Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan działań integrujących dzieci romskie ze środowiskiem przedszkola

Data dodania: 2013-03-28 20:21:55
Autor: Iwona Jakubaszek

Odrębność kulturowa Romów bywa powodem niechęci ich polskich sasiadów. W przedszkolu podejmujemy działania integrujące społecznie dzieci ze wszystkich środowisk. Znajdują się tu sposoby i wskazówki wykorzystane do efektywnej, całościowej integracji przedszkolaków.

Iwona Jakubaszek

Plan działań integrujących dzieci romskie ze środowiskiem przedszkola. 

Październik 2011

Wstęp

Bystrzyca Kłodzka jest miastem, gdzie mieszka dość duża społeczność romska. Rodziny romskie są często w trudnej sytuacji ekonomicznej. Spowodowane jest to różnymi czynnikami, do których należą: duże bezrobocie (wynikające między innymi z niskiego poziomu wykształcenia Romów) i problemy socjalne czy zdrowotne. Silna odrębność kulturowa Romów bywa powodem niechęci i odrzucenia ich przez polskich sąsiadów.  Dzieci tej mniejszości etnicznej uczęszczają do przedszkoli i szkół w naszym mieście. Trafiają oczywiście i do oddziału, w którym pracuję. Zwykle jest to dwoje lub troje dzieci. Początkowo trzymają się razem, wspólnie bawią się. Zdarza się, że porozumiewają się ze sobą w języku romskim, nie nawiązując kontaktów z innymi przedszkolakami w grupie. Niektóre dzieci znają język polski dość słabo.

Już od pierwszych dni roku szkolnego, podejmuję z całą intensywnością działania integrujące społecznie dzieci. Z doświadczenia wiem, że przedszkolaki nie stwarzają żadnych sztucznych barier we wzajemnych relacjach społecznych. Do „inności” swoich kolegów podchodzą zupełnie normalnie. Problemem z jakim spotykam się w codziennej pracy jest bardzo niska frekwencja dzieci romskich w przedszkolu. Należy zauważyć jednak, że sytuacja ta zmienia się na lepsze. Dzieci romskie regularniej uczęszczają do przedszkola, zawsze mają przygotowane śniadanie (w naszej placówce nie ma posiłków), są odpowiednio i czysto ubrane.

Plan działań uporządkuje moje doświadczenia w integrowaniu społecznym dzieci przedszkolnych i pozwoli na postrzeganie wszystkich dzieci w grupie jako całości, na zasadzie tego co je  łączy, a nie tego co dzieli.

Pojęcie i cele integracji

Integracja społeczna w encyklopedycznym rozumieniu to: „zwartość społ., zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społ. Wyrażające się częstością kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnotą ideową”.[1]

Słownik języka polskiego traktuje integrację społeczną jako „zespolenie się w całość grup społecznych (…) wyrażające się częstością i intensywnością kontaktów.”[2]

Celem integracji w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych we wspólnej zabawie, nauce czy odpoczynku. Danuta Al.- Khamisy twierdzi, że „każde dziecko ma prawo do wychowania we własnej rodzinie i do wzrastania w naturalnym środowisku swoich rówieśników”.[3] W edukacji traktuje się integrację jako proces a nie stan. Najczęściej pojęcie integracji społecznej stosuje się tu do łączenia w grupie dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, natomiast w niniejszym planie dotyczy ona łączenia dzieci romskich z innymi przedszkolakami.

Cele planu:

 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci romskich w oddziale.
 • Rozwijanie poczucia akceptacji, tolerancji, empatii i współodczuwania w grupie dziecięcej.
 • Zachęcanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez ciekawą ofertę zabaw i zajęć w grupie (podniesienie frekwencji).
 • Integracja społeczna dzieci poprzez wspólne zabawy, wycieczki, naukę.
 • Wzajemne poznawanie kultury i zwyczajów, poszanowanie ich.
 • Wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych dzieci romskich.
 • Zachęcanie do pełnego uczestnictwa w życiu grupy: współdziałania i współodpowiedzialności.

Plan działań

Do zrealizowania założonych celów planuję podjęcie następujących działań:

 • Stosowanie w codziennej pracy z dziećmi atrakcyjnych metod i form pracy aktywizujący dzieci.
 • Organizowanie szybkiej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z trudnościami, aby jak najprędzej wyrównywać szanse rozwojowe i edukacyjne.
 • Przygotowanie planu przedłużonej adaptacji dzieci romskich w przedszkolu.
 • Organizacja ogniska integracyjnego, wycieczek, uroczystości, do których przygotowań mogliby pomóc rodzice.
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami: 1. Udzielanie informacji o postępach i trudnościach dzieck. 2. Zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga, lekarzy.
 • Nawiązanie współpracy z Asystentem do spraw romskich w Bystrzycy Kłodzkiej.

Metody pracy stosowane we wspomaganiu rozwoju dzieci sprzyjające aktywizowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikacji społecznej  i integracji w  oddziale przedszkolnym.

Kinezjologia edukacyjna

Jest jedną z metod mogących stanowić uzupełnienie zestawu form i metod stosowanych w przedszkolu „na co dzień”. Jest to system, który integruje funkcje mózgu poprzez proste ruchy ciała. Odbyłam szkolenie w zakresie technik i procedur motosensorycznych i psychosomatycznych, pomocnych w rozwoju ruchowym, emocjonalnym a także intelektualnym i zastosowałam je w codziennej pracy z dziećmi. Dzieci bardzo lubią różne ćwiczenia gimnastyki mózgu: na przekraczanie linii środkowej ciała (ruchy naprzemienne, „leniwe ósemki”, „rysowanie oburącz”), ćwiczenia energetyzujące (np. „woda”, „punkty na myślenie”), ćwiczenia wydłużające (np. „sowa”, „wypady”, „kapturek myśliciela”, „energetyczne ziewanie”) Ćwiczenia wymuszają korzystanie przez dziecko z obu półkul mózgowych jednocześnie i powodują poprawę koordynacji ruchowej, lepszą pamięć, redukują poczucie stresu i lęku, poprawiają rozumienie. Jest to metoda mająca bardzo wiele zalet i doskonale aktywizująca, integrująca w działaniu wszystkie dzieci.

Metoda Dobrego Startu

Metoda opracowana przez M. Bogdanowicz, jest ciągle modyfikowana i udoskonalana. Rozwija mowę, motorykę i funkcje spostrzeżeniowe. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju, jak i opóźnionym z różnych przyczyn. Pomaga dzieciom w nauce pisania i czytania i wpływa na emocje i relacje społeczne. Doskonali funkcjonowanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno- ruchowego. Wspomaga rozwój orientacji w przestrzeni i schemacie ciała.

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy proponuje dzieciom w przedszkolu zabawę i naukę w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji. Wyzwala ich aktywność twórczą, ułatwia nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Na zajęciach prowadzonych metodami tej pedagogiki, nauczyciel jest animatorem, który organizuje i wspólnie bawi się z dziećmi wykorzystując taniec, śpiew, budzi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !