowanie.

4.       Wyzwalanie potrzeby samodoskonalenia

       i samowychowania.

5.       Rozwijanie czytelnictwa lektury przedmiotowej,

literatury pięknej i czasopism młodzieżowych.

6.       Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

        IX

 

   Cały rok

 

 IV

Wychowanie patriotyczne,

obywatelskie i kulturowe.

 

1.       Wyrabianie szacunku dla symboli szkolnych

       i narodowych.

2         Aktywne uczestnictwo w kulturze lokalnej

i regionalnej.

3.       Opieka nad miejscami pamięci narodowej

w Gielniowie i w Gałkach.

4.       Informowanie uczniów o ważniejszych wydarzeniach

społecznych, politycznych, kulturalnych w kraju i na

świecie oraz w województwie i gminie.

5.        Udział w uroczystościach szkolnych i imprezach

artystycznych.

6.        Krzewienie kultury poprzez wyjazdy do kina, teatru  – w miarę potrzeb.

7.        Kultywowanie tradycji szkolnych, lokalnych

        i regionalnych.

  Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

  W ciągu

   roku

 

 

 

 

 V

Opieka i profilaktyka.

1.         Badanie warunków domowych uczniów.

2.         Otoczenie szczególną opieką uczniów mających

trudne warunki materialne.

3.         Nawiązanie współpracy z instytucjami: GOPS, Policja, Sąd, PoradniaPP w ramach pomocy i wspierania uczniów oraz ich rodzin.

4.         Prowadzenie z młodzieżą pogadanek na szkodliwości

spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, o zagrożeniu chorobą AIDS.

5.         Propagowanie zdrowego stylu życia.

6.         Eliminowanie przemocy i agresji wśród uczniów.

7.         Organizowanie różnych form wypoczynku

        i ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !