Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wychowawczy klasa 1

Data dodania: 2013-03-18 11:49:11
Autor: Katarzyna Małachowska

Plan wychowawczy klasa 1

...

Standard

Wskaźnik

Działanie (Tematyka godzin wychowawczych)

Cele:

Termin realizacji

Uwagi

Szkoła realizuje program wychowawczy
i program profilaktyki, uwzględniając podstawowe potrzeby wychowawcze uczniów
i sprzyjające podejmowaniu przez nich wysiłku i pracy nad sobą.

 

BHP w szkole, drogi ewakuacyjne, zachowanie
w szkole.

Umiejętność zachowania
w szkole w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających życiu. Kształtowanie postawy samorządności
i odpowiedzialności.

IX

Wychowawca

Szkole stworzono warunki samorządnego działania uczniów.

Przydział funkcji
i obowiązków społecznych
w zespole klasowym-wybór Samorządu Klasowego.

IX

Wychowawca z klasą

Nauczyciele udzielają uczniom rozpoczynającym naukę w szkole, stosownie do potrzeb, odpowiedniej opieki i pomocy.

Integrujmy się.

Stworzenie atmosfery sprzyjającej integracji uczniów.

IX, IX

2 godz.
z psychologiem szkolnym

 

Przysposobienie czytelnicze- -zajęcia w bibliotece szkolnej.

Umiejętność wyszukiwania informacji, korzystania
z biblioteki szkolnej.

X

Bibliotekarka

W szkole określono spójne
z przyjętym programem wychowawczym wymagania
w zakresie wychowania i postaw uczniów, które to wymagania
są uwzględnione w procesie oceniania zachowania uczniów.

Poznajemy kryteria oceniania, prawa i obowiązki ucznia.

Uczniowie znają
i przestrzegają swoje prawa i obowiązki.

X

Wychowawca

Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie.

Poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Zachęcenie do pracy nad własnym rozwojem, charakterem.

X

Wychowawca lub psycholog

Dlaczego warto uczęszczać do szkoły?

Opracowanie skutecznych działań w celu podniesienia frekwencji.

X

Wychowawca

Działania wychowawcze szkoły lub placówki uwzględniają odpowiednio: wychowanie patriotyczne
 i obywatelskie; wychowanie
do życia w rodzinie; edukację regionalną; promowanie zdrowego stylu życia; zapobieganie patologiom
i uzależnieniom; przeciwdziałanie agresji oraz orientację zawodową

i planowanie kariery.

Szacunek dla wartości narodowych jako wspólnego dobra.

Rozwijanie postaw świadomego obywatelstwa.

XI

Wyznaczeni uczniowie

ABC dobrego wychowania.

Wdrażanie uczniów do kształtowania własnego wizerunku.

XI

Wychowawca

Tolerancja, stereotypy

I uprzedzenia.

Wyrabianie właściwego stosunku do drugiego człowieka, uczniowie próbują zmienić swój sposób postrzegania innych, nie wydają pochopnych sądów
o innych.

XI

Psycholog szkolny

Szkoła ma narzędzia oraz system bieżącej analizy trudności wychowawczych( w  tym wskaźniki obecności uczniów
na zajęciach).

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !