Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego — dyplomowanie

Data dodania: 2013-05-24 11:01:32

Plan Rozwoju Zawodowego — na nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Doktora Janusza Petera

w Tomaszowie Lubelskim

 

 

 

 

 

 

Plan rozwoju zawodowego

 

 

na stopień nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Ziejewska

nauczyciel matematyki

 

 

 

1.      Data rozpoczęcia stażu:       1 września 2010

2.      Data zakończenia stażu:       31 maja 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

 

Zadania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub oczekiwane efekty

Termin

 

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 • Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

      -   Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982  

        r.(z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego

 

 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 • Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

Znajomość przepisów prawa oświatowego

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowo napisany wniosek

o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

Poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

IX. 2010

 

 

Poznawanie i analizowanie zmian dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

 

 • Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy).

 

 

 

 

Posiadanie bieżących wiadomości

Orientacja w zmianach

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie wiedzy

i umiejętności w procesie aktywnego udziału

w wewnątrzszkolnym

 i zewnętrznym doskonaleniu

 

 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

 

 • Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.

 

 • Samodzielne studiowanie fachowej literatury oraz czasopism dla nauczycieli np. „Matematyka w szkole”.

 

 • Udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej.

 

Zaświadczenia, świadectwa.

 

Cały okres stażu

Organizowanie

i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

 • Przygotowanie uczniów do udziału

w konkursach matematycznych:
- Kangur Matematyczny
- SZPAK
- Konkurs przedmiotowy z matematyki organizowany przez Kuratorium

 • Bezpośrednie zaangażowanie się w projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” organizowany przez wydawnictwo GWO

 

Zaświadczenia organizatorów

Lista laureatów/ uczniów wyróżnionych

Protokoły

 

Zgodnie

z harmonogramem konkursów

 

Okres stażu i po jego zakończeniu

Samodoskonalenie zawodowe

 • Utworzenie biblioteczki matematycznej
 • Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych

 i wychowawczych z wartościowych stron internetowych

 

Rejestr pozycji bibliograficznych

Cały okres stażu

 

 

 

 

Doskonalenie procesu lekcyjnego poprzez uczestniczenie w zajęciach otwartych w ramach bloku matematyczno – przyrodniczego

 • Uczestniczenie w lekcjach otwartych, stosowanie zdobytej wiedzy na lekcjach

Listy osób uczestniczących

w lekcjach otwartych

Konspekty zajęć

Na bieżąco

Udział w pracach zespołu dokonującego ewaluacji wewnętrznej szkoły

 • Uczestniczenie w spotkaniach, opracowanie planu pracy zespołu oraz raportu z ewaluacji

Zaświadczenie Dyrektora Szkoły

Rok szkolny 2010/2011

 

 

 

Praca z uczniem zdolnym/słabym

 

 • Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym
 • Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału

 z matematyki

 

Zaświadczenie Dyrektora Szkoły

 

Sprawozdania

 

Na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !