Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola

Data dodania: 2012-05-13 21:33:24
Autor: Anna Kozieł

Witam!

Prezentuję Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1. Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

1.2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola;

1.3. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”;

1.4. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

1.5. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

1.6. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do przedszkola w …………………… przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie miejscowości …………………, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Liczba oddziałów określona w „Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolu” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza ………………………………………. mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców ……………………… i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy, kierować się należy:

a) sytuacją rodzinną dziecka,

b) miejscem pracy rodziców,

c) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola.

6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola w ……………………………… odbywa się raz w roku.

6.1. Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”;

6.2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w …………………………………………… decyduje dyrektor przedszkola lub Komisja Rekrutacyjna – w przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż wynika to z wykazu miejsc organizacyjnych w przedszkolu. Rodzicom dzieci nieprzyjętych Komisja Rekrutacyjna, po wcześniejszym uzgodnieniu z pozostałymi Komisjami, przedstawia propozycję miejsca w przedszkolu poza rejonem, w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania.

7. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli:

7.1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci pięcioletnie,

c) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych,

d) dzieci już uczęszczające do przedszkola,

e) dzieci obojga rodziców pracujących,

f) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci)

III. Skład komisji rekrutacyjnej

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1.1. Dyrektor przedszkola;

1.2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

1.3. Przewodniczący Rady Rodziców lub inny przedstawiciel Rady Rodziców desygnowany przez rodziców.

4. Z uzasadnionych przyczyn, na wniosek Dyrektora przedszkola, Pełnomocnik Oświaty powołuje na zastępstwo do Komisji innego przedstawiciela rady pedagogicznej danego przedszkola.

4. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor przedszkola

5. O terminie posiedzenia Przewodniczący...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !