Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

A jeśli nauczyciel bije ucznia?

Data dodania: 2012-12-19 13:13:04


Przypadki znęcania się lub dręczenia uczniów przez nauczycieli nie są – niestety – zjawiskiem marginalnym. Zdarzają się pedagodzy, którzy wykorzystują swoją silniejszą pozycję wobec uczniów. Zarówno pracownicy szkoły, jak i uczniowie oraz ich rodzice powinni wiedzieć, jak rozpoznać taką sytuację i reagować, aby nie powtórzyła się w przyszłości.

 

 


Oto przykładowe przepisy, które gwarantują uczniom wolność od przemocy i poszanowanie godności w szkole:
• art. 3 i 19 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),
• art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
• art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Niestety, powyższe regulacje nie zawsze są respektowane. Przemoc nauczyciela wobec ucznia może mieć różny charakter:
• fizyczny – popychanie, szarpanie, uderzenia,
• słowny – zastraszanie wystawieniem negatywnej oceny, wyśmiewanie się, ujawnianie w obecności innych uczniów informacji dotyczących rodziny czy słabości ucznia, częstsze odpytywanie niż innych,
• seksualny – uwagi i żarty o podtekście seksualnym, dotykanie o takim charakterze, doprowadzanie do czynności o charakterze seksualnym,
• naruszanie dóbr osobistych – celowe przekręcanie nazwiska, naruszanie godności poprzez słowa, gesty i inne zachowania.

Na żadną z form przemocy wobec ucznia nie można „przymykać oka”. Szkoła powinna być przygotowana na podjęcie sprawnych i skutecznych działań mających na celu jej eliminowanie oraz otoczenie pokrzywdzonego ucznia należytą opieką.

Konsekwencje służbowe wobec nauczyciela

Nauczyciel, który dopuszcza się przemocy wobec ucznia, powinien spodziewać się związanych z tym surowych konsekwencji. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN, w tym realizowania funkcji opiekuńczej szkoły i zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
• nagana z ostrzeżeniem,
• zwolnienie z pracy,
• zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
• wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Kary dyscyplinarne wymierza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja na wniosek rzecznika dyscyplinarnego działającego przy wojewodzie, a więc to jego powinien zawiadomić dyrektor o stosowaniu przemocy wobec ucznia.

Dodatkową karą dla nauczyciela jest zawieszenie w pełnieniu obowiązków, które jest obowiązkowe w przypadku, jeżeli złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub karnego dotyczył naruszenia praw i dobra dziecka, czyli w każdym przypadku przemocy wobec ucznia (art. 83 ust. 1a KN). W sprawach niecierpiących zwłoki (np. molestowania seksualnego, szczególnie nagannego zachowania wobec ucznia) nauczyciela można zawiesić w pełnieniu obowiązków jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 83 ust. 1 KN), co powinno odseparować go od ofiary. Zawieszenie w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !